Gyrfaoedd mewn adeiladu

Source: CITB

Offeryn Dilyniant

Ydych chi eisiau dechrau gyrfa ym maes Adeiladu, neu eisoes yn gweithio yn y sector?

Gwiriwch eich opsiynau gyrfaol gan ddefnyddio Offeryn Dilyniant Gyrfaoedd CITB.

I gael mwy o wybodaeth am yrfaoedd adeiladu

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Adeiladu


Adeiladu yng Nghymru ar ei gynnydd!

Yn y blynyddoedd nesaf, disgwylir i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru dyfu’n gyflymach nag yn unrhyw ran arall o’r DU.  

Wrth weithio yn y diwydiant adeiladu, gallech fod yn adeiladu cartrefi newydd ac ysgolion newydd, neu’n atgyweirio ffyrdd a rhwydweithiau rheilffordd. Gallech hyn yn oed fod yn gysylltiedig ag adeiladu datblygiadau diwydiannol mawr yng Nghymru.

Mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael ar bob lefel, o grefftau medrus fel seiri coed a phlastrwyr, i rolau dylunio a rheoli, fel peirianwyr sifil, penseiri a chynllunwyr tref.   
Disgwylir i’r diwydiant
adeiladu yng Nghymru dyfu
6%
y flwyddyn tan 2019; ddwywaith cyfradd y DU (CITB, 2015-2019)

Disgwylir mai menywod fydd yn cyflawni
1 o bob 4
swydd yn y diwydiant adeiladu yn y DU, erbyn 2020
(Randstad Construction, Property & Engineering 2015)

Mae
51%
o swyddi adeiladu yn grefftau medrus, fel plymwaith neu waith coed
(Llywodraeth Cymru, 2014)


Mae
3 o bob 5
gweithiwr adeiladu yng Nghymru yn hunangyflogedig
(Llywodraeth Cymru, 2014)


 

 Mae 8% o gyfanswm gweithlu Cymru yn cael eu cyflogi yn y diwydiant adeiladu
(Llywodraeth Cymru, 2014)


 


Mae ar Gymru angen mwy o..

Penseiri, Peintwyr ac addurnwyr, 
 Penseiri, Seiri coed ac asiedyddion, 
Peirianwyr sifil,  Crefftau trydanol ac electronig, 
Bricwyr, Rheolwyr prosiect, Plastrwyr, 
 Drafftsmyn, Goruchwylwyr adeiladu,   
Plymwyr a pheirianwyr gwresogi. 


 

Prif Ardaloedd Cyflogaeth

Caerdydd
17,275

 

Abertawe
7,634

 

Pen-y-bont ar Ogwr
6,148

 

Powys
6,133

 

Caerffili
5,230

 

Rhondda Cynon Taf
5,039

 

Sir Gâr
5,035

 

Wrecsam
4,736

 

Sir Benfro
4,580

 

Gwynedd
4,551

 

Sir y Fflint
4,534

 

Castell-nedd Port Talbot
4,471

 

Conwy
3,855

 

Casnewydd
3,439

 

Sir Ddinbych
3,346

 

Torfaen
3,311

 

Ceredigion
2,775

 

Sir Fynwy
2,759

 

Bro Morgannwg
2,054

 

Ynys Môn
1,927

 

Blaenau Gwent
1,628

 

Merthyr Tudful
1,298


Ffynhonnell: Ystadegau Sector Blaenoriaethol Llywodraeth Cymru, 2014

Mae gan Gaerdydd y boblogaeth uchaf yng Nghymru, a’r nifer uchaf o swyddi adeiladu.

Ledled Cymru, mae swyddi adeiladu yn cynrychioli rhwng 5% ac 11% o gyfanswm y gweithlu ym mhob sir.

Powys sydd â’r gyfran uchaf, sef 11%, a Chasnewydd sydd â’r isaf, sef 5%.

 

Cyfarfod â’r Cyflogwyr

Dyma rhai o gyflogwyr Adeiladu Cymru:

Kronospan
Gweithgynhyrchwr Paneli Pren, Chirk, Wrecsam. 


PAR Homes
Adeiladwyr Tai, Llandrindod.


Lloyd & Gravell Ltd
Cwmni Adeiladu, Llanelli.


M2 Construction
Gwasanaethau Adeiladu,
Abertawe .

Redrow plc
Adeiladwyr Tai, Elwoe, Sir y Fflint.


JCB Wrecsam
Wrecsam, Gweithgynhyrchwr offer adeiladu mawr, Wrecsam.


Lakesmere
Arbenigwyr Amlenni Adeiladu, Casnewydd.


Charnwood Group
Adeiladu a Datblygu, Caerdydd. 


Beth alla’ i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio gan ddibynnu ar eich profiad, y cyflogwr a ble rydych chi’n byw. Gellir ennill cyflogau uwch ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau’n amrywio ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig hefyd.

