Mwy o wybodaeth am fyw a gweithio yn Ne-ddwyrain Cyrmu

Blaenau Gwent County Borough Council Logo

Bridgend County Borough Council Logo

Caerphilly County Borough Council Logo

Cardiff City Council Logo

Merthyr County Council Logo

Monmouthshire County Council Logo

Newport City Council Logo

Rhondda Cynon Taff County Council Logo

Torfaen County Council Logo

Vale of Glamorgan County Council Logo

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Dde-ddwyrain CymruBeth sydd ar y gorwel o ran gyrfaoedd yn Ne Ddwyrain Cymru?

Mae ardal De-ddwyrain Cymru yn cynnwys: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy,
Casnewydd, Rhonda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Beth yw eich opsiynau o ran
swyddi yn Ne-ddwyrain Cymru?
Ym mha ddiwydiant y mae’r rhan
fwyaf o swyddi gwag?
Pa ddiwydiannau sy’n tyfu?
Pwy yw’r cyflogwyr mawr a’r prif gyflogwyr
yn Ne-ddwyrain Cymru?


Mae De-ddwyrain Cymru yn cynnwys tua hanner y boblogaeth, gweithlu a busnesau yng Nghymru (Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2016). Mae Adeiladu, TG a Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn brif ddiwydiannau yn yr ardal. Mae dros hanner yr holl swyddi Cyllid a Gwasanaethau Proffesiynol a thros hanner holl swyddi’r Diwydiant Creadigol yng Nghymru wedi’u lleoli yn Ne-ddwyrain Cymru. Yn Ne-ddwyrain Cymru mae galw am sgiliau technegol sy’n benodol i’r swydd.

Mynnwch fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd gyda swyddi a diwydiannau yn Ne-ddwyrain Cymru nawr, a’r hyn a ragwelir ar gyfer y dyfodol...


Mae gan Gaerdydd gyfran uwch o swyddi Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol na chyfartaledd y DU y tu allan i Lundain.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2016)

Mae swyddfeydd
allweddol y llywodraeth, megis Companies House (Caerdydd), IPO, a Swyddfa Ystadegau Gwladol (Casnewydd) yn cyflogi dros 2,000 o bobl.
(Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru, UKTI, 2015)


Mae dros £2.75 biliwn o brosiectau tai wedi’u clustnodi ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Chaerdydd a fydd yn gofyn am grefftau medrus.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2016)

Disgwylir i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (sy’n cwmpasu ardal De-ddwyrain Cymru yn ei chyfanrwydd) ddarparu hyd at 25,000 o swyddi newydd yn Ne-ddwyrain Cymru.
(Llywodraeth y DU, 2016)

Mae nifer gynyddol o swyddi gwag yn Ne-ddwyrain Cymru a chafwyd cynnydd o 5% yn 2013 i 19% yn 2015.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2016)

Rhagwelir mai yn Nhorfaen a Chaerdydd y bydd y lefel uchaf o dwf yn ystod y 5 mlynedd nesaf.
(EMSI, 2016)

 Cyfanswm poblogaeth Cymru yw3,099,100 (NOMIS, 2015)
Mae tua hanner poblogaeth Cymru sy’n gweithio wedi’u lleoli yn Ne-ddwyrain Cymru mewn tua 665,300 o swyddi a90,000 o fusnesau. 

  (Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015)


Y Diwydiannau Mwyaf yng Nghymru

Nifer y bobl mewn cyflogaeth (ffigurau wedi’u talgrynnu)

 

Iechyd
98,000

 

Gweithgynhyrchu
70,500

 

Manwerthu
67,000

 

Addysg
62,000

 

Gweinyddu Busnes a gwasanaethau cymorth
47,000

 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac Amddiffyn
43,000

 

Llety a Gwasanaethau Bwyd
40,000

 

Gwasanaethau Gwyddonol a Thechnegol Proffesiynol
29,500

 

Adeiladu
27,000

 

Celf, Adloniant, Hamdden a gwasanaethau eraill
25,000

 

Trafnidiaeth a Storio (yn cynnwys post)
21,000

 

Ariannol ac Yswiriant
20,500

 


(NOMIS BRES,2014)

Ble mae’r rhan fwyaf
o swyddi yn
Ne-ddwyrain Cymru?


