Dyddiad Cau Cais am UCAS - 15 Ionawr 2019

Gwneud cais i brifysgol?

Mae angen i chi gael eich ffurflen gais i UCAS erbyn 6pm ar 15 Ionawr, 2019!

Ond peidiwch â phoeni, gallwn roi llawer o wybodaeth i chi er mwyn eich helpu i gwblhau eich cais

8 Camau allweddol wrth baratoi eich cais:

Ymchwilio i’ch cwrs  

Sicrhau eich bod yn dewis cwrs sy’n addas i chi yw rhan bwysicaf eich cais. Dechreuwch gyda Dull Chwilio UCAS i chwilio am gyrsiau a gwnewch lawer mwy o ymchwil gan ddefnyddio The Complete University Guide a gwefannau prifysgolion unigol. 

Diwrnodau agored  

A fyddai’n well gennych brifysgol ar gampws neu brifysgol yn y ddinas? Ydych chi am fynd ymhell o gartref neu aros o fewn cyrraedd? Defnyddiwch opendays.com i weld pa brifysgolion sy’n cynnal diwrnodau agored ac ewch i’w gweld. Dylech baratoi eich ymweliad er mwyn manteisio i’r eithaf ar y diwrnod.Datganiad Personol  

Eich Datganiad Personol yw eich cyfle i wneud i’ch cais sefyll allan. Dylech chwilio am enghreifftiau o Ddatganiadau Personol sy’n benodol i’r pwnc ond cofiwch beidio â’u copïo. Defnyddiwch ein Hawgrymiadau a’n Hargymhellion er mwyn cychwyn arni. 

Profiad gwaith a gwirfoddoli

Mae prifysgolion eisiau gweld eich bod yn ymrwymedig i’r cwrs, pwnc neu faes gyrfa. Yn ogystal â bod yn ffordd dda o roi cynnig ar eich syniadau gyrfa, gall profiad gwaith neu wirfoddoli hefyd helpu i ddatblygu’r sgiliau fydd eu hangen arnoch a dangos eich brwdfrydedd tuag at y pwnc. Darllenwch sut y gallech wirfoddoli neu gael profiad gwaith.‘Gweithgareddau uwch-gwricwlaidd’

Ffordd arall o ddangos eich ymrwymiad a’ch brwdfrydedd tuag at y pwnc neu’r cwrs yw drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi academaidd neu ‘weithgareddau uwch-gwricwlaidd’. Bydd y rhain yn ychwanegol at eich gwaith cwrs arferol. Dylech ddarllen am y pwnc, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y maes. Gallech ymuno â chymdeithasau academaidd a mynychu darlithoedd ychwanegol, neu danysgrifio i gael cyfnodolyn neu gylchgrawn perthnasol. Bydd y gweithgareddau hyn nid yn unig yn dangos eich ymrwymiad ond hefyd yn dangos eich bod yn chwilfrydig a bod gennych awydd i ddysgu.I gael mwy o syniadau, darllenwch yr erthygl. 'The 34 Best Super-Curricular Activities for Applicants to Top Universities'.- Erthygl yn y Saesneg yn unig.

Profion doniau a derbyn

Yn dibynnu ar y cwrs a'r brifysgol, efallai y bydd angen i chi gymryd brawf tueddfryd neu brawf derbyn, megis LNAT ar gyfer cyrsiau’r Gyfraith. Gwiriwch pa brofion sydd eu hangen ar gyfer eich cwrs a'r dyddiad cau ar gyfer cymryd y prawf. Cofiwch, yn aml mae terfynau amser prawf yn aml cyn y dyddiad cau UCAS.Cyfweliadau

Efallai y cewch eich gwahodd i gyfweliad. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar y pwnc a’r brifysgol. Edrychwch ar fanylion derbyn y brifysgol a’r cwrs rydych yn ei ystyried.

Dechreuwch baratoi ar gyfer eich cyfweliad.

Geirda

Cofiwch bod angen geirda arnoch gan eich ysgol neu goleg hefyd. 

Rhagor o wybodaeth am sut i gael geirda. 

Angen mwy o gymorth?

Cysylltu â ni.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English