Bywyd Prifysgol

Gall dechrau yn y brifysgol fod yn brofiad brawychus a chyffrous ar yr un pryd. Mae pawb yn gwybod am yr ystrydebau sy’n ymwneud â myfyrwyr – Wythnos y Glas, diffyg parodrwydd i dacluso a glanhau, yn ogystal ag ambell ddarlith fan hyn a man draw. Ond mewn gwirionedd, bydd profiad pob myfyriwr yn wahanol yn dibynnu ar y person a ffactorau eraill fel math o brifysgol, cwrs, p’un a ydy’n llawn amser neu’n rhan amser, myfyriwr ifanc neu aeddfed a.y.b.

I’r rhan fwyaf o fyfyrwyr, yr her fwyaf yw byw’n annibynnol; edrych ar ôl eich hunain, coginio eich hunain, glanhau a golchi, trefnu eich astudiaethau a’ch bywyd cymdeithasol, bod yn gyfrifol am eich arian eich hun, heb fod athrawon, rhieni/gofalwyr yn eich rhoi ar ben ffordd.

Cyn dechrau’r brifysgol, mae’n werth edrych ar sut beth fydd bywyd yn eich dewis prifysgol a chwrs. Gallwch wneud hyn trwy edrych ar wefan y brifysgol fydd â gwybodaeth am gyfleusterau, clybiau a chymdeithasau, bywyd nos ac ati. Ceir hefyd, cyfoeth o wybodaeth ar ffurf gwefannau a’r cyfryngau cymdeithasol, a bydd gan bob prifysgol, fel arfer, gyfrif Facebook a Twitter. Mae’r pethau sy’n cael eu trafod yn cynnwys gwneud ffrindiau newydd, nosweithiau allan – bod yn ddiogel ac yn ymwybodol wrth yfed, materion ariannol, materion tai, Wythnos y Glas, help a chyngor i fyfyrwyr sydd ag anableddau, gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr aeddfed, cael swydd rhan amser, cyngor astudio a llawer mwy.

Ceir digonedd o wybodaeth a chyngor i fyfyrwyr. Mae’n bwysig, fel gydag unrhyw wybodaeth ar-lein neu wybodaeth o ffynonellau eraill, ystyried pa mor ddiduedd yw’r wybodaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio ystod o ffynonellau gwybodaeth er mwyn sicrhau cydbwysedd da o safbwyntiau a barn. Gweler isod rhai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol:

  • Push.co.uk : Mae Push yn comisiynu’r rhan fwyaf o waith ymchwil ei hunan ar ffurf holiaduron hir sy’n cael eu hanfon at brifysgolion ac undebau myfyrwyr ac o ymweld â’r safleoedd bob blwyddyn.
  • UCM:  Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
  • Thestudentroom: Gallwch ddarllen canllawiau myfyrwyr i weld beth yw barn myfyrwyr am eu prifysgolion; hefyd yn cynnwys canllawiau swyddogol.  
  • UCAS
  • Which? University: Gwybodaeth am Fywyd Myfyriwr
  • YouTube – Llawer o fideos perthnasol
  • Whatuni

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English