image UCAS

Paratowch ar gyfer UCAS drwy gynllunio ymlaen 

Ydych chi’n ystyried gwneud cais i astudio cwrs addysg uwch?

Defnyddiwch y misoedd nesaf yn ddoeth, a dechreuwch gynllunio ar gyfer eich cais UCAS.

Wyddech chi? Mae gan UCAS ddyddiadau allweddol ar gyfer gwneud cais i’r Brifysgol. Mae’n bwysig eich bod yn gwneud digon ymchwil i’r hyn rydych chi eisiau ei astudio a ble yr hoffech astudio.

Cynlluniwch ymlaen nawr, er mwyn sicrhau eich bod yn barod i wneud cais cyn y dyddiadau cau.

Yn dal i feddwl am eich opsiynau?  Edrychwch ar Opsiynau yn 17 a 18 oed.

Mae UCAS Undergraduate Apply ar agor nawr i gofrestru a dechrau ar gyfer mynd i’r brifysgol yn 2018. Byddwch ar y blaen a dechreuwch baratoi eich cais.  Gellir cyflwyno ceisiadau wedi’u cwblhau i UCAS o 5 Medi 2018.

Gadewch i ni eich helpu i dechrau arni! 

 • Beth yw'r dyddiadau allweddol a'r dyddiad cau?

  Edrychwch ar wefan UCAS i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddyddiadau allweddol yn 2018 a 2019.

  Dyma rai dyddiadau allweddol a dyddiad cau i'w cofio:

  Dyddiadau allweddol:

  • Mai 22 2018. UCAS Agor ceisiadau i israddedigion a fydd yn dechrau yn y brifysgol yn 2019.

  • Gorffennaf 18 2018. Y gwasanaeth UCAS Conservatoires Apply yn fyw ar gyfer y rhai sydd eisiau mynd i’r brifysgol yn 2019.

  • Medi 5 2018. Gellir dechrau cyflwyno ceisiadau i brifysgolion a cholegau ar gyfer 2019.

  Dyddiad cau allweddol:

  • Hydref 1 2018 am 6yh. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cerddoriaeth i’r rhai sydd eisiau mynd i’r brifysgol yn 2019.

  • Hydref 15 2018 am 6yh. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Rydychen, Caergrawnt, a’r rhan fwyaf o gyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth, a Milfeddygaeth ar gyfer 2019.

  • Ionawr 15 2019 am 6yh. Dyddiad cau ar gyfer mwyafrif y cyrsiau israddedig ar gyfer y rhai sydd eisiau mynd i’r brifysgol yn 2019.

  Darllenwch fwy am ddyddiadau cau cynnar UCAS.

 • Sut y gallaf ddechrau cynllunio ar gyfer UCAS?

  Mae mynd i Brifysgol yn gam mawr, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cynllunio ymlaen llaw er mwyn cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ymgeisio.

  Meddyliwch am:

  • Gofrestru. Dylech gofrestru gydag UCAS er mwyn sicrhau bod popeth wedi'i drefnu ar gyfer yr adeg y byddwch am ddechrau gwneud cais. Mae'n ffordd dda o ddod yn gyfarwydd â’r wefan.

  • Unrhyw ddyddiadau allweddol a dyddiadau cau. Mae dyddiad cau ar gyfer cyrsiau penodol megis Meddygaeth a Milfeddygaeth. Yn ogystal, mae angen gwneud cais erbyn dyddiad cau pendodol ar gyfer prifysgolion megis Caergrawnt a Rhydychen. Darllenwch fwy am ddyddiadau cau cynnar UCAS.

  • Eich syniadau gyrfa. A fydd angen i chi wneud gradd benodol? Edrychwch ar Chwiliad Gyrfa i gael rhagor o wybodaeth am ofynion mynediad gwahanol swyddi.

  • Yr hyn y gall pob prifysgol ei gynnig.  Defnyddiwch offer chwilio UCAS i edrych ar y cyrsiau sydd ar gael a gwnewch ragor o ymchwil drwy canllaw i Brifysgol.  Cofiwch! Chwiliwch am y gofynion mynediad ar gyfer pob cwrs.

  • Mynychu diwrnodau agored. Bydd mynychu diwrnodau Agored yn rhoi gwell syniad i chi o drefn y brifysgol, yr ardal leol, y cyfleoedd a'r teimlad cyffredinol ynglŷn ag a fyddwch yn gallu ymgartrefnu yno. Dylech sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddyddiadau Diwrnodau Agored a darllen am Fanteisio i'r eithaf ar Ddiwrnodau Agored Prifysgolion.

  • Dod o Hyd i Brofiad Gwaith. Mae tiwtoriaid derbyn eisiau gweld manylion profiad gwaith yn eich datganiad personol. Ar gyfer cyrsiau fel Meddygaeth, Deintyddiaeth, Milfeddygaeth a nifer o gyrsiau eraill, mae profiad gwaith yn ofyniad sylfaenol. Defnyddiwch yr ychydig fisoedd nesaf yn cael profiad gwaith gwerthfawr mewn meysydd gyrfa y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ddechrau arni.

 • Dechreuwch feddwl am eich Datganiad Personol

  Beth yw pwrpas Datganiad Personol?

  Mae datganiad personol yn rhan allweddol o'ch cais UCAS. Mae llawer o gystadleuaeth i gael lle ar y cwrs o'ch dewis. Mae Prifysgolion yn chwilio am fwy na graddau wrth ddewis eu myfyrwyr. Sefwch allan gyda datganiad personol cryf. Ysgrifennwch am;

  • Eich angerdd tuag at y pwnc a pham mai chi yw'r person cywir ar gyfer y cwrs
  • Eich nodau ar gyfer y dyfodol
  • Y sgiliau sydd gennych a pha mor berthnasol ydynt i'r cwrs a'ch nod gyrfa
  • Pam rydych yn awyddus i astudio'r cwrs
  • Unrhyw brofiad gwaith neu waith gwirfoddol rydych wedi'i wneud
  • Eich hobïau a'ch diddordebau a'r hyn rydych wedi'i wneud
  • Eich cryfderau 

  Am ragor o wybodaeth edrychwch ar dudalen Datganiad Personol UCAS.

  Edrychwch ar y fideo i gael rhagor o wybodaeth (Saesneg)

 • A oes angen mwy o gymorth arnoch?

  Siaradwch â rhywun am eich dewisiadau. 

  Mae'n bwysig eich bod yn cael yr holl wybodaeth er mwyn gwneud y dewis cywir. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor i'ch cefnogi gyda'ch dewisiasau felly cysylltwch â ni heddiw i gael cymorth i:

  • Ddeall eich dewisiadau

  • Gwneud y dewis cywir

  • Trafod eich syniadau yn fwy manwl

  • Ymchwilio i syniadau gyrfa eraill

  Gallwch gysylltu â ni mewn gwahanol ffyrdd:

   ffôn 0800 028 4844

   ffôn symudol 029 2090 6800

   sgwrs ar-lein

   e-bost

  Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy

   Facebook a  Twitter.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English