Iechyd, Gofal, Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg, Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Gwasanaethau Brys, Adwerthu, Trafnidiaeth a Logisteg gyda'i gilydd yn cyfrif am tua 50% o gyfanswm y gweithlu yn Ne Ddwyrain Cymru.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2016) Gweithgynhyrchu yw’r diwydiant mwyaf ym Mlaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen.
 (NOMIS BRES, 2014)


 

Diwydiannau sy’n tyfu yn Ne-ddwyrain Cymru

Ymhlith y diwydiannau a welodd y twf cyflymaf yn ystod 2013 a 2016 roedd:(EMSI, 2016)


 28 o blith y50 o gwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru yn2016yn Ne-ddwyrain Cymru 
(Fastgrowth50, 2016)

 

Mae gwaith Asiantaethau Cyflogaeth Dros Dro yn Ne-ddwyrain Cymru wedi cynyddu i dros 14,500 o swyddi rhwng 2013 a 2016.Mae hwn yn gynnydd o 3,000 o swyddi dros dro ers 2013. Gwaith Asiantaeth Cyflogaeth Dros Dro oedd yr 2il ddiwydiant a dyfodd gyflymaf rhwng 2013 and 2016.
(EMSI, 2016)


 

Y 12 prif swydd a hysbysebwyd yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf:

Cafodd tua 5300 o swyddi eu hysbysebu ar lein ar gyfer Rhaglenwyr a Gweithwyr Datblygu Meddalwedd Proffesiynol yn Ne-ddwyrain Cymru o fewn y 12 mis diwethaf. Dyma’r swydd fwyaf cyffredin a gafodd ei hysbysebu. Edrychwch ar y prif swyddi eraill a hysbysebwyd ar-lein yn ystod y 12 mis diwethaf:

 

Nifer y bobl a gyflogwyd (ffigurau wedi’u talgrynnu)

Rhaglenwyr a Gweithwyr Datblygu Meddalwedd Proffesiynol

 5,300

Nyrsys

 4,300

Galwedigaethau Gweinyddol Eraill

 2,600

Swyddogion Gwerthiannau Busnes Gweithredol

 2,400

Gweithwyr Dylunio a Datblygu Gwefannau Proffesiynol

 2,000

Dadansoddwyr Busnes TG, Penseiri a Dylunwyr Systemau

 1,900

Rheolwyr a Pherchenogion mewn gwasanaethau eraill

 1,800

Galwedigaethau sy’n gysylltiedig â gwerthiannau

 1,800

Gweithwyr Gofal

 1,700

Technegwyr Cymorth Defnyddwyr TG

 1,600

Cynorthwywyr Addysgu

 1,600

Rheolwyr Cyfrifon Gwerthu a Datblygu Busnes

 1,600


(Labour Insights, 2016)
 


Mae’n debygol mai Gweithwyr Gofal a Gweithwyr Gofal Cartref yw’r alwedigaeth a fydd yn tyfu gyflymaf dros y 5 mlynedd nesaf ar gyfer Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg. (EMSI, 2016)


 

Datblygiadau Newydd; swyddi newydd yn Ne-ddwyrain Cymru

Bydd datblygu Metro De-ddwyrain Cymru yn gwella trafnidiaeth yn yr ardal ac yn darparu swyddi i’r bobl sy’n ei adeiladu a’i gynnal.
(Llywodraeth y DU, 2016)

Mae gwerth 2.75 biliwn o brosiectau tai yn debygol ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Chaerffili felly efallai y bydd prinder sgiliau.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015)

