placeholder

Blwyddyn i Ffwrdd - Blwyddyn i ffwrdd o addysg neu waith

P’un a ydych yn gadael addysg neu'n ystyried cymryd blwyddyn i ffwrdd neu os ydych eisoes yn gweithio ac yn ystyried cymryd seibiant gyrfa, dyma ble y cewch chi wybodaeth ymarferol am y pethau i'w hystyried wrth gynllunio blwyddyn i ffwrdd neu seibiant gyrfa.  

Blwyddyn i Ffwrdd

Fel arfer, myfyrwyr sydd wedi gorffen addysg mewn coleg neu chweched dosbarth sy’n cymryd blwyddyn i ffwrdd. Ond gellir gall unrhyw un ar unrhyw gyfnod o'u bywydau gymryd blwyddyn i ffwrdd.  

Dyma rai enghreifftiau o sut i dreulio Blwyddyn i Ffwrdd:

 • Profiad gwaith – bydd ennill profiad perthnasol yn eich helpu i benderfynu ar lwybr gyrfa neu i gael gwell dealltwriaeth o'r math o yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi. Mae'n ffordd dda o wneud cysylltiadau newydd, datblygu sgiliau a chwrdd â phobl newydd.  

 • Teithio – teithio'r byd, cwrdd â phobl newydd a chael profiadau newydd, cyffrous. Mae teithio ar eich pen eich hun yn gwella eich hyder a'ch synnwyr o annibyniaeth.  

 • Gweithio – ennill arian. Gall hyn fod yn y DU neu dramor. Mae'n ffordd wych o gael profiad o'r byd gwaith a datblygu sgiliau.  Gall ennill cyflog fod yn gyfle i arbed arian cyn i chi ddychwelyd i addysg. 

 • Gwirfoddoli – gallwch wirfoddoli yn y DU neu dramor. Mae'n ffordd wych o fagu profiad wrth helpu eraill.
 • Manteision

  • Cyfle i ymlacio ac anghofio am bwysau astudio

  • Cyfle i weithio ac ennill arian i fynd tuag at gostau addysg uwch yn y dyfodol

  • Caniatáu i chi ennill profiad gwaith gwerthfawr i'ch cynorthwyo i benderfynu ar lwybr gyrfa neu ddatblygu mwy o sgiliau i'w hychwanegu at eich CV

  • Bydd teithio'n ehangu eich gorwelion, yn rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl newydd a chael profiadau newydd a dysgu pethau newydd

  • Bydd gwneud pethau megis cwrdd â phobl newydd, cael profiad o weithle, neu gynllunio trefniadau teithio yn gwella eich hyder

  • Gall eich ffrindiau a chysylltiadau newydd fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yn y dyfodol 
 • Blwyddyn i Ffwrdd - Anfanteision

  • Gall blwyddyn i ffwrdd fod yn rhy hir i rai a gall dynnu eich sylw oddi ar eich cynlluniau hirdymor

  • Gall ennill cyflog ei gwneud hi'n anodd dychwelyd i addysg gan eich bod wedi arfer ag un math o drefn a chael arian

  • Oni bai eich bod yn cynllunio'n ofalus, mae'n hawdd gwastraffu blwyddyn i ffwrdd

  • Gall newidiadau i gyllid myfyrwyr ddigwydd, felly mae'n werth edrych i mewn i hyn cyn penderfynu cymryd blwyddyn i ffwrdd
 • Y pethau i'w hystyried cyn cymryd blwyddyn i ffwrdd:

   

  1. CYNLLUNIO 

  Mae'n hanfodol cynllunio i wneud y gorau o'ch blwyddyn i ffwrdd. Mae'n rhaid ystyried pethau fel:

  • Costau
  • Pa brofiadau yr hoffech eu cael yn eich blwyddyn i ffwrdd, 
  • Pryd bydd angen i chi wneud cais am brofiad gwaith 
  • Pa mor hir yr ydych eisiau bod allan o addysg 

  Rhowch ddigon o amser i chi eich hun i gynllunio.  Ceisiwch siarad â rhywun sydd wedi cael blwyddyn i ffwrdd, edrychwch am ysbrydoliaeth ar y cyfryngau a fforymau cymdeithasol ac ymchwiliwch i’ch opsiynau drwy daro golwg ar y gwefannau isod.

  Mae'n werth cofio y bydd rhai cwmnïau’n trefnu Blwyddyn i Ffwrdd ar eich cyfer ond bydd costau


   

  2. GOHIRIO MYND I'R BRIFYSGOL 


  Os ydych yn siŵr eich bod am fynd i'r Brifysgol ar ôl eich blwyddyn i ffwrdd, mae'n bwysig cysylltu â’r brifysgol o’ch dewis i esbonio'r gohiriad. Mae gan bob prifysgol ddulliau gwahanol o asesu. Edrychwch ar gyngor UCAS ar Ohirio mynd i'r brifysgol.

   


   

  3. CYLLID MYFYRWYR  


  Os ydych yn ystyried cymryd blwyddyn i ffwrdd cyn mynd i'r brifysgol, dylech fod yn ymwybodol bod cynlluniau ar y gweill i wneud newidiadau pwysig i gyllid myfyrwyr o fis Medi 2018 ymlaen a allai effeithio ar y cymorth ariannol y gallech ei gael. Edrychwch ar Gyllid Myfyrwyr Cymru am ragor o wybodaeth.

Seibiant Gyrfa

placeholder

Mae gwahanol resymau dros gymryd seibiant gyrfa, gan gynnwys newid gyrfa, teithio, ymrwymiadau teuluol neu astudio. Mae rhai pobl yn cymryd seibiant ar ôl iddynt golli eu swydd neu ar ôl gadael swydd.

Bydd hyd y seibiant gyrfa yn amrywio o rai misoedd i flynyddoedd. Mae gwybod y rheswm dros gymryd seibiant gyrfa yn gallu eich helpu i gynllunio seibiant gyrfa adeiladol a gwerth chweil. 

Yn ystod seibiant gyrfa, gallech:

 • Deithio
 • Gweithio Dramor
 • Gwirfoddoli
 • Dilyn cwrs neu ennill cymhwyster
 • Canolbwyntio ar ymrwymiadau teuluol
 • Meddwl am yrfa newydd

Edrychwch ar ein erthygl -Cwestiynau Cyffredin

Dechreuwch eich ymchwil yma:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English