Partneriaeth dysgu, medrau ac arloesi Y de-ddwyrain

Mwy o wybodaeth am fyw a gweithio yn Ne-ddwyrain Cyrmu

Blaenau Gwent County Borough Council Logo

Bridgend County Borough Council Logo

Caerphilly County Borough Council Logo

Cardiff City Council Logo

Merthyr County Council Logo

Monmouthshire County Council Logo

Newport City Council Logo

Rhondda Cynon Taff County Council Logo

Torfaen County Council Logo

Vale of Glamorgan County Council Logo

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Dde-ddwyrain CymruBeth sydd ar y gorwel o ran gyrfaoedd yn Ne Ddwyrain Cymru?

Mae ardal De-ddwyrain Cymru yn cynnwys: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy,
Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Beth yw fy opsiynau o ran
swyddi yn Ne-ddwyrain Cymru?
Pa swyddi fydd â'r galw mwyaf amdanynt?
Pa ddiwydiannau sy’n tyfu?
Pwy yw’r cyflogwyr mawr a’r prif gyflogwyr
yn Ne-ddwyrain Cymru?


Mae tua hanner poblogaeth Cymru yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru, ac mae’r rhanbarth yn cyflogi bron hanner y gweithlu yng Nghymru (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017).

Yn Ne-ddwyrain Cymru, mae’r twf mewn swyddi i’w gweld yn y meysydd adeiladu, iechyd a gwaith cymdeithasol, cyllid ac yswiriant, gwasanaethau proffesiynol a chymorth a gwasanaethau TGCh/digidol (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017).

Mae galw cynyddol am sgiliau digidol ym mhob sector yn Ne-ddwyrain Cymru (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017).

Mynnwch fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd gyda swyddi a diwydiannau yn Ne-ddwyrain Cymru nawr, a’r hyn a ragwelir ar
gyfer y dyfodol...

 Rhagwelir y bydd
cynnydd o 29,300 mewn cyflogaeth yn Ne-ddwyrain Cymru rhwng 2014 a 2024, o 671,700 i 701,000.
(Llywodraeth Cymru, 2017)

Mae swyddfeydd
allweddol y llywodraeth, megis Companies House (Caerdydd), IPO, a Swyddfa Ystadegau Gwladol (Casnewydd) yn cyflogi dros 2000 o bobl. (Canolfan Rhagoriaeth Ariannol
De Cymru, UKTI, 2015)


Rhagwelir twf o dros 1,000
mewn swyddi newydd yn y sector TGCh erbyn 2024 yn Ne-ddwyrain Cymru.
(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau
ac Arloesi, 2017)

Disgwylir i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (sy’n cwmpasu ardal De-ddwyrain Cymru yn ei chyfanrwydd) ddarparu hyd at 25,000 o swyddi newydd yn Ne-ddwyrain Cymru.
(Llywodraeth y DU
2016)

Bydd system
drafnidiaeth y Metro yng Nghymru yn creu’r galw am sgiliau lefel uchel yn y meysydd adeiladu, peirianneg gweithgynhyrchu a chynnal a chadw.
(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau
ac Arloesi, 2017)Mae ychydig dros1.5 miliwn o bobl yn byw yn Ne Ddwyrain Cymru, bron i1/2 o boblogaeth Cymru.


Mae bron i1/2 o weithlu Cymru yn gweithio yn Ne Ddwyrain Cymru. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)
 Sectorau sy'n Tyfu yn Ne-ddwyrain Cymru


Y 3 sector lle y rhagwelir y twf mwyaf mewn cyflogaeth erbyn 2024 yw:

Cyfanwerthu a Manwerthu

 50,300

Iechyd a Gwaith Cymdeithasol

 44,500

Addysg

 26,900

(Llywodraeth Cymru, 2017)

Weithiau mae % fwy o dwf mewn swyddi mewn sectorau bach. Mae 10 sector yn Ne-ddwyrain Cymru yn debygol o fod â’r twf canrannol mwyaf erbyn 2024:

