Gwaith â Chymorth ar gyfer Pobl Ifanc ag Anawsterau Dysgu a /neu Anableddau

Mae dod o hyd i swydd a’i chadw yn gallu bod yn anodd! Dyma pam fod yna Asiantaethau Cymorth Cyflogaeth sy’n gallu’ch helpu i wneud hyn.

 

I bwy mae’r gwaith?

Gall unrhyw un o unrhyw oedran sydd ag anhawster dysgu ac/neu anabledd, neu’r rhai sydd o dan anfantais gael mynediad at Waith â Chymorth. Y nod yw i’ch helpu i gael swydd.

 

Sut allan nhw fy helpu i?

Gallant ddarparu hyfforddwr swyddi, fydd yn eich helpu i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wneud swydd benodol. Bydd eich hyfforddwr hefyd yn eich helpu i setlo mewn i’r cwmni a’ch tîm newydd.

Mae asiantaethau yn rhoi cymorth i gyflogwyr i’w helpu i gynnig swyddi i bobl anabl neu’r rhai sydd ag anhawster dysgu. Er enghraifft, efallai y byddant yn eu helpu trwy ddarparu offer arbenigol os bydd angen hynny. 

 

Beth maen nhw’n ei gynnig?

Byddai’r rhan fwyaf o asiantaethau cymorth cyflogaeth yn cynnig gwaith cyflogedig, blas ar swyddi a phrofiad gwaith. 

Maent hefyd yn eich helpu wrth chwilio ac ymgeisio am swyddi, yn ogystal â’ch helpu â sgiliau cyfweld.

Gallant gynnig cefnogaeth i chi a’ch helpu i ddysgu sgiliau er mwyn dod yn fwy annibynnol. Er enghraifft, gallai hyn fod drwy help gyda theithio i ac yn ôl o’r gwaith neu gyda’ch sgiliau cymdeithasol yn ac o gwmpas y gweithle yn ogystal ag oddi fewn i’ch cymuned.

 

Sut allaf ddod o hyd i fwy o wybodaeth?

Ceir nifer o asiantaethau cymorth ledled Cymru. Dyma ychydig yn fwy o wybodaeth am rai ohonynt:

Remploy
Mae Remploy yn helpu ac yn cefnogi pobl anabl wrth iddynt fynd i’r byd gwaith, wrth weithio â chyflogwyr i sicrhau eu bod yn gallu recriwtio, cadw a chynnal unigolion.

Agoriad
Mae Agoriad yn ddarparwr gwasanaeth recriwtio a hyfforddi arbenigol. Maent yn helpu pobl i fod yn fwy annibynnol ac i sylweddoli eu potensial yn y gweithle.

Elite
Mae Elite yn gweithio gyda phobl anabl neu'r rhai o dan anfantais ar draws De a De Orllewin Cymru. Mae Elite yn cefnogi pobl trwy gynnig cyfleoedd galwedigaethol, hyfforddiant a chyflogaeth  wrth ddysgu i fyw’n fwy annibynnol.

Shaw Trust
Mae’r Shaw Trust yn rhoi cymorth i bobl anabl a difreintiedig i gael gwaith drwy un ai Dewis
Gwaith neu'r Rhaglen Waith. Mae'r cymorth yn cynnwys helpu i baratoi ar gyfer gwaith a help gyda chyflogaeth a rheoli anabledd.

Mae Twf Swyddi Cymru yn gynllun gan Lywodraeth Cymru sydd yn rhoi cyfle swydd chwe mis gyda’r posibiliad o gyflogaeth barhaus ar ôl hynny.  Gallwch ymgeisio os ydych yn 16-24 mlwydd oed ac nad ydych mewn addysg na chyflogaeth ar hyn o bryd.

Os ydych yn berson anabl neu fod gennych anhawster dysgu mae’r Swyddi Gwag a gefnogir gan Twf Swyddi Cymru wedi’u cynllunio i roi cefnogaeth ychwaneg ôl ichi.

Am fwy o wybodaeth, cysylltu â ni.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English