Chwe cham at wireddu eich potensial

Mae gan bob un ohonom y potensial i gyflawni, waeth pwy ydym ni neu beth rydym yn ei wneud.

Y ffordd orau i ddeall hwn yw derbyn ein bod ni gyd yn wahanol. Rydym i gyd yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol ac mae gennym botensial mewn meysydd gwahanol. 

Does dim ots beth yr ydych yn dda yn ei wneud, bydd y camau hyn yn eich helpu i gael gwybod sut i gyrraedd eich llawn botensial.

Gosodwch nod a chrëwch gynllun

Mae’n bwysig cadw targed mewn golwg wrth ichi gychwyn ar eich taith i gyrraedd eich potensial. 

Bydd gosod nod terfynol yn eich helpu i gyrraedd eich targed. Bydd rhoi cynllun at ei gilydd yn caniatáu ichi fesur eich cynnydd drwy nodi'r camau bydd angen eu cymryd ar hyd y ffordd.

Cymerwch un cam ar y tro

Wrth geisio cyrraedd nod gall fod yn hawdd chwilio am “ateb cyflym” a cholli diddordeb os na allwch gyrraedd lle rydych eisiau bod. Ond mae’n bwysig iawn cymryd un cam ar y tro.

Sylwch ar y cynnydd rydych chi’n ei wneud, waeth pa mor fach a chanmolwch eich hun wrth ichi symud ymlaen. Bydd hyn yn rhoi’r hyder i chi eich bod ar y trywydd iawn i gyrraedd eich nod.

Ceisiwch gymorth a chefnogaeth

Mae’n hawdd teimlo fel eich bod ar eich pen eich hun pan fydd pethau’n mynd o chwith.

Gwnewch yn siŵr fod gennych rwydwaith cymorth a chefnogaeth i’ch helpu chi.  Siaradwch â’ch rhieni/gofalwyr, aelodau teulu, ffrindiau, athrawon, tiwtoriaid cwrs a chynghorwyr gyrfaoedd am gymorth os ydych yn teimlo y bydd ei angen arnoch. Bydd hyn hefyd yn helpu i godi eich hyder ar eich taith.  

Byddwch yn barod i newid

Un o’r pethau allweddol wrth wireddu eich potensial yw derbyn y byddwch yn newid fel person. Wrth osod targed i chi’ch hun i wireddu eich potensial mewn maes, rydych yn penderfynu bod angen ichi wneud newidiadau i’ch bywyd. 

Gallai hyn fod y ffordd yr ydych yn gweithio'n galetach mewn gwers benodol, paratoi ar gyfer arholiadau neu newid eich deiet a gwneud mwy o ymarfer corff. Bydd yn llawer haws i gyrraedd eich nodau os ydych yn barod i dderbyn newid.

Dylai’r ffordd rydych yn newid yn ystod eich taith hefyd eich helpu i ddal ati ar ôl ichi weld y canlyniadau. 

Byddwch yn barod i dderbyn anawsterau

Efallai y byddwch yn wynebu anawsterau a allai deimlo fel methiant. Fodd bynnag, mae’n bwysig iawn cydnabod bod yr anawsterau hyn yn rhan o’r daith.  Byddant yn eich diffinio fel y person yr ydych yn tyfu i fod ac yn eich gwneud yn gryfach yn y pen draw.

Mae’n bwysig edrych yn ôl ar yr anawsterau hyn, dysgu oddi wrthynt a gwella’ch perfformiad yn y dyfodol yn seiliedig ar yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu. 

Adnabod eich cryfderau 

Mae adnabod eich cryfderau yn rhan hanfodol o wireddu eich potensial. Mae canfod yr hyn yr ydych yn dda yn ei wneud o'r cychwyn yn ffordd wych i hybu’ch hyder a bydd yn eich helpu pan fydd pethau i’w gweld yn anodd.   

Mae cydnabod pan fyddwch wedi ennill cryfderau newydd yn ystod eich taith hefyd yn rhan bwysig o wireddu eich potensial. Bydd hyn yn rhoi hwb ymhellach i'ch hyder ac yn eich helpu i aros ar y trywydd iawn.

Dim ond canllaw ichi ddechrau ar eich taith o wireddu eich nodau yw’r chwe cham hwn.  

Mae gan bawb botensial, gan gynnwys chi, a thrwy ddarllen yr erthygl hon rydych wedi cymryd eich camau cyntaf at wneud y mwyaf ohonoch chi’ch hun. 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English