(% wedi’u talgrynnu)

Eiddo tirol
8.5%
Adeiladu
8.5%
Gwasanaethau
Cymorth
9%
Cyfanwerthu a Manwerthu
10%
Technoleg
Gwybodaeth
11%
Trydan a
Nwy
12%
Cyllid ac
Yswiriant
19.5%
Dŵr a
Charthffosiaeth
15.5%
Gwasanaethau
Proffesiynol
14%
Llety a
Bwyd
14%

(Llywodraeth Cymru, 2017)

 

  Mae35 o blith y50 o gwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru yn2017yn Ne-ddwyrain Cymru 
(Fastgrowth50, 2017)

 

Rhagwelir mai gwaith Asiantaethau Cyflogi Dros Dro fydd yn tyfu gyflymaf yn Ne-ddwyrain Cymru erbyn 2024. Rhagwelir y bydd yn tyfu bron 12% hyd at 2024.

(EMSI, 2018) 

Y 15 prif swydd a hysbysebwyd ar-lein yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf:

Hysbysebwyd tua 4,550 o swyddi ar lein ar gyfer Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd Proffesiynol yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf. Dyma’r swydd fwyaf cyffredin a gafodd ei hysbysebu. Edrychwch ar y prif swyddi eraill a hysbysebwyd ar-lein yn ystod y 12 mis diwethaf:

 

Nifer y swyddi gwag ar-lein (ffigurau wedi’u talgrynnu)

Rhaglenwyr a Gweithwyr Datblygu Meddalwedd Proffesiynol

 4,550

Nyrsys

 4,200

Galwedigaethau Gweinyddol Eraill

 2,450

Swyddogion Gwerthiannau Busnes Gweithredol

 2,400

Swyddogion adnoddau dynol a chysylltiadau diwydiannol

 2,200

Gweithwyr Dylunio a Datblygu Gwefannau Proffesiynol

 1,800

Ceidwaid cyfrifon, rheolwyr y gyflogres a chlercod cyflogau

 1,800

Dadansoddwyr Busnes TG, Penseiri a Dylunwyr Systemau

 1,700

Rheolwyr a Pherchenogion mewn gwasanaethau eraill

 1,600

Technegwyr Cymorth i Ddefnyddwyr TG

 1,600

Galwedigaethau Gwasanaethau Cwsmeriaid

 1,600

Rheolwyr a chyfarwyddwyr mewn manwerthu a chyfanwerthu

 1,500

Cyfrifwyr siartredig ac ardystiedig

 1,500

Gweithwyr Gofal

 1,500

Cynorthwywyr Addysgu

 1,500

(Labour Insights, 2017)
 Mae 2,210 o gyflogwyr yn y maes TGCh yn Ne-ddwyrain Cymru. Rhagwelir y bydd 1000 o swyddi newydd yn y sector technoleg gwybodaeth erbyn 2024. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)


 

Datblygiadau newydd; swyddi newydd yn Ne-ddwyrain Cymru

Bydd datblygiadau mewn technoleg yn effeithio ar y swyddi a'r sgiliau bydd ei angen yn y dyfodol. 

Bydd technoleg newydd megis deallusrwydd artiffisial, dronau, cerbydau heb yrwyr, argraffu 3D, roboteg ac awtomatiaeth yn newid dyfodol gwaith a sgiliau. Bydd angen cynnydd mewn sgiliau TGCh ym mhob sector.  

(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

Gall fod angen hyd at  1000 o staff yn y sector rheilffyrdd i ddisodli gweithlu sy’n heneiddio yn sgil datblygu Metro De Cymru.

(y Bartneriaeth Dysgu,
Medrau ac Arloesi, 2017)

Bydd adeiladu ffordd liniaru M4 yn Ne Cymru yn arwain at gynnydd yn y galw am sgiliau yn y meysydd adeiladu a pheirianneg.

