Cymryd Seibiant o Weithio – Y Manteision a’r Anfanteision

Mae gan bobl nifer o resymau dros gymryd seibiant o weithio. Os ydych chi’n ystyriedcymryd seibiant, dyma rai pwyntiau i’w hystyried:

Manteision

Ennill profiad a sgiliau

 • Efallai eich bod chi’n ystyried newid gyrfa neu eisiau ennill sgiliau newydd i wella eich rhagolygon gyrfa presennol. Efallai eich bod chi eisiau treulio ychydig o amser yn gwneud rhywbeth gwahanol neu angen profiad.

Amser i astudio

 • Gallech chi ddychwelyd i ddysgu a dilyn cwrs amser llawn neu ran-amser na fyddai gennych chi amser i’w gyflawni fel arfer. Gallai hyn gynyddu eich cyfleodd o ran gwaith a’ch potensial ar gyfer ennill cyflog yn y dyfodol.

Hunangyflogaeth

 • Efallai y byddwch yn hoffi’r syniad o weithio i chi eich hun neu efallai fod gennych chi syniad busnes yr hoffech chi roi cynnig arno pan nad ydych wedi ymrwymo i swydd reolaidd.

Teithio

 • Efallai y byddwch yn ystyried byw, astudio a gweithio mewn gwlad arall. Gall teithio roi profiad gwaith a phrofiad bywyd gwerthfawr i chi, yn ogystal â’ch helpu chi i ddysgu iaith dramor. Os ydych chi eisiau teithio, gallech chi siarad â phobl eraill sydd wedi byw/astudio/gweithio dramor. 

Anfanteision

Colli cyflog

 • Efallai na fyddwch yn gallu fforddio colli eich incwm presennol. 

Awgrym: Gall cynllunio ymlaen llaw a chynilo arian wrth i chi weithio eich helpu chi i reoli eich arian yn ystod eich seibiant o weithio. Os ydych chi’n mynd i astudio, gallwch ymchwilio i opsiynau ariannu hefyd. Nid oes angen i chi gymryd seibiant o weithio bob amser i gyflawni cwrs. Efallai y byddwch yn gallu cyflawni hyfforddiant seiliedig ar waith, neu gwrs byr, cwrs gyda’r nos neu gwrs ar benwythnos. Gallech ystyried dilyn cwrs ar-lein, gartref neu trwy’r Brifysgol Agored hefyd. Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i gwrs

Disgwyliadau afrealistig

 • Efallai na fyddwch yn mwynhau beth ddewisoch ei wneud yn ystod eich seibiant. 

Awgrym: Gall gwneud ymchwil ymlaen llaw helpu. Os ydych chi’n ystyried dilyn cwrs, efallai y gallech ddilyn cwrs byr,  cwrs gyda’r nos neu gwrs rhan-amser yn gyntaf. Bydd hyn yn rhoi blas i chi ar y pwnc cyn i chi gofrestru ar gyfer cwrs amser llawn.

Diffyg amser

 • Efallai nad ydych yn gallu ymrwymo eich hun i hyd y cwrs. 

Awgrym: Gallwch ddarganfod pa hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen ar gyfer eich gyrfa ddewisol, a pha mor hir mae’r cyrsiau’n para yn ein taflenni gyrfaoedd.

Dychwelyd i weithio ar ôl eich seibiant

 • Efallai na fydd eich sector gwaith dewisol yn cynnig nifer y swyddi gwag yr oeddech yn ei obeithio pan fyddwch yn penderfynu dychwelyd i weithio.

Awgrym: Gall darganfod mwy am tueddiadau swyddi ymlaen llaw fod o gymorth. Peidiwch ag anghofio cynllunio eich dychweliad i waith a gwneud cais am swyddi’n gynnar. Gallwn eich helpu i chwilio am waith. Efallai byddai’n werth i chi ofyn i’ch cyflogwr a fydden nhw’n fodlon caniatáu i chi gymryd cyfnod sabothol. Mae hwn yn gyfnod o absenoldeb di-dâl o’r gwaith, sy’n caniatáu i chi ddychwelyd i’ch swydd ar ddiwedd eich seibiant.

 

Sut gall eich seibiant eich helpu chi pan fyddwch yn dychwelyd i weithio

 • Cadwch mewn cysylltiad â phobl rydych chi’n cyfarfod â nhw yn ystod eich seibiant i gynyddu eich siawns o glywed am gyfleoedd gwaith.
 • Cadwch eich CV yn gyfredol a chynnwys unrhyw gyrsiau, sgiliau a phrofiad newydd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich seibiant.
 • Byddwch yn gadarnhaol a dywedwch wrth gyflogwyr am fuddion eich seibiant pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi

 

Beth bynnag yw eich syniadau, rydym ni yma i helpu.

I gael sgwrs gyda chynghorydd, cysylltwch â ni nawr!

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English