Atebion Enghreifftiol i Gwestiynau Cymhwysedd - mewn ffurflenni cais a chyfweliadau

Cwestiynau cymhwysedd yw’r math o gwestiynau sy’n gofyn i chi roi enghraifft benodol o’ch profiadau bywyd neu yn y gwaith. Bydd yr enghreifftiau hyn yn profi bod gennych chi’r sgiliau mae’r cyflogwr yn chwilio amdanyn nhw.

Defnyddiwch y strwythur hwn ar gyfer eich atebion a byddwch chi’n cadw at y trywydd cywir:

Digwyddiad:  Disgrifiwch beth oedd y digwyddiad. Byddwch yn gryno yma!

Cam Gweithredu: Dywedwch pa gam gweithredu a gymeroch chi (dywedwch ‘gwnes i’ nid ‘gwnaethon ni’). Dyma fydd y darn hiraf.

Canlyniad: Yna, dywedwch beth oedd y canlyniad llwyddiannus. 

 

Awgrymiadau ar gyfer meddwl am enghreifftiau:

 • Meddyliwch am beth rydych chi’n ei wneud yn y gwaith, o ran gwirfoddoli, hyfforddi neu gyda hobïau
 • Meddyliwch am y bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw a pha gymorth rydych yn ei roi iddyn nhw

Mae’r Atebion enghreifftiol hyn yn seiliedig ar gais am/neu gyfweliad ar gyfer swydd mewn gwasanaeth cwsmeriaid,  ond byddant yn rhoi syniad i chi!

 • Disgrifiwch adeg pan fu rhaid i chi ddelio â chwsmer anodd a sut y gwnaethoch chi ei ddatrys

  Digwyddiad –
  Roeddwn i’n gweithio yn siop Smith’s, a daeth cwsmer ataf pan roeddwn ger y til. Dywedodd wrthaf i fod wedi chwilio am blanhigyn a oedd yn y siop y diwrnod blaenorol, a’i fod wedi dod yn ôl i’w brynu ond nid oedd yn gallu dod o hyd iddo.  Roedd yn eithaf blin gan ei fod wedi chwilio twy'r siop i gyd. 

  Cam gweithredu -  
  Cynigiais i wirio a oedd y planhigyn mewn stoc ac egluro y gallwn wirio’r stoc ar y cyfrifiadur, yn ogystal â mynd i edrych ar y silffoedd. Gofynnais a fyddai’n hoffi aros neu fynd i edrych o gwmpas y siop tra ei fod yn aros. Penderfynodd y cwsmer aros. Edrychais  ar y cyfrifiadur ac esboniais i’r cwsmer bod y planhigyn roedd o eisiau mewn stoc, ond ei fod wedi cael ei symud. Gwiriais i ble roedd y planhigyn wedi cael ei symud a chynigiais i fynd â’r cwsmer i’r eil gywir.

  Canlyniad –
  Roedd y cwsmer yn hapus iawn a diolchodd i mi am gymryd yr amser i ddod o hyd i’r planhigyn roedd eisiau. Prynodd blanhigion eraill yn ogystal â’r un roeddwn i wedi ei helpu i ddod o hyd iddo. Hefyd, parhaodd y cwsmer i siopa yn y siop ar ôl yr adeg honno.

 • Darparwch enghraifft o adeg pan roesoch chi wasanaeth cwsmer ardderchog

  Digwyddiad – 
  Roeddwn i’n gweithio mewn siop sy’n gwerthu ffonau symudol. Daeth cwsmer i mewn i’r siop oherwydd ei fod yn cael trafferth gyda’i ffôn symudol. 

  Cam Gweithredu - 
  Gofynnais i’r cwsmer esbonio’r broblem a gwrandawais yn ofalus arno wrth iddo ddweud wrthaf i beth oedd o’i le gyda’i ffôn. Gofynnais iddo a gawn i edrych ar y ffôn a rhoddodd ef i mi. Wrth i mi wirio’r ffôn, esboniais iddo beth roeddwn i’n ei wneud. Mi ddois i o hyd i’r broblem a dangosais iddo beth oedd wedi digwydd. Wrth i mi drwsio’r broblem, sylwais i ar rywbeth arall ar ei ffôn roedd yn bosibl y byddai’r cwsmer yn cael trafferthion gydag ef, felly gofynnais iddo amdano. Dywedodd y byddai’n hoffi mwy o help i ddefnyddio’r swyddogaethau ar ei ffôn, felly esboniais iddo a hefyd rhoddais i gyfeiriad gwefan ddefnyddiol er mwyn iddo gael tiwtorial ar-lein.

  Canlyniad –
  Diolchodd y cwsmer i mi am ddatrys y broblem a dangos iddo sut i ddefnyddio’r ffôn yn well. Yn ogystal, diolchodd i mi am y cymorth ychwanegol roeddwn i wedi’i roi iddo. Dywedodd y cwsmer y byddai’n argymell y siop i’w ffrindiau a’i deulu oherwydd y gwasanaeth gwych roedd e wedi’i gael.

 • Disgrifiwch sefyllfa lle'r oedd rhaid i chi weithio’n hyblyg er mwyn bodloni gofynion eich cyflogwr

  Digwyddiad - 
  Ro’n i’n dod i ddiwedd fy sifft yn y gwaith yn siop Smith’s pan ofynnodd fy ngoruchwyliwr i mi weithio’n hirach. Dywedodd bod rhywun wedi ffonio i ddweud eu bod yn sâl ac roedd angen rhywun i weithio, felly gofynnodd i mi a allwn i weithio sifft hirach.