(Y Bartneriaeth Dysgu,
Medrau ac Arloesi, 2017)

Mae’r prosiect Aston Martin yn Sain Tathan yn debygol o greu cannoedd o swyddi gweithgynhyrchu.  

(Y Bartneriaeth Dysgu, 
Medrau ac Arloesi, 2017)


Mae 3 o'r 8 ardal fenter yng Nghymru wedi'u lleoli yn Ne-ddwyrain Cymru.

Ardaloedd lle y mae Llywodraeth Cymru wedi creu amodau er mwyn helpu busnesau i dyfu:

 • Ardal Fenter Glynebwy – Gweithgynhyrchu
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd – Gwasanaeth Ariannol a Phroffesiynol, TGCh a'r Diwydiannau Creadigol 
 • Ardal Menter Maes Awyr Caerdydd a Saint Tathan – Awyrofod, Moduro, Amddiffyn, Peirianneg a Gweithgynhyrchu.

(Busnes Cymru, 2017)


 

Cwrdd â'r cyflogwyr

Y GIG (Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol) yw'r prif gyflogwr recriwtio yng Nghymru (Labour Insights, 2017)

Dyma rai o brif gyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru:


Yuasa Battery Europe Ltd,  
Blaenau Gwent 


EE,  
Merthyr Tudful


Dŵr Cymru Welsh Water,
Treharris  


CGI,
Pen-y-bont ar Ogwr


Dow Corning Ltd,   
Y Barri

Alun Griffiths (Contractwyr) Ltd, Sir Fynwy


Zodiac Seats UK Ltd,   
Cwmbran


Celtic Manor Resort,
Casnewydd


GE Aircraft Engine Services Ltd, Caerffili


Admiral Group Plc, Caerdydd


Mae bron 1o bob 3
o'r bobl sy'n gweithio yn
Ne-ddwyrain Cymru yn teithio i'r gwaith y tu allan i'w hawdurdod lleol 
(StatsWales, 2016)
A yw teithio yn rhywbeth i'w ystyried er mwyn cael y swydd rydych yn
ei dymuno?

Ymysg y prif gyflogwyr
sydd wedi bod yn recriwtio yn Ne-ddwyrain Cymru dros y 12 mis diwethaf mae Cynghorau a Phrifysgolion (Labour Insights, 2017). Be am gymryd cip ar wefan eich cyngor lleol neu'ch prifysgol leol i weld yr amrywiaeth o swyddi sy'n
cael eu hysbysebu? 

Beth alla'i ei ennill?

Beth gallech ei ennill fel cyflog yn Ne-Ddwyrain Cymru?

Os ydych yn meddwl am yrfa newydd neu am gael swydd ystyriwch pa mor bwysig yw cyflog i chi. Gallai potensial cyflog swydd yn y dyfodol fod yn bwysig i chi hefyd, wrth i chi benderfynu ar yrfa.


Ystod cyflogau ar gyfer swyddi yn dibynnu ar brofiad (£)


£10,000 - £25,000


£12,500 - £20,000


£13,000 - £27,000


£13,000 - £21,000


£15,000 - £20,000


£15,000 - £30,000


£18,000 - £31,000


£19,000 - £46,000


£20,000 - £45,000


£20,000 - £45,000


£21,000 - £45,000


£21,000 - £34,000


£22,000 - £75,000


£24,000 - £46,000


£25,000 - £45,000


£24,500 - £48,000


£30,000 - £60,000


£54,000 - £82,000


(CASCAID, 2017)Dysgu a hyfforddi yn Ne-ddwyrain Cymru

Addysg Bellach

Mae 6 o blith yr 13 coleg yng Nghymru yn ardal De-ddwyrain Cymru.

 
 


 
 
 


 

Chwiliwch am gwrs

Prentisiaethau a Twf Swyddi Cymru

Rhagwelir y 47% o'r holl brentisiaethau yng Nghymru yn Ne-ddwyrain Cymru.

