Uchelgais Gyrfa i Realiti

7 awgrym defnyddiol i fyfyrwyr ar wneud y gorau o'r coleg neu'r chweched dosbarth

Gyda'r tymor canlyniadau y tu ôl i ni, mae'n bryd i chi, y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr coleg a myfyrwyr chweched dosbarth, gasglu eich llyfrau nodiadau a'ch cas pensiliau a pharatoi ar gyfer dechrau pennod newydd, heriol mewn bywyd.

Mae cyrraedd dosbarthiadau'n brydlon, gwneud digonedd o adolygu a chwblhau gwaith cartref yn hanfodol er mwyn llwyddo.

Ond, yr hyn nad yw'n cael ei drafod ddigon yw'r pethau eraill hollbwysig y gallech fod yn eu gwneud er mwyn gwneud y gorau o'ch blynyddoedd yn y coleg neu'r chweched dosbarth.

Dyma saith awgrym i chi feddwl amdanynt pan fyddwch yn dechrau'r coleg neu'r chweched dosbarth. Bydd y rhain yn eich helpu yn ystod eich astudiaethau ond byddant hefyd yn eich helpu i baratoi ar gyfer bywyd ar ôl addysg.

1. Gorau po fwyaf o brofiad gwaith y byddwch yn ei wneud.

Os nad ydych yn siwr i ba gyfeiriad rydych chi'n mynd a pha yrfa sy'n iawn i chi, yna mae profiad gwaith yn ffordd ddelfrydol o ymchwilio i wahanol opsiynau gyrfa. Mae defnyddio eich amser rhydd i weithio gyda sefydliad tra byddwch yn astudio nid yn unig yn edrych yn wych ar eich CV, ond hefyd yn dangos i ddarpar gyflogwyr eich parodrwydd i ddysgu sgiliau newydd, eich angerdd tuag at y diwydiant a'ch brwdfrydedd i symud yn raddol i fyd gwaith.

2. Byddwch yn gynhyrchiol.

Peidiwch â dim ond gwneud y gwaith yn y dosbarth wrth sgwrsio gyda'ch ffrind a pheidio ag edrych arno eto. Ceisiwch edrych dros eich nodiadau a gwneud rhywfaint o waith darllen pellach y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Bydd bod gam ar y blaen yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'r pwnc, a bydd yn eich dysgu sut i weithio'n annibynnol a sut i wneud y defnydd gorau o'ch amser.

3. Paratowch eich CV.

Ysgrifennwch neu diweddarwch eich CV i gynnwys y sgiliau, y profiad a'r cymwysterau newydd a gewch yn y coleg. Mae hyn yn cadw'ch CV yn gyfoes, a byddwch yn barod i wneud cais am swyddi neu brentisiaethau cyn diwedd eich cwrs. Gallwch hefyd ddefnyddio eich CV i wneud cais am waith rhan amser neu dymhorol i fagu eich profiad. Gofynnwch i'ch rhiant neu'ch Cynghorydd Gyrfa helpu. Efallai y bydd ail bâr o lygaid yn gweld y gwall teipio hwnnw nad ydych chi wedi sylwi arno! Bydd cynghorydd gyrfa yn gallu helpu i gynnig cyngor er mwyn gwneud y gorau o'ch CV. Cysylltwch gyda Gwasanaeth Myfyrwyr yn eich coleg neu holwch Bennaeth Blwyddyn 12 yn yr ysgol i wybod mwy am sut y gall Gyrfa Cymru eich help, neu cysylltwch gyda ni'n uniongyrchol i drafod.

4. Mae gwirfoddoli yn fwy gwerthfawr nag y credwch.

Mae'r hyn sy'n ymddangos fel gweithio am ddim yn un o'r pethau mwyaf buddiol y gallwch eu gwneud tra byddwch yn y coleg neu'r chweched dosbarth. Mae Gwirfoddoli yn helpu i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu, cynyddu eich hyder, gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd a bod yn rhan o'ch cymuned leol. Mae hefyd yn eich herio, gan brofi eich gallu i weithio mewn gwahanol amgylcheddau gyda phobl nad ydych chi'n eu hadnabod. Ar ben hynny, mae'n edrych yn wych ar eich CV neu gais prifysgol.

5. Chwiliwch am swydd ran-amser.

Bydd swydd ran-amser ochr yn ochr â'ch astudiaethau yn eich cyflwyno i fyd gwaith, a bydd hefyd yn eich dysgu am gael cyfrifoldebau a sicrhau cydbwysedd rhwng teulu, gwaith, ffrindiau ac astudiaethau. Felly, p'un a ydych yn gweithio mewn caffi ar fore Sadwrn, neu'n neilltuo ambell brynhawn yr wythnos i weithio yn siop y gornel, bydd yn eich gwneud yn fwy annibynnol, yn fwy aeddfed a bydd yn rhoi syniad i chi o ymrwymiadau eraill heblaw'r coleg a'r ysgol.

6. Defnyddiwch y dechnoleg newydd sydd ar gael i chi.

Mewn byd lle mae'r cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg yn rhan fawr o'n bywydau beunyddiol, mae apiau addysgol yn hanfodol. Mae cymaint ohonynt ar gael i'ch helpu gyda'ch dysgu, boed yn greu rhestr tasgau neu gofnod astudio er mwyn eich helpu i reoli'ch amser, hysbysiadau i'ch atgoffa i adolygu, neu ymarfer cwestiynau arholiad. Mae rhaglenni fel Gojimo, BBC Bitesize, Microsoft One Note a Be Focused oll yn enghreifftiau gwych.

7. Cymerwch ran ym mywyd y coleg neu'r ysgol.

Mae ymuno â chlybiau neu wneud gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich ysgol neu goleg yn ffordd wych o gael profiad a dod i adnabod pobl. Gall cyfleoedd i ddod yn gadeirydd neu'n drysorydd neu i drefnu digwyddiadau ychwanegu at eich sgiliau. Mae ymrwymiad i glwb yn dangos i ddarpar gyflogwyr bod gennych ystod ehangach o brofiadau, ac mae'n beth gwych i'w gynnwys yn eich CV.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn ag arholiadau, eich astudiaethau neu beth i'w wneud ar ôl coleg, neu os oes angen help arnoch gyda'r materion hyn, cysylltwch â ni heddiw.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English