Ystod cyflog swyddi gan ddibynnu ar brofiad (£)


£13,000 - £26,000


£13,000 - £34,000


£14,000 - £30,000


£14,000 - £24,000


£16,000 - £26,000


£16,000 - £29,000


£17,000 - £27,000


£17,000 - £28,000


£17,000 - £31,000


£18,000 - £27,000


£18,000 - £29,000


£18,000 - £31,000


£18,000 - £31,000


£18,000 - £34,000


£18,000 - £34,000


£18,000 - £50,000+


£19,000 - £31,000


£21,000 - £60,000+


£22,000 - £40,000+


£22,000 - £43,000


£22,000 - £50,000+


£23,000 - £50,000+Ffynhonnell: CASCAiD, 2015


Dechrau arni

Mae’r rhan fwyaf o swyddi adeiladu yn cynnwys gwaith ymarferol neu waith llaw. Gallai gyrfa mewn adeiladu fod yn addas i chi, os oes gennych ddiddordeb mewn:

  • Gwaith corfforol a gweithio gyda’ch dwylo
  • Gweithio gydag offer a pheiriannau 
  • Gweithio fel rhan o dîm 
  • Dilyn cynlluniau a manylebau’n gywir
  • Datrys problemau  
  • Gwneud cyfrifiadau, a pharatoi amcangyfrifon o ran costau a deunyddiau

Y llwybr arferol i mewn i  grefftau medrus yw trwy Brentisiaeth lle byddwch yn hyfforddi wrth weithio. Ceir dros 30 o lwybrau prentisiaeth adeiladu gwahanol ar lefelau gwahanol.


Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i Gwrs

‘Hysbysebwyd 341 o brentisiaethau a oedd yn ymwneud ag adeiladu a pheirianneg gan Gyrfa Cymru yn 2013/14’


‘Disgwylir i’r twf cryfaf mewn cyflogaeth fod yn y galwedigaethau proffesiynol, fel Peirianwyr Sifil a Syrfewyr a.y.y.b.’
(Sgiliau Adeiladu Cymru 2015-2019)

 

Ar gyfer galwedigaeth broffesiynol fel Peirianneg Sifil, Rheolwr Safle neu Bensaer, bydd arnoch angen cymhwyster lefel gradd, neu gyfwerth, fel arfer. 

Darganfyddwch sut i ddechrau mewn gwahanol swyddi adeiladu.

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfaoedd

Dod o hyd i gwrs Addysg Uwch


Ennill profiad!

Ceisiwch ennill cymaint o brofiad â phosibl.  Diffyg profiad gwaith cyffredinol yw un o’r 3 phrif reswm y mae cyflogwyr yn eu rhoi am beidio â chyflogi rhywun.

Edrychwch ar mae angen profiad arna i.


Mae gan 18% o weithwyr adeiladu gymhwyster sy’n gyfwerth â Lefel 4 neu uwch.  
Er enghraifft, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC).


 


 

Galw am sgiliau

Y diwydiant adeiladu yw un o’r diwydiannau cyntaf i gael ei effeithio gan gyflwr yr economi a’r farchnad dai. Wrth i’r economi dyfu, bydd y galw am sgiliau adeiladu ar bob lefel yn cynyddu.

Mae rheoliadau newydd a thechnolegau adeiladu newydd yn effeithio ar y galw am sgiliau hefyd.

Keep up to date with the latest regulations and sustainable building technologies CITB.


Newydd yn y sector...

 


A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg fod o fantais i chi yn y gweithle. Yn enwedig os ydych chi’n gweithio mewn ardaloedd lle y siaredir Cymraeg a bod angen i chi gyfathrebu â phobl yn rhan o’ch swydd.

Yn y diwydiant adeiladu

 Mae 11%
o’r gweithlu’n siarad Cymraeg
(Cyfrifiad 2011))


Mae 25%
o gyflogwyr adeiladu yn dweud bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ‘iawn’ neu’n ‘gymharol’ bwysig
(Llywodraeth Cymru,2014)Beth am y dyfodol?

Ar ôl ychydig flynyddoedd anodd iawn, disgwylir i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru dyfu ddwywaith mor gyflym ag yn y DU gyfan hyd at 2019. Bydd y cynnydd disgwyliedig mewn swyddi bob amser yn cael ei effeithio gan y datblygiadau diweddaraf mewn prosiectau newydd sydd wedi’u cynllunio ar gyfer Cymru.

Disgwylir i’r galw am alwedigaethau proffesiynol, fel Peirianwyr Sifil, Syrfewyr a Phenseiri, fod yn fwy na’r galw am y prif  grefftau medrus.

Swyddi adeiladu sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, a ddangosir fel canran twf.

 Peirianwyr Sifil
19%


 Cynllunwyr Tref
19%


 Penseiri a Syrfewyr
17%


 Rheolwyr Prosiect Adeiladu
17%


 Goruchwylwyr adeiladu a chrefftau adeiladu
10%


 Plymwyr a Pheirianwyr Gwresogi ac Awyru
9%


 Drafftsmyn a Thechnegwyr Pensaernïol
7%


 Seiri coed, asiedyddion a gosodwyr mewnol
7%


 Technegwyr Adeiladu a Pheirianneg Sifil
5%


 Llorwyr a Theilwyr
5%


 Towyr
4%


 Plastrwyr, Peintwyr ac Addurnwyr
4%


Ffynhonnell:  Dyfodol Gwaith Cymru 2012-2022

 


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English