Erthygl o’r Archifau


Mae’r dudalen hon wedi ymddangos ar hafan Gyrfa Cymru o’r blaen.

Cymorth ychwanegol ar gyfer pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Arbennig

Efallai y bydd pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Arbennig angen cymorth ychwanegol i wneud penderfyniadau am addysg, swyddi a hyfforddiant.

Mae cynghorwyr gyrfaoedd yn darparu cymorth a chefnogaeth i bobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig o 13 oed (Blwyddyn 9), tra’n gweithio’n agos gyda rhieni/gofalwyr, athrawon, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill.

Os ydych chi’n riant/gofalwr, mae gennych rôl bwysig wrth helpu’ch mab/merch edrych ar yr opsiynau sydd ar gael iddynt, yn enwedig ôl-16 (Blwyddyn 11).

Mae gan Fy Nyfodol ar gyrfacymru.com wybodaeth sydd yn hawdd ei darllen a gemau i helpu pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Arbennig i gynllunio’u dyfodol

Edrychwch ar Meddwl am opsiynau i ddysgu mwy am yr opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc ar ôl blwyddyn 11.

Os ydy’ch mab neu ferch yn meddwl mynd i’r coleg, darllenwch ein herthygl: Ydy newid yn beth drwg?

Mae ’Sut ydw i’n dewis?  yn rhestru’r pethau y mae angen i bobl ifanc feddwl amdanynt wrth wneud cynlluniau am eu dyfodol.

Mae Help wrth gael swydd yn helpu pobl ifanc i feddwl am waith a sut y gallent gael swydd.

Mae’n herthygl am Waith â Chymorth yn ateb cwestiynau ynglŷn â’r cymorth ychwanegol y gall bobl ifanc ei gael er mwyn canfod a chadw swydd. 

Cysylltwch â ni os oes angen cymorth pellach arnoch. 

Lawrlwythwch lyfrynnau ar gyfer pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Arbennig a’u rhieni/gofalwyr

Cynllunio am y Dyfodol – ein canllaw ar gyfer rhieni a gofalwyr pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Arbennig. 

Dechrau Arni – yn helpu disgyblion Blwyddyn 9 sydd ag Anghenion Dysgu Arbennig i ddechrau meddwl am eu dyfodol.

Cynllunio am y Dyfodol  - help ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 sydd ag Anghenion Dysgu Arbennig i gynllunio’u camau nesaf.

        

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English