  Cam Gweithredu -  
  Dywedais fy mod yn fodlon gweithio’n hwyrach er mwyn helpu, a gweithiais ar y sifft hwyrach. Oherwydd ei bod yn Nadolig, roedd y siop yn brysur iawn a bu i mi weithio nes bod y siop yn cau. Yn ogystal, cynigiais i weithio ar ddiwrnodau ychwanegol petai angen ar gyfer sêl Flwyddyn Newydd. 

  Canlyniad –
  Cafodd y cwsmeriaid eu gwasanaethu’n gyflymach oherwydd bod mwy o staff ar y sifft. Diolchodd fy ngoruchwyliwr i mi am weithio ar fyr rybudd.

 • Rhowch enghraifft o adeg pan fu rhaid i chi weithio fel tîm er mwyn cyflawni a pha ran chwaraeoch chi yn llwyddiant y tîm

  Digwyddiad – 
  Cymerais ran yn ddiweddar mewn gweithgaredd codi arian ar gyfer fy nghlwb rygbi lleol. Roeddwn i’n rhan o dîm i gynllunio a threfnu Diwrnod o Hwyl yn y clwb rygbi

  Cam gweithredu -  
  Awgrymais syniadau ar gyfer y diwrnod o hwyl wrth i ni gynllunio’r digwyddiad. Yn ogystal, gwrandewais yn ofalus ar syniadau pobl eraill ac yn y ffordd honno, penderfynon ar ba weithgareddau y byddem ni’n eu cynnal ar y diwrnod. Yn y tîm, trafodom a phenderfynu pwy fyddai’n ymgymryd â’r tasgau gwahanol. Penderfynon ni hyn ar sail pwy oedd yn dda yn y tasgau, felly esboniais fy nghryfderau a gwrandewais i’n ofalus wrth i bobl eraill esbonio pa bethau roedden nhw’n dda yn eu gwneud ac yma mha bethau roedd ganddynt ddiddordeb.  Cafodd un o'm syniadau ei ddewis ac fe’i rhoddwyd i mi i’w gynllunio a’i gynnal fel rhan o dîm llai.  Sylweddolais fod un o’r bobl eraill hefyd â diddordeb, felly awgrymais y byddent o bosibl yn hoffi bod yn rhan o gynllunio a rhedeg stondin cacennau. Roedden nhw’n awyddus i gymryd rhan.  Yn ogystal, penderfynon ni ar derfynau amser i’w cyrraedd. Cyn i’r terfynau amser ddod i ben, sylweddolais nad oedd un o’r tîm yn mynd i gwblhau ei dasg a gofynnais i iddo a oedd angen unrhyw gymorth arno. Roedd angen help arno, felly treuliais amser yn ei helpu i ffonio busnesau lleol ar gyfer gwobrau.

  Canlyniad –
  Aeth y Diwrnod o Hwyl yn dda iawn a bu i ni gasglu arian yn llwyddiannus ar gyfer y clwb rygbi.  Cymaint oedd llwyddiant y Diwrnod o Hwyl, penderfynwyd ar gynnal un arall y flwyddyn nesaf.

 • Rhowch enghraifft o adeg pan roedd yn rhaid i chi weithio yn ôl terfyn amser llym a sut gwnaethoch chi ei gyflawni

  Digwyddiad -
  Roeddwn i’n gweithio’n rhan amser yng Nghanolfan Gyswllt Castleton a hefyd yn y coleg yn astudio’r Gymraeg. Rhoddodd y tiwtor Cymraeg aseiniad a dyddiad cau i ni, a dywedodd y byddai’n cyfrif tuag at y marc terfynol.  Roeddwn i newydd gytuno i weithio mwy o oriau yn y ganolfan gyswllt.

  Cam Gweithredu  -
  Oherwydd fy mod yn gwybod bod amser yn mynd i fod yn dynn gyda’r oriau ychwanegol roeddwn i’n mynd i fod yn eu gweithio yn y ganolfan gyswllt, yn gyntaf lluniais calendr o’r holl ymrwymiadau gwaith a’r holl ddosbarthiadau. Wedyn, darllenais dros yr aseiniad ac ysgrifennais restr o’r holl bethau roedd rhaid i mi eu gwneud a rhoddais dyddiad cau ar gyfer popeth ar fy rhestr.  Rhoddais hyn ar y calendr fel bod gen i gynllun clir i weithio tuag ato. Bob dydd, ticiais beth roeddwn wedi’i gyflawni, a chymhellodd hyn i mi barhau i gyflawni’r dyddiadau cau roeddwn i wedi'u gosod i mi fy hun.

  Canlyniad -
  Cyflwynais yr aseiniad yn brydlon. Gweithiais yr holl sifftiau y gofynnwyd i mi eu gwneud ac ni chollais i ddosbarth Cymraeg. Derbyniais radd rhagoriaeth ar gyfer fy ngwaith cwrs ac es i ymlaen i gyflawni rhagoriaeth yn gyffredinol ar gyfer fy nghwrs.

Wrth ateb cwestiynau cymhwysedd enghreifftiol o fywyd go iawn:

 • Byddwch yn onest a defnyddiwch enghreifftiau o’ch gwaith a’ch bywyd eich hun
 • Peidiwch â chopïo enghreifftiau o waith pobl eraill a pheidiwch â chreu enghreifftiau ffug
 • Mynnwch help gan bobl yn y gwaith neu deulu a ffrindiau ynglŷn â beth rydych chi wedi’i gyflawni, os gallwch chi. Weithiau, byddant o bosibl yn cofio pethau dydych chi ddim yn eu cofio

Yn cael trafferth o hyd? Cysylltwch â ni

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English