Cymryd Seibiant o Addysg – Y Manteision a’r Anfanteision

Mae gan bobl nifer o resymau dros gymryd seibiant o addysg. Os ydych chi’n ystyried cymryd seibiant, dyma rai pwyntiau i’w hystyried:

Manteision

Amser i anadlu

 • Efallai nad ydych yn siŵr beth ydych chi eisiau ei wneud nesaf. Mae cymryd seibiant yn rhoi amser i chi ymchwilio i’ch syniadau’n llawn cyn gwneud penderfyniad. Gallwch gysylltu â ni i gael cymorth gyda hyn.
 • Os ydych chi newydd dderbyn canlyniadau arholiadau, efallai bod gennych chi syniad gwell am ba gyrsiau y gallwch wneud cais amdanynt. Gallwn eich helpu chi i ddewis cwrs.
 • Gyda chyrsiau gradd cystadleuol iawn, fel meddygaeth, gall seibiant roi mwy o amser i chi baratoi ar gyfer y profion mynediad.
 • Os ydych chi wedi dechrau cwrs ac yn dechrau ail feddwl, mae gennym ni gyngor ar newid neu adael cwrs.

Ennill profiad

 • Fe all profiad gwaith neu waith gwirfoddol eich helpu chi i benderfynu a yw math penodol o yrfa yn addas i chi. Gall fod yn ofynnol er mwyn cael eich derbyn ar rai cyrsiau hefyd.
 • Pan fyddwch yn gwneud cais am waith yn y dyfodol, gall fod o help i chi os gallwch ddangos bod gennych chi brofiad o’r byd gwaith. Gall interniaeth gyda chwmni arwain at swydd gyda nhw yn y dyfodol hyd yn oed.

Gwaith â thâl

 • Gall gweithio yn ystod seibiant o’ch astudiaethau gynyddu eich siawns o gael swydd ar ôl eich cwrs. Efallai y byddwch yn dod o hyd i swydd a fydd yn caniatáu i chi barhau i weithio’n rhan-amser os byddwch yn penderfynu mynd i goleg neu brifysgol leol. Darllenwch ein cyngor ar ddod o hyd i swyddi gwag.

Hunangyflogaeth

 • Efallai y byddwch yn hoffi’r syniad o weithio i chi eich hun neu efallai fod gennych chi syniad busnes yr hoffech chi roi cynnig arno pan nad ydych wedi ymrwymo i swydd reolaidd.

Ariannu eich astudiaethau

Teithio

Dysgu gyrru

 • Gall y gallu i yrru wella eich rhagolygon o ran cyflogaeth yn y dyfodol.

Anfanteision

Gorfod ailymgeisio am gwrs

 • Os oes coleg neu brifysgol wedi cynnig lle i chi, efallai y byddwch yn colli’r lle os byddwch yn cymryd seibiant.

Awgrym: Gofynnwch iddyn nhw a allan nhw gynnig mynediad gohiriedig i chi.

Ddim yn cael y cyfle yr oeddech chi’n gobeithio ei gael

 • Efallai na fyddwch yn dod o hyd i gyflogaeth neu brofiad gwaith yn y sector neu’r lleoliad yr oeddech yn gobeithio ei gael.

Awgrym: Gwnewch gais yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Colli’r arfer o astudio

 • Gall mynd yn ôl i addysg ar ôl seibiant fod yn hynod anodd. Os nad ydych chi wedi bod yn astudio ers tro, gall gymryd ychydig o amser i ddod yn gyfarwydd ag astudio eto. 

Awgrym: Siaradwch â’ch tiwtor am gael cymorth gyda sgiliau astudio, fel dosbarthiadau a chanllawiau ar-lein.

Llai o incwm pan fyddwch yn dychwelyd i astudio

 • Os ydych chi wedi bod mewn gwaith amser llawn yn ystod eich seibiant, efallai y byddwch yn colli cael yr incwm.

Awgrym: Ymchwiliwch i’ch opsiynau cyllid. Gall cynllunio ymlaen llaw a chynilo arian, os oes angen i chi wneud, eich helpu chi i ymdopi pan fyddwch yn dychwelyd i astudio. 

 

Cofiwch – gwnewch gais yn gynnar am gyrsiau rydych yn dymuno eu dilyn pan fyddwch yn dychwelyd i addysg!

 

Beth bynnag yw eich syniadau, rydym ni yma i helpu.

I gael sgwrs gyda chynghorydd, cysylltwch â ni nawr!

 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English