Mae Prentisiaethau Lefel Uwch wedi dyblu ers 2012/2013 i 4,000.

Mae’r galw am gyfleoedd Prentisiaethau Lefel Uwch a Phrentisiaethau Gradd yn debygol o gynyddu. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)
Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau a chyflog ar yr un pryd. Mae Prentisiaethau lefel Uwch a Phrentisiaethau Gradd yn eich galluogi i ennill cyflog a chael gradd neu gymhwyster lefel uwch ar yr un pryd.


4 Prif Swydd Wag gan Twf Swyddi Cymru yn
Ne-ddwyrain Cymru

Maes Gwaith
% o holl Swyddi Twf Swyddi Cymru (wedi’u talgrynnu)


Gwaith Gweinyddol, Busnes a Gwaith Swyddfa14%


Marchnata a Hysbysebu6%

 

Gwasanaethau Personol a Gwasanaethau Eraill5%


Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Cwnsela4.5%


(Gyrfa Cymru, 2017)
 

Y 4 PRIF SWYDDI GWAG I BRENTISIAID

Maes Gwaith
% hysbysebu dros y 12 mis diwethaf (wedi’u talgrynnu)


Gweinyddiaeth Busnes a Gwaith Swyddfa16%


Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Cwnsela9%


Peirianneg8%


Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid4.5%


(Gyrfa Cymru, 2017


Gwybod mwy am Brentisiaethau  Gwybod mwy am Twf Swyddi Cymru  

Chwilio am Brentisiaethau a swyddi Twf Swyddi Cymru  Chwilio am gyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau 


Addysg Uwch

Amcangyfrifir y bydd 54% o'r holl swyddi ar Lefel 4 neu uwch erbyn 2024.

Arhosodd 85% o'r myfyrwyr a raddiodd o brifysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru yng Nghymru i weithio.

(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

Prifysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru

Yn 2016/17 roedd cyfanswm o 75,640 o fyfyrwyr yn y 4 prifysgol yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae hyn ychydig dros 55% o gyfanswm y myfyrwyr prifysgol yng Nghymru.  

(StatsCymru, 2016/17)
Prifysgol Caerdydd
Mae Prifysgol Caerdydd yn y 5ed safle yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil, ac sydd ymhlith y 125 o brifysgolion gorau yn y byd yn ôl safleoedd QS (Croeso Cymru, 2015). Mae 94.1% o raddedigion yn cael cyflogaeth, yn ymgymryd ag astudiaethau pellach neu’r ddau yn fuan ar ôl graddio. Gyda 30,676 o fyfyrwyr, Prifysgol Caerdydd yw’r 8fed prifysgol fwyaf yn y DU. (Prifysgol Caerdydd, 2017).


Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Mae 96% o fyfyrwyr yn cael cyflogaeth neu’n gwneud astudiaeth bellach o fewn 6 mis i raddio. (Prifysgol Metropolitan Caerdydd, 2015). Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd tua 11,000 o fyfyrwyr ac mae wedi hawlio’r safle uchaf o ran cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol am 6 blynedd yn olynol yn ôl yr International Student Barometer. (Prifysgol Metropolitan Caerdydd, 2016)


Prifysgol De Cymru
Mae gan Brifysgol De Cymru dros 33,500 o fyfyrwyr. Mae 95% o fyfyrwyr yn dechrau gweithio neu ddilyn cwrs astudio pellach o fewn 6 mis i raddio (Prifysgol De Cymru, 2017). Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, sy’n rhan o Brifysgol De Cymru, yw un o brif ysgolion drama’r DU. (Croeso Cymru, 2015)Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae dros 7000 o o fyfyrwyr yng Nghymru yn astudio gyda’r Brifysgol Agored. Mae mwy na 70% o fyfyrwyr yn gweithio tra byddant yn astudio gyda’r Brifysgol Agored. Nid oes gan fwy na 4 o bob 10 o fyfyrwyr sy’n dechrau astudio gyda’r Brifysgol Agored y cymwysterau mynediad arferol ar gyfer addysg uwch(Y Brifysgol Agored, Cymru, 2017)Dod o hyd i gwrs Addysg Uwch


