Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael hyd i swydd

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ddefnyddiol iawn pan fyddwch chi’n chwilio am swydd, gan eich helpu i gysylltu â llawer o sefydliadau ac unigolion.
Gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddilyn cyflogwyr y mae gennych ddiddordeb ynddynt, i rwydweithio ac i gael gwybod am gyfleoedd am swyddi. 
Ceir safleoedd hefyd sy’n caniatáu i chi greu proffil ar-lein, fel CV ar-lein, er mwyn eich helpu i farchnata eich hun i gyflogwyr.
Os ydych chi’n ymchwilio i gyflogwr neu yrfa benodol, cofiwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod mwy.
Mae llawer o safleoedd cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio ar gael, a rhai ohonynt yn benodol ar gyfer chwilio am swydd. 
Bydd angen i chi sefydlu cyfrif i ddefnyddio’r rhain.

Dyma rai enghreifftiau:

Facebook

 • Pan fyddwch chi’n dod ar draws cwmni sydd o ddiddordeb i chi ar Facebook, gallwch “hoffi” eu tudalen a dilyn eu ffrydiau newyddion i gael gwybodaeth, gan gynnwys cyfleoedd am swyddi. Gallwch bostio negeseuon ar eu proffil hefyd.
 • Gallwch ddefnyddio Facebook i hysbysebu’r ffaith eich bod chi wrthi’n chwilio am waith. Gallwch bostio ar eich llinell amser eich hun ac ar un eich ffrindiau hefyd. Mae hyn yn ffordd wych o ddod o hyd i swydd ar dafod leferydd.
 • Cofiwch y gallai cyflogwyr posibl edrych ar eich proffil cyn cynnig swydd i chi. Mae’n well i chi fwrw golwg ar eich proffil a dileu unrhyw bostiadau a lluniau nad ydynt yn briodol.
 • Gallech ddymuno gwirio eich gosodiadau preifatrwydd a’u gosod i lefel uchel neu sefydlu cyfrif Facebook proffesiynol ar wahân.

 

Twitter

 • Yn yr un modd â Facebook, gallwch ddefnyddio Twitter i ddilyn sefydliadau, clywed am gyfleoedd posibl am swyddi, ymuno â thrafodaethau a phostio negeseuon (trydar).
 • Gallwch hefyd chwilio o fewn Twitter a sefydlu ffrydiau newyddion gan ddefnyddio geiriau allweddol fel “swyddi” i gael gwybod a oes unrhyw swyddi’n cael eu hysbysebu.
 • Cofiwch y gallai cyflogwyr posibl edrych ar eich proffil Twitter a dilyn eich negeseuon. Mae’n well sicrhau bod eich negeseuon yn briodol ac yn broffesiynol.
 • Edrychwch ar ffrwd chwilio swyddi Twitter: twitJobSearch.

 

LinkedIn

 • Mae LinkedIn yn safle rhwydweithio defnyddiol lle y defnyddir eich proffil i amlygu eich sgiliau a’ch profiadau a chefndir gwaith.
 • Gallwch ddefnyddio’r safle hwn i gysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill, er enghraifft, y rhai hynny sy’n gweithio yn yr un sector â chi.
 • Mae rhai cwmnïau’n defnyddio LinkedIn i chwilio am ymgeiswyr a hysbysebu cyfleoedd am swyddi.
 • Gall LinkedIn gyfateb swydd wag i broffil defnyddiwr a gallwch osod eich cyfrif i dderbyn rhybuddion am swyddi trwy negeseuon e-bost.

 

Rhith-CV a Blogiau

Mae ffyrdd eraill ar gael o hyrwyddo eich hanes swyddi a’ch sgiliau hefyd. Yn y diwydiant creadigol, er enghraifft, gall ysgrifennu blog neu ddefnyddio safleoedd fel Pinterest, Tumblr a YouTube roi cyfle i gyflogwyr posibl gael ciplun gweledol o’ch gwaith. Trwy lwytho lluniau, fideos a dogfennau, gallwch greu portffolio ar-lein.

 

Oeddet ti’n gwybod?

Os oes gan eich proffil luniau, mae 11 gwaith yn fwy tebygol o gael ei weld!

Cofiwch:

 • Edrychwch ar eich gosodiadau preifatrwydd o ran unrhyw gyfrif y penderfynwch ei ddefnyddio. A ydych chi eisiau i bawb allu gweld eich proffil?
 • Gwiriwch eich hanes ffrwd, postiadau, negeseuon trydar a lluniau. A ydynt yn briodol ac yn broffesiynol?
 • Cadwch eich cyfrifon a’ch postiadau/negeseuon trydar yn gyfredol.

Sut i chwilio am swyddi ar-lein

Gwefannau cyfryngau cymdeithasol defnyddiol ar gyfer chwilio am swydd;

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English