Mae 10 prif brosiect adeiladu yn mynd rhagddynt yn Ne-ddwyrain Cymru ac mae pedwar arall wedi’u cynllunio, yn cynnwys 7,000 o dai ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a ffordd liniaru yng Nghaerffili.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015)

Mae 3 o’r 8 ardal fenter yng Nghymru wedi’u lleoli yn Ne-ddwyrain Cymru

Ardaloedd lle y mae Llywodraeth Cymru wedi creu amodau er mwyn helpu busnesau i dyfu:

 • Ardal Fenter Glynebwy –Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn cynnwys gweithgynhyrchu Modurol, Fferyllol a Bwyd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd – Ardal Fenter Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd – Diwydiant Awyrenegol

(Busnes Cymru, 2016)


 

Cyfarfod â’r cyflogwyr

Y GIG (Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol) yw’r prif gyflogwr recriwtio yng Nghymru. (Labour Insights, 2016)

Dyma gipolwg ar rai o’r prif gyflogwyr eraill yn Ne-ddwyrain Cymru:


Yuasa Battery Europe Ltd,  
Blaenau Gwent 


EE,  
Merthyr Tydful 


Dŵr Cymru Welsh Water,
Treharris  


CGI,
Pen-y-bont ar Ogwr


Dow Corning Ltd,   
Y Barri

Alun Griffiths (Contractors) Ltd,  Sir Fynwy 


Zodiac Seats UK Ltd,   
Cwmbrân


Celtic Manor Resort,
Casnewydd


GE Aircraft Engine Services Ltd, Caerffili


Admiral Group Plc, Caerdydd


Mae tua 115,000
o bobl yn cymudo’n ddyddiol i Gaerdydd a Chasnewydd

(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015) A yw cymudo yn rhywbeth i’w ystyried er mwyn cael y swydd rydych yn ei dymuno?

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, roedd CGI, G4S a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhlith y 5 prif gyflogwr recriwtio.
(Labour Insights, 2016)

Beth alla'i ei ennill?

Beth gallech ei ennill fel cyflog yn Ne-Ddwyrain Cymru?

Os ydych yn meddwl am yrfa newydd neu am gael swydd ystyriwch pa mor bwysig yw cyflog i chi. Gallai potensial cyflog swydd yn y dyfodol fod yn bwysig i chi hefyd, wrth i chi benderfynu ar yrfa.


Ystod cyflogau ar gyfer swyddi yn dibynnu ar brofiad (£)


£10,000 - £25,000


£12,500 - £20,000


£13,000 - £27,000


£13,000 - £21,000


£15,000 - £20,000


£15,000 - £30,000


£18,000 - £31,000


£19,000 - £46,000


£20,000 - £45,000


£20,000 - £45,000


£21,000 - £34,000


£22,000 - £75,000


£24,000 - £46,000


£25,000 - £45,000


£24,500 - £48,000


£30,000 - £60,000


£54,000 - £82,000


(CASCAID, 2016)Dysgu a hyfforddi yn Ne-ddwyrain Cymru

Addysg Bellach

Mae 6 o blith yr 13 coleg yng Nghymru yn ardal De-ddwyrain Cymru.

 
 


 
 
 


 

Chwiliwch am gwrs


Y 5 PRIF SWYDD WAG
YN NE-DDWYRAIN CYMRU

Maes Gwaith
% o holl Swyddi Twf Swyddi Cymru


Gweinyddu, Busnes a Gwaith Swyddfa 14%

 

Marchnata a Hysbysebu7%

 

Manwerthu, Gwerthiannau a Gwasanaethau
Cwsmeriaid4%

 

Arlwyo a Lletygarwch3%

 

Cyfrifiaduron a TG3%

 

(Gyrfa Cyrmu, 2016)
 

Y PRIF SWYDDI GWAG I BRENTISIAID


Maes Gwaith
% hysbysebu dros y 12 mis diwethaf


Peirianneg13%

 

Gweinyddu Busnes a Gwaith Swyddfa10%

 