Rhaglenni Addysg Uwch yn Ne-ddwyrain Cymru

Academi Diogelwch Seibr – Campws Dinas Casnewydd yw lleoliad yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, sef menter gan Brifysgol Cymru a Llywodraeth Cymru i ddatblygu sgiliau seiberddiogelwch yng Nghymru.

Academi Meddalwedd Genedlaethol – menter gan Brifysgol Cymru a Llywodraeth Cymru i ymateb i brinder rhaglenwyr medrus a graddedigion ym maes peirianneg meddalwedd. Fe'i lleolir yn Y Platform yng Nghasnewydd ac mae'n cynnig gradd sy'n rhoi'r profiad sydd ei angen i weithio fel peiriannydd meddalwedd. 

Rhaglen yw Network75 – sy’n galluogi myfyrwyr i gyfuno gwaith ac astudiaethau. Mae myfyrwyr yn gweithio mewn cwmni 3 diwrnod yr wythnos ac yn astudio yn y brifysgol 2 ddiwrnod yr wythnos. Mae cyfle i astudio ystod eang o raddau o dan Network75.

Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Ariannol Cymru – yn rhaglen lawn amser sy’n cynnwys gwaith, hyfforddiant ac astudiaeth. Mae’r cyflogwyr sy’n cymryd rhan yn Ne-ddwyrain Cymru yn cynnwys Admiral, Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Grant Thornton.

Sut gallaf ddysgu
tra'n ennill cyflog?


Sgiliau y mae galw amdanynt

Mae cyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn edrych am sgiliau technegol arbenigol sy’n benodol i’r swydd. Felly edrychwch ar y sgiliau a’r cymwysterau sy’n ofynnol yn y swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Y sgiliau sydd eu hangen arnoch:

Y 3 prif sgil technegol ac ymarferol sy’n brin ymysg ymgeiswyr am swyddi yn Ne-ddwyrain Cymru, yn ôl cyflogwyr:

Sgiliau arbenigol sy’n ofynnol ar gyfer y swydd

   70%


Gwybodaeth am sut mae’r sefydliad yn gweithio

   45%


Datrys problemau cymhleth

   44%


 

Y 3 prif sgil trin pobl a phersonol sy’n brin ymysg ymgeiswyr am swyddi yn Ne-ddwyrain Cymru, yn ôl cyflogwr:

 

Y gallu i reoli eu hamser hunain a blaenoriaethu eu tasgau eu hunain

   57%


Sgiliau ymdrin â chwsmeriaid

   45%


Gweithio fel rhan o dîm

   40%


(Llywodraeth Cymru, 2017)

Sgiliau y bydd eu hangen yn y dyfodol yn rhai o Ddiwydiannau De-ddwyrain Cymru

5 sector allweddol yn Ne-ddwyrain Cymru lle mae’n debygol y bydd y galw mwyaf am sgiliau a gwaith yn ystod y 5 mlynedd nesaf (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017):

 

TECHNOLEG GWYBODAETH

Mae dros 2,200 o gyflogwyr TGCh yn Ne-ddwyrain Cymru. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi,  2017)

 

Mae’r sector TGCh yn Ne-ddwyrain Cymru yn cyflogi bron 60% o’r gweithlu TGCh yng Nghymru. (Llywodraeth Cymru, 2017)

 

Y prif deitl swydd ar gyfer swyddi TGCh yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf yw Peiriannydd Datblygu Meddalwedd. (Labour Insights, 2017)

 

Mae gan 64% o’r bobl sy’n cael eu cyflogi yn y maes TGCh radd. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

 

Yn Ne-ddwyrain Cymru dros y 5 mlynedd diwethaf, gwelwyd cynnydd o 64% yn y galw am arbenigwyr TG. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

 

5 prif sgil sydd eu hangen ar gyfer swyddi TGCh a gafodd eu hysbysebu ar lein yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf oedd SQL, JavaScript, Microsoft C#, Rhaglennu .NET a JAVA (Labour Insights, 2017).

