GYRFAOEDD MEWN
LLYWODRAETH LEOL

Ydych chi erioed wedi meddwl pa swyddi a wneir yn eich
cyngor lleol?

Mae Llywodraeth Leol yn darparu’r gwasanaethau sydd eu
hangen ar eich ardal leol. Mae’r swyddi’n amrywio’n eang o weithio
mewn ysgolion i gynllunio ar gyfer argyfwng; o iechyd yr amgylchedd i wasanaethau etholiadol; o les anifeiliaid i reoli adeiladau; o filfeddygon i barciau; o bobl ifanc i’r henoed; ac o gestyll i leoliadau cyngherddau.

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn


 

hanes 


... mae llywodraeth leol yn cwmpasu hyn oll a mwy.

Cynghorau yw’r cyflogwyr
mwyaf
yn eu hardal
(CLlLC, 2017)

Mae dros 140,000 o bobl yn gweithio mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru
(CLlLC, 2017)

Mae cynghorau Cymru yn darparu dros
700 o wasanaethau lleol (CLlLC, 2017)Y SGILIAU Y BYDD EU HANGEN ARNOCHGyda dewis mor eang o swyddi o fewn llywodraeth leol, bydd y sgiliau y bydd eu hangen arnoch yn amrywio ar gyfer pob swydd.

Bydd angen i chi allu gweithio mewn tîm ar gyfer rhai swyddi mewn llywodraeth leol, ond bydd angen i chi allu gweithio’n dda ar eich pen eich hun ar gyfer rhai eraill.

Mae rhai o’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i weithio mewn llywodraeth leol yn cynnwys:

 • Bod yn gymwynasgar ac yn gwrtais
 • Bod yn deg a gallu trin pobl gyda pharch
 • Gallu trefnu eich amser eich hun a chyflawni pethau
 • Dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfrinachedd
 • Sgiliau TG
 • Gallu gweithio mewn tîm 
 • Bod yn barod i ddysgu a chael eich hyfforddi
 • Deall pwysigrwydd cyfle cyfartal
 • Bydd hefyd yn ddefnyddiol cael rhywfaint o wybodaeth am y gwaith a wneir gan gynghorau.Caiff mwy na
10% o gyfanswm
gweithlu Cymru ei
gyflogi’n uniongyrchol
gan gynghorau
(CLlLC, 2017)


 Mae’n rhaid
i Lywodraeth Leol
ddarparu ei
wasanaethau yn
Gymraeg
felly mae sgiliau yn y
Gymraeg o fantaisBETH AM WIRFODDOLI?Mae gwirfoddoli mewn llywodraeth leol yn ffordd wych o gael profiad gwaith a dysgu sgiliau newydd.

DECHRAU ARNI


Bydd angen cymwysterau proffesiynol ar gyfer rhai swyddi llywodraeth leol, ond ni fydd angen cymwysterau penodol o gwbl ar gyfer eraill.

Bydd rhai swyddi gwag ond ar gael i bobl sydd eisoes yn gweithio i’r cyngor. Gall gweithio mewn
swydd dros dro fod yn ffordd dda o wneud cais am y swyddi gwag hyn.

Ceir cyfleoedd i weithio’n hyblyg. Gallwch weithio’n rhan amser, yn ystod y tymor neu dros dro.


Cyrsiau Galwedigaethol

Gallwch ystyried cyrsiau galwedigaethol sy’n berthnasol i swyddi mewn Llywodraeth Leol.

Cyrsiau megis:

 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Astudiaethau Busnes
 • Gweinyddu Busnes
 • Gwyddoniaeth
 • Adeiladu

Ni fydd angen pynciau penodol ar gyfer llawer o swyddi ar lefel mynediad.


Chwilio am gyrsiau llawn amser ysgol a choleg 


Prentisiaethau

Mae prentisiaethau Llywodraeth Leol weithiau ar gael.

Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i gwrsCymwysterau Uwch

Gallwch hefyd astudio am gymwysterau Uwch

Cyrsiau megis:

 • BSc mewn Iechyd yr Amgylchedd (Anrhydedd)
 • BA mewn Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus (Anrhydedd)
 • MA mewn Gwaith Cymdeithasol
 • LLB yn y Gyfraith (Anrhydedd)
 • HNC i MEng mewn Peirianneg Sifil (Anrhydedd)

Dod o hyd i Gwrs Addysg Uwch

 

Search vacancies


Rhaglen recriwtio llywodraeth leol dros 2 flynedd yw’r Rhaglen Datblygu Graddedigion Cenedlaethol sy’n arwain at gymwysterau rheoli.


BLE Y GALLECH CHI WEITHIO


Yn ogystal â swyddfeydd y cyngor gallech weithio mewn:

 • Parciau
 • Archifdai
 • Canolfannau Gweithgareddau
 • Amgueddfeydd • Stablau
 • Cartrefi cŵn
 • Marchnadoedd
 • Llyfrgelloedd • Rhandiroedd
 • Ceginau
 • Canolfannau ac atyniadau ymwelwyr
 • A llawer mwy...


Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English