6 Ffordd Ardderchog i ddod o hyd i Gwmni i’ch Cyflogi:

Ffordd dda o chwilio am swydd yw cysylltu â chwmnïau yn uniongyrchol. Nid yw pob cwmni’n hysbysebu ar wefannau swyddi, er eu bod nhw’n hysbysebu ar eu gwefannau eu hunain. Ni fydd rhai cwmnïau yn hysbysebu eu swyddi gwag o gwbl, yn hytrach maen nhw’n dibynnu ar bobl yn cysylltu â nhw. Isod, rhestrir rhai o’r mannau y gallwch ddod o hyd i gwmnïau. 

 

1. Defnyddiwch Gyfeirlyfrau Busnes Ar-lein Lleol. 

Yn aml, mae Cyfeirlyfrau Busnes Ar-lein ar gael ar wefannau cynghorau tra bod eraill ar gael ar wefannau ar wahân. Mae Cyfeirlyfrau Busnes Ar-lein Lleol yn gallu darparu rhestr o gwmnïau yn eich ardal leol, gan gynnwys eu manylion cyswllt, er mwyn i chi allu cysylltu â nhw a gofyn am swydd. I gael cyngor ynghylch ysgrifennu llythyr / e-bost eglurhaol a chael CV cryf i’w anfon at gwmnïau, cyfeiriwch at ein llyfryn CV.
 

2. Chwiliwch am gwmnïau gan ddefnyddio cyfeirlyfrau masnach neu ddiwydiannol ar y rhyngrwyd.

Defnyddiwch y geiriau allweddol canlynol yn y porwr: ‘Sector’ + ‘Cymdeithas neu Ffederasiwn neu Gymdeithas’ + DU. Dyma enghraifft: Peirianneg + Cymdeithas + UK. Bydd hynny’n cynhyrchu rhestrau o gymdeithasau peirianneg. Mae rhai safleoedd yn cynnig mynediad am ddim i’w cyfeirlyfrau aelodaeth. Gallwch eu defnyddio nhw i gysylltu â’r cwmnïau yr hoffech chi weithio iddynt, neu i chwilio am swyddi gwag sy’n cael eu hysbysebu ar eu gwefannau. Os nad ydych yn siŵr pa fath o swydd y mae gennych ddiddordeb mewn dod o hyd iddi, mae cymorth ar gael trwy ddefnyddio ein Chwiliad Gyrfa neu Gwis Paru Swyddi.
 

3. Darllenwch adrannau busnes a chyllid eich papurau newyddion lleol, un ai ar-lein neu’r fersiynau papur.

Dyma ffordd ardderchog i ddod o hyd i wybodaeth am gwmnïau sy’n ehangu yn eich ardal, neu sy’n symud i mewn i’ch ardal. Mae’n bosibl y byddwch yn dod o hyd i enw cyswllt mewn erthygl yn y papur newyddion er mwyn gwybod â phwy ddylech gysylltu yn y cwmni. Yna, gallwch ddefnyddio porwr ar-lein i gael mwy o wybodaeth am y cwmni neu i weld a oes ganddynt unrhyw swyddi gwag ar eu gwefan. Ffordd arall i gael mwy o wybodaeth ar y sectorau gwaith cryf yng Nghymru yw troi at ein tudalennau Tueddiadau Swyddi.
 

4. Trowch at wefannau arbenigol.

Er enghraifft Twf Cyflym 50 sy’n rhestru’r 50 cwmni sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Oherwydd eu bod nhw’n gwmnïau sy’n tyfu, mae’n bosibl eu bod nhw’n recriwtio a dylech gychwyn eich llythyr eglurhaol trwy ddweud sut y daethoch o hyd i’r cwmni neu’r swydd wag. Mae cael CV a llythyr eglurhaol cryf wrth law yn bwysig. Mae cymorth ar gael yn ein llyfryn CV, sy’n cynnwys cyngor ar ysgrifennu CV a llythyr eglurhaol. Yn ogystal, mae ein tudalennau ar gyflwyno’ch hun yn dda yn cynnwys cyngor defnyddiol.
 

5. Holwch.

Holwch bawb am gwmnïau gwahanol y maen nhw wedi clywed amdanynt, neu sy’n eu cyflogi, a chysylltwch â’r cwmnïau hynny. Os nad ydych yn sicr am y ffordd orau o gysylltu â chwmnïau, defnyddiwch ein cyngor ar ysgrifennu llythyrau/negeseuon e-bost a chysylltu â chwmnïau dros y ffôn i ofyn am waith.
 

6. Nid oes rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun!

Mae yna lawer o bobl sydd ar gael i’ch helpu chi i ddod o hyd i swydd, felly mae mynychu clybiau gwaith yn ffordd dda o ddod o hyd i swyddi gwag. Mae Gyrfa Cymru a sefydliadau eraill yn rhedeg clybiau gwaith lleol. I drefnu cyfweliad wyneb yn wyneb gyda Chynghorydd Gyrfa, cysylltwch â ni neu galwch heibio i Ganolfan Byd Gwaith i gael mwy o gymorth.

Sut i chwilio am swyddi ar-lein

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English