Gweler Golwg ar TGCh

DEUNYDDIAU A GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Mae dros 50% o gwmnïau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru yn y De-ddwyrain. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017).  Maent yn cynnwys y meysydd:

Awyrofod ac Amddiffyn

Peirianneg Fodurol

Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod

Gweithgynhyrchu Fferyllol

Rhagwelir y bydd y ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd yng Nghasnewydd yn creu 2,000 o swyddi.  Mae’r sgiliau y bydd galw amdanynt yn debygol o fod yn y meysydd:

 • Gweithgynhyrchu a chymwysiadau
 • Technoleg ddi-wifr
 • Ffonau clyfar
 • Gorsafoedd pŵer
 • Dyfeisiau delweddu
 • Technoleg fodurol
 • Ceir diyrrwr

(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

O ran sgiliau gweithgynhyrchu fferyllol a gweithgynhyrchu bwyd, mae galw am Sicrwydd Ansawdd, sgiliau Labordy Lefel 3 ac uwch. Ymchwil i Gelloedd Byw a Thechnoleg Genynnau, a Thechnegwyr Bwyd. 

(Learning, Skills and innovation Partnership, 2017)

Gweler Golwg ar Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch


GWASANAETHAU ARIANNOL A PHROFFESIYNOL

Mae 66,000 o bobl yn gweithio mewn Gwasanaethau Cyllid, Yswiriant, Eiddo Tirol a Gwasanaethau Proffesiynol.

Mae galw am sgiliau lefel Uwch ar gyfer Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yn cynnwys:

 • Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Rheoli Prosiectau
 • Llywodraethu
 • Dadansoddi risgiau
 • Cydymffurfiaeth
 • Cynllunio Strategol

Mae Deallusrwydd Artiffisial ac awtomatiaeth yn debygol o gael effaith ar Wasanaethau Ariannol a Phroffesiynol. Efallai y bydd yn lleihau’r gweithlu mewn canolfannau galwadau, hawliadau yswiriant ac adnewyddu.


Mae’n debygol y bydd cynnydd yn y galw am sgiliau TGCh a digidol o fewn y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol gan gynnwys sgiliau seiberddiogelwch, dadansoddeg y cyfryngau cymdeithasol, peirianneg meddalwedd a diogelwch personol a sgiliau TGCh. (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

Gweler Golwg ar Wasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

ADEILADU

Yn Ne-ddwyrain Cymru gwelwyd dros 5,000 o fentrau yn y diwydiant adeiladu felly mae’n debygol y bydd galw am 15,300 o swyddi, oherwydd bod pobl yn ymddeol neu’n gadael y diwydiant, erbyn 2024.

(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

Yn ystod y 5 mlynedd nesaf mae’r twf mwyaf yn debygol o fod mewn swyddi proffesiynol yn y diwydiant adeiladu gan gynnwys Syrfewyr Meintiau a Syrfewyr Siartredig. (Working Futures, 2014-2024).

Mae trwsio a chynnal a chadw tai yn grŵp mawr yn y maes adeiladu. Y 6 bwlch sylweddol mewn sgiliau a’r meysydd lle mae prinder sgiliau yn y diwydiant adeiladu yw:

 • Seiri ac Asiedyddion
 • Gosodwyr brics
 • Paentwyr ac Addurnwyr
 • Labrwyr
 • Gosodiadau electronig
 • Gwres, awyru ac aerdymheru

(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

Gweler Golwg ar AdeiladuIECHYD, GOFAL CYMDEITHASOL AC ADDYSG (a elwir yn Economi Sylfaenol Dynol)

Mae tua 150,000 o bobl yn gweithio yn y meysydd Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac Addysg yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae 100,000 o bobl yn gweithio yn y maes Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a 50,000 mewn Addysg.

