Sut i ateb cwestiynau mewn ceisiadau a chyfweliadau

Ddim yn gwybod sut i ateb cwestiynau ar ffurflenni cais?
Ddim yn siŵr sut i ateb pan fydd cyfwelydd yn gofyn cwestiwn i chi?
Dewch o hyd i gymorth yma!

Apprenticeships - I WILL develop my skills

Mae cyflogwyr eisiau gwybod:

Ai chi yw’r unigolyn iawn ar gyfer y swydd? Ac, a allwch chi wneud y gwaith?

Felly, dylai eich holl atebion fod yn dweud wrthyn nhw mai chi yw’r unigolyn iawn ar gyfer y swydd a’ch bod yn gallu gwneud y gwaith. 

Dywedwch hyn wrth gyflogwyr drwy roi gwybod am eich:

 • cryfderau/rhinweddau personol
 • profiad perthnasol (mae hyn yn cynnwys enghreifftiau penodol o’ch bywyd go iawn o’r hyn rydych chi’n ei wneud)
 • cymwysterau neu hyfforddiant

 

Bydd y rhan fwyaf o gwestiynau cais a chyfweliad yn chwilio am yr un atebion sylfaenol. Mae dwy brif ffordd y mae ffurflenni cais yn gofyn am wybodaeth:

 • Adran Gwybodaeth Ychwanegol a allai o bosibl ddweud rhywbeth fel, “Darparwch unrhyw wybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais” a gadael blwch mawr wag i chi ei lenwi!
 • Cwestiynau penodol gyda blychau gwag islaw i chi eu llenwi

 

Awgrymiadau da!

Awgrym 1: Gallwch chi ddefnyddio’r atebion rydych chi’n eu defnyddio mewn ffurflenni cais i ateb cwestiynau mewn cyfweliadau hefyd! 

Awgrym 2: Gall defnyddio’r cymorth isod roi canllaw da o ran beth i’w roi yn yr adrannau “Darparwch Wybodaeth Ychwanegol” hefyd!

Awgrym 3: Gwiriwch beth rydych chi wedi’i ysgrifennu o ran sillafu a gramadeg ac, yn well fyth, gofynnwch i rywun arall ei wirio hefyd! 

Cymerwch gip ar y cwestiynau hyn a’r syniadau ar gyfer atebion:

Cwestiwn: Beth yw eich prif gryfderau? (Weithiau maen nhw’n dweud rhinweddau personol neu sgiliau)

Gall fod yn eithaf anodd meddwl am y rhain, felly gofynnwch y cwestiynau hyn i chi eich hun:

 • Pa bethau da fyddai fy nghyflogwr blaenorol wedi'u dweud amdanaf?
 • Beth mae fy ffrindiau a’m teulu yn credu fy mod i’n ei wneud yn dda?

Dylai hyn roi rhai syniadau i chi i ddechrau. 

 

Cwestiwn: Pa brofiad sydd gennych chi?

 • Meddyliwch am eich bywyd gwaith, addysg a hyfforddiant
 • Nawr, meddyliwch am ddiwrnod nodweddiadol yn gwneud y gwaith neu’r hyfforddiant hwnnw
 • Ysgrifennwch ei gweithgarwch yn y gwaith yn y cais

 

Erbyn hyn, mae llawer o gyflogwyr yn gofyn cwestiynau am sefyllfaoedd bywyd go iawn. Gelwir y rhain yn Gwestiynau Cymhwysedd.

Mae rhai cwestiynau enghreifftiol yn cynnwys:

 • Disgrifiwch amser pan fu rhaid i chi ddelio â chwsmer anodd a sut y llwyddoch chi i’w ddatrys
 • Darparwch enghraifft o adeg pan roesoch chi wasanaeth gwych i gwsmer
 • Disgrifiwch sefyllfa pan oedd rhaid i chi weithio’n hyblyg er mwyn bodloni gofynion eich cyflogwr
 • Rhowch enghraifft o pan roedd rhaid i chi weithio fel rhan o dîm er mwyn cyflawni canlyniad a pha ran chwaraeoch chi yn llwyddiant y tîm
 • Rhowch enghraifft o adeg pan roedd yn rhaid i chi weithio yn unol â therfyn amser llym a sut gwnaethoch chi sicrhau eich bod yn ei gyflawni

 

Sut i’w hateb nhw:

Digwyddiad:  Disgrifiwch beth oedd y digwyddiad. Byddwch yn gryno ar gyfer hwn

Cam Gweithredu: Wedyn, dywedwch pa gam gweithredu a gymeroch chi (dywedwch ‘gwnes i’, nid ‘gwnaethon ni’). Dyma fydd y darn hiraf.

Canlyniad: Yna, dywedwch beth oedd y canlyniad llwyddiannus. 

I gael rhagor o gymorth, defnyddiwch Enghreifftiau o gwestiynau cymhwysedd ac atebion. Bydd hyn yn rhoi rhagor o syniadau i chi ar gyfer eich atebion!

 

Awgrymiadau ar gyfer ateb cwestiynau cymhwysedd

 • Meddyliwch am beth rydych chi’n ei wneud yn y gwaith, o ran gwirfoddoli, hyfforddi neu hobïau
 • Meddyliwch am y bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw a pha gymorth rydych chi’n ei roi iddyn nhw
 • Defnyddiwch yr un enghreifftiau pan fyddan nhw’n gofyn y cwestiynau hyn i chi mewn cyfweliadau!
 • Cadwch gopïau o’r holl gwestiynau a’r enghreifftiau fel y gallwch chi eu defnyddio eto

 

Pob lwc!

Ydych chi eisiau siarad ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd i gael rhagor o gymorth? Cysylltwch â ni 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English