Gwerthiannau Manwerthu a Gwasanaethau
Cwsmeriaid6%

 

Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Cwnsela4%

 

Gofal Iechyd4%

 

(Gyrfa Cymru, 2016)


I gael mwy o wybodaeth am Brentisiaethau  I gael mwy o wybodaeth am Dwf Swyddi Cymru   

I chwilio am Brentisiaethau a swyddi Twf Swyddi Cymru   

 

Addysg Uwch

Arhosodd 2/3 o'r 30,000 o fyfyrwyr a raddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2015 yn ardal De-ddwyrain Cymru.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De-ddwyrain Cymru, 2015)

Prifysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru

Yn 2014/15 roedd cyfanswm o 79,145 o fyfyrwyr yn y 4 prifysgol yn Ne-ddwyrain Cymru, sef tua 60% o gyfanswm y myfyrwyr prifysgol yng Nghymru.  
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac
Arloesi De-ddwyrain Cymru, 2015) 

Prifysgol Caerdydd
Mae Prifysgol Caerdydd sydd yn y 5ed safle yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil, ac sydd ymhlith y 125 o brifysgolion gorau yn y byd yn ôl safleoedd QS (Croeso Cymru, 2015). Mae 94.1% o raddedigion yn cael cyflogaeth, yn ymgymryd ag astudiaethau pellach neu’r ddau yn fuan ar ôl graddio. Gyda 30,180 o fyfyrwyr, Prifysgol Caerdydd yw’r 8fed prifysgol fwyaf yn y DU 2013/2014 (Prifysgol Caerdydd, 2016)


Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Mae 96% o fyfyrwyr yn cael cyflogaeth neu’n gwneud astudiaeth bellach o fewn 6 mis i raddio. (Prifysgol Metropolitan Caerdydd, 2015). Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd tua 11,000 o fyfyrwyr ac mae wedi hawlio’r safle uchaf o ran cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol am 6 blynedd yn olynol yn ôl yr International Student Barometer. (Prifysgol Metropolitan Caerdydd, 2016)


Prifysgol De Cymru
Mae gan Brifysgol De Cymru dros 33,500 o fyfyrwyr. Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, sy’n rhan o Brifysgol De Cymru, yw un o brif ysgolion drama’r DU (Croeso Cymru, 2015). Mae 94% o fyfyrwyr yn cael cyflogaeth neu’n gwneud astudiaeth bellach o fewn 6 mis i raddio (..


Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Mae gan y Brifysgol Agored yng Nghymru 200,000 o fyfyrwyr yn astudio’n uniongyrchol neu drwy bartneriaid, ac mae 20,000 o’r rheini yn byw y tu allan i’r DU. (Croeso Cymru, 2015)Y pynciau a gaiff eu hastudio fwyaf mewn sefydliadau Addysg Uwch yn Ne-ddwyrain Cymru

 

Astudiaethau Busnes a Gweinyddol    13,310 o fyfyrwyr

Gwyddorau Biolegol   
9,370 o fyfyrwyrPynciau sy’n gysylltiedig â meddygaeth   
8,270 o fyfyrwyr


(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De-ddwyrain Cymru, 2015)

Dod o hyd i gwrs Addysg Uwch


Rhaglenni Addysg Uwch yn Ne-ddwyrain Cymru

Academi Diogelwch Seiber Genedlaethol– campws Dinas Casnewydd fydd lleoliad yr Academi Diogelwch Seiber Genedlaethol, sef menter ar y cyd rhwng Prifysgol De Cymru a Llywodraeth Cymru i ddatblygu sgiliau diogelwch seiber yng Nghymru.

Menter newydd yw'r Academi Meddalwedd Genedlaethol– rhwng Prifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru i ymateb i’r prinder graddedigion peirianneg rhaglennu a meddalwedd. Fe’i lleolir yn Y Platfform yng Nghasnewydd ac mae’n cynnig gradd sy’n rhoi’r profiad sydd ei angen i weithio fel peiriannydd meddalwedd.