Caiff 74,000 o bobl eu cyflogi gan y GIG.  Mae angen i’r staff feddu ar sgiliau TGCh/digidol gan fod cynnydd yn y wybodaeth sy’n cael ei rhannu rhwng gwasanaethau. Mae galw hefyd am sgiliau TGCh lefel uchel gan gynnwys:

 • Rhaglennu a Pheirianneg Meddalwedd
 • Dadansoddeg Data
 • Seiberddiogelwch

Mae cynnydd yn yr angen i’r rhai sy’n cael eu cyflogi mewn gofal cymdeithasol feddu ar gymwysterau Lefel 2/3.  Mae’n debygol y bydd galw am sgiliau mewn defnyddio technoleg gynorthwyol electronig mewn gwasanaethau Gofal Cymdeithasol hefyd.

Yn y byd Addysg, ceir prinder athrawon sydd wedi’u hyfforddi mewn:

 • Gwyddoniaeth
 • Technoleg
 • Peirianneg
 • Mathemateg

(Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017)

Gweler Golwg ar Yrfaoedd ym Maes lechyd


 

A oed angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, mae gallu siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg yn gallu rhoi mantais i chi yn y gweithle.

 
Mae 
27%
 o bobl yn Ne-ddwyrain Cymru yn gallu siarad Cymraeg

(StatsCymru, Cyfrifiad 2011)

Mae 24% o gyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn credu y bydd cael mwy o staff sy’n gallu cyfathrebu yn Gymraeg o fudd i’w cwmni.
(Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)*

Mae 15% o gwmnïau yn Ne-ddwyrain Cymru yn defnyddio Cymraeg yn y gweithle.

(Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)*

Roedd 8% o swyddi gwag a hysbysebwyd gan gyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystyried bod Cymraeg yn ddymunol.

(Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)*


*(Yr 8 sector yn yr arolwg oedd Gofal Plant, Gofal Cymdeithasol, Diwydiannau Creadigol, Lletygarwch, Manwerthu, Adeiladu ac Amaethyddiaeth a’r Diwydiant Bwyd, Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)Beth am y dyfodol?

Rhagwelir y bydd cyflogaeth yn Ne-ddwyrain Cymru yn cynyddu i 4.4% rhwng 2014 ac 2024. (Llywodraeth Cymru, 2017).

Mae'n debygol y bydd galw am y swyddi hyn hyd at 2024:

Pa swyddi y bydd
galw amdanynt?


Recriwtiaid newydd y bydd eu hangen erbyn 2024 (ffigurau wedi'u talgrynnu)


Gweithwyr Gofal a
Gofalwyr Cartref
1,340


Cynorthwywyr Gwerthu
a Manwerthu
1,060


Cynorthwywyr Cegin ac Arlwyo
830


Gweinyddion a Gweinyddesau
560


Nyrsys
470


Galwedigaethau Gweinyddol Eraill 
450


Galwedigaethau Canolfannau
Galwadau a Chyswllt
370


Gweithwyr Proffesiynol Addysg
Gynradd ac Addysg Feithrin
340


Cogyddions
330


Gyrwyr Fan
320


Galwedigaethau
Gwasanaeth Cwsmeriaid
310


Rheolwyr a Chyfarwyddwyr
Manwerthu a Chyfanwerthu
300


Clercod Pensiynau ac Yswiriant
270


Gwarcheidwad Diogelwch
270


Gweithiwr Cymorth
Nyrsio Gofal Iechyd
240


Cynorthwywyr Addysgu
210


(EMSI, 2018)


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i’r frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English