Rhaglen yw Network75 – sy’n galluogi myfyrwyr i gyfuno gwaith ac astudiaethau. Mae myfyrwyr yn gweithio mewn cwmni 3 diwrnod yr wythnos ac yn astudio yn y brifysgol 2 ddiwrnod yr wythnos. Mae cyfle i astudio ystod eang o raddau o dan Network75.

Mae Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru – yn rhaglen lawn amser sy’n cynnwys gwaith, hyfforddiant ac astudiaeth. Mae’r cyflogwyr sy’n cymryd rhan yn Ne-ddwyrain Cymru yn cynnwys Admiral, Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Grant Thornton.

Sut gallaf ddysgu
tra'n ennill cyflog?


Sgiliau y mae galw amdanynt

Mae cyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn edrych am sgiliau technegol arbenigol sy’n benodol i’r swydd. Felly edrychwch ar y sgiliau a’r cymwysterau sy’n ofynnol yn y swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Mae cyflogwyr hefyd yn edrych am sgiliau TG, gwaith tîm, gwasanaeth cwsmeriaid, a’r gallu i flaenoriaethu eich gwaith eich hun a rheoli eich amser eich hun yn dda. A yw hyn yn berthnasol i chi?

Y sgiliau sydd eu hangen arnoch:

Sgiliau sy'n brin yn ôl cyflogwyr De-ddwyrain Cymru (Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015)

Sgiliau arbenigol sy’n ofynnol ar gyfer y swydd

   69%


Hunanreoli a blaenoriaethu gwaith

   50%


Gweithio mewn tîm a delio â chwsmeriaid

   40%


Sgiliau TG sylfaenol a/neu uwch

   32%


 

Sgiliau sydd eu hangen yn y dyfodol mewn rhai o ddiwydiannau De-ddwyrain Cymru

TECHNOLEG GWYBODAETH

Rhagwelir y bydd cynnydd o 25% yn nifer y bobl a gyflogir fel arbenigwyr technegol yng Nghymru.
(Bwletin Cyflogaeth Tech Partnership, 2015)

Mae’r sector TGCh yn Ne-ddwyrain Cymru yn cyflogi 60% o’r gweithlu TGCh yng Nghymru. (Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015)

Y prif deitl swydd ar gyfer swyddi TGCh yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf oedd Peiriannydd Datblygu Meddalwedd. (Labour Insights, 2016)

Y 3 prif sgìl y gofynnwyd amdanynt mewn swyddi TGCh yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf oedd SQL, Microsoft C# a JavaScript. (Labour Insights, 2016)

Gweler Golwg ar TGCh

DEUNYDDIAU A
GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Mae’n debygol y bydd nifer sylweddol o swyddi gwag yn y diwydiant deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch yn ystod y 4 blynedd nesaf.

Awyrofod: 8,000 – rheolwyr, gweithwyr proffesiynol a thechnegwyr tra medrus.

Electroneg: 1,500 - dylunwyr, ymchwil, gweithgynhyrchu penodol, cynllunio cylchedau, systemau rheoli.

Modurol: 20,000 - gweithwyr proffesiynol/technegwyr cyswllt i fynd i’r afael â thechnolegau a dulliau arloesol newydd, dylunio cynnyrch newydd a sgiliau ansawdd.

Gweithgynhyrchu bwyd: 4,000 –Gwerthiannau, busnes, amgylcheddol a thechnoleg bwyd.(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De-ddwyrain Cymru, 2015)

Mae’r diwydiant gweithgynhyrchu yn dirywio yn Ne-ddwyrain Cymru ond bydd cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli oherwydd gweithlu sy’n heneiddio. (Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015)

Gweler Golwg ar Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch


GWASANAETHAU ARIANNOL A PHROFFESIYNOL

Ymhlith y sgiliau y mae galw amdanynt mewn gwaith ariannol a chyfreithiol mae:

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Gweithio mewn tîm
 • Rhwydweithio
 • Ysgrifennu Adroddiadau
 • Sgiliau Cyflwyno

Ymhlith y prinder sgiliau arbenigol mae:

 • Dadansoddiad cydymffurfiaeth a risg
 • Dadansoddiad prisio ac ariannol
 • Sgiliau tanysgrifennu
 • Sgiliau rheoliadol

(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2016)

Gweler Golwg ar Wasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

SGILIAU ADEILADU

Mae dros 5,200 o fentrau yn y sector adeiladu yn Ne-ddwyrain Cymru felly mae’n debygol y bydd galw am 20,000 o swyddi, o ganlyniad i bobl yn ymddeol neu’n gadael gwaith, dros y 5-7 mlynedd nesaf wrth i brosiectau ddatblygu. ((Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi De-ddwyrain Cymru, 2015)

Atgyweirio a chynnal a chadw tai yw’r grŵp mwyaf o fewn y sector adeiladu. Mae Bylchau mewn Sgiliau a phrinder sgiliau yn y diwydiant adeiladu ar gyfer crefftau medrus.(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2016)

Dros y 5 mlynedd nesaf mae’n debyg y bydd y twf mwyaf ar gyfer swyddi proffesiynol o fewn y sector adeiladu yn cynnwys Syrfëwyr Meintiau a Syrfëwyr Siartredig. (Working Futures, 2014-2024)

Gweler Golwg ar Adeiladu.A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, mae gallu siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg yn gallu rhoi mantais i chi yn y gweithle.

Mae 27% o bobl yn Ne-ddwyrain Cymru yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg.(StatsWales, 2015)
Mae 24% o gyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn credu y bydd cael mwy o staff sy’n gallu cyfathrebu yn Gymraeg o fudd i’w cwmni. (Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)*
Mae 15% o gwmnïau yn Ne-ddwyrain Cymru yn defnyddio Cymraeg yn y gweithle.
(Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)*
Roedd 8% o swyddi gwag a hysbysebwyd gan gyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn ystyried bod Cymraeg yn ddymunol.(Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)*


*(Yr 8 sector yn yr arolwg oedd Gofal Plant, Gofal Cymdeithasol, Diwydiannau Creadigol, Lletygarwch, Manwerthu, Adeiladu ac Amaethyddiaeth a’r Diwydiant Bwyd, Sgiliau Cymraeg mewn 8 Sector, 2014)


Beth am y dyfodol?

Mae poblogaeth De-ddwyrain Cymru yn boblogaeth sy’n heneiddio. Mae hyn yn golygu y daw swyddi ar gael pan fydd pobl yn ymddeol. Wrth i’r boblogaeth heneiddio bydd mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol a fydd yn golygu cynnydd tebygol mewn swyddi iechyd a gofal cymdeithasol.
(Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2015).

Mae’n debygol y bydd galw am y swyddi canlynol dros y 5 mlynedd nesaf:

Pa swyddi y bydd
galw amdanynt?


Angen recriwtiaid newydd bob blwyddyn (ffigurau wedi’u talgrynnu)

 

Gweithwyr Gofal
1250


Cynorthwywyr Gwerthu
830


Staff Cegin
750


Nyrsys
740


Gweinyddion a
Gweinyddesau
480


Staff Gweinyddol
420


Nyrsys Cynorthwyol
410


Staff Bar
390


Cogyddion
300


Trydanwyr a Gosodwyr
Trydanol
270


Rheolwyr Eiddo,
Tai ac Ystadau
270


Glanhawyr
270


Trinwyr Gwallt
a Barbwyr
260


Dadansoddwyr Cyllid a
Buddsoddiadau
240


Staff Gwasanaeth
Cwsmeriaid
240


Cyfrifyddion, Clercod y
Gyflogres a Chyflogau
210


Rheolwyr a
Chyfarwyddwyr Ariannol
200


Meddygon
200


(EMSI, 2016)


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i’r frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English