Dosbarth Busnes

Beth yw Dosbarth Busnes?

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen brofedig a ddatblygwyd gan Fusnes yn y Gymuned sy'n meithrin partneriaethau parhaol rhwng busnesau ac ysgolion yng Nghymru. Bydd y partneriaethau hynny, wedi’u seilio'n gadarn ar anghenion ysgolion a blaenoriaethau busnesau, yn trawsnewid cyfleoedd bywyd pobl ifanc ac yn datblygu gweithwyr dawnus ar gyfer y dyfodol.

Drwy ddod â busnesau ac ysgolion at ei gilydd mewn modd strwythuredig, mae Dosbarth Busnes yn gwella dealltwriaeth pobl ifanc o fyd gwaith a’u hymwybyddiaeth o ddewisiadau gyrfa, ac mae’n datblygu eu esgiliau cyflogadwyedd.

Mae Dosbarth Busnes yn darparu cymorth cyfannol i gynorthwyo ysgolion i ddatblygu amgylchedd mwy effeithiol ar gyfer dysgwyr.

 

Pam ddylai fy musnes gymryd rhan?

Mae ar Cymru angen pobl ifanc gytbwys a medrus sy'n barod ar gyfer byd gwaith. Mae Dosbarth Busnes yn darparu ffordd effeithiol i chi lunio partneriaeth ag ysgol er mwyn cyflawni eich amcanion busnes, cefnogi pobl ifanc, a datblygu gweithlu Cymru ar gyfer y dyfodol.

Wrth weithio gydag ysgolion, gallwch gryfhau’r sylfaen sgiliau bresennol o fewn eich busnes a denu, datblygu a chadw gweithwyr llawn cymhelliant. Bydd Dosbarth Busnes yn eich galluogi i arddangos eich ymrwymiad i'ch cymuned leol ac i adeiladu eich enw da fel busnes cyfrifol.

Byddwch yn ymuno â rhwydwaith o dros 1,000 o sefydliadau ledled y DU sy'n cefnogi ysgolion trwy Ddosbarth Busnes. Byddwch yn gallu rhannu arferion gorau a rhwydweithio â busnesau o'r un meddylfryd. Mae llawer o gwmnïau Dosbarth Busnes eisoes yn nodi lefelau gwell o ymgysylltiad â chyflogeion a phroffil uwch o fewn eu cymuned leol.

 

Pam ddylai fy ysgol gymryd rhan?

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen sefydledig gyda hanes profedig.  

Mae'r rhaglen wedi’i seilio ar anghenion eich ysgol ac mae busnesau’n rhoi cymorth i chi mewn pedwar maes allweddol, sef arweinyddiaeth a llywodraethu, y cwricwlwm, menter a chyflogadwyedd, a materion ehangach.

Mae ysgolion sy’n cymryd rhan yn Dosbarth Busnes yn nodi’r canlynol: 

  • 79% o ddisgyblion wedi’u hannog i weithio’n galetach
  • cynnydd o 40% yn sgiliau cyflogadwyedd disgyblion
  • 70% o ddisgyblion wedi cael cysylltiadau neu wybodaeth ddefnyddiol am yrfaoedd
  • 84% o ddisgyblion eisiau cwrdd â rhagor o gyflogwyr er mwyn gwella eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach.

 

Sut mae Dosbarth Busnes yn gweithio?

Mae Dosbarth Busnes yn sefydlu partneriaethau hirdymor wedi’u hysgogi gan anghenion yr ysgol a blaenoriaethau’r busnesau o ran adnoddau a chapasiti. Bydd Gyrfa Cymru’n cynorthwyo ysgolion a busnesau i sefydlu’r partneriaethau hynny.

Byddwn yn mynd â darpar bartneriaid drwy ddadansoddiad manwl o anghenion ac adolygiad o amcanion busnes er mwyn nodi meysydd o ddiddordeb cyffredin.

Ar ôl paru, mae’r bartneriaeth yn cynnal gweithgareddau mewn pedwar maes allweddol:

Arweinyddiaeth a Llywodraethu

Menter a Chyflogadwyedd

Y Cwricwlwm

Materion Ehangach


Mae ysgolion yn nodi eu hanghenion yn y pedwar maes hwn sydd wedyn yn gweithredu fel sail ar gyfer y bartneriaeth a gweithgareddau.

Daw partneriaethau Dosbarth Busnes at ei gilydd mewn ffordd unigryw i lunio clystyrau sy’n galluogi rhwydweithio a chydweithredu ehangach rhwng partneriaethau er mwyn datblygu syniadau newydd a rhannu arferion gorau.

 

Mynnwch fod eich ysgol neu fusnes yn cymryd rhan!

 Anfonwch neges e-bost atom yn
dosbarthbusnes@gyrfacymru.com

Newyddion

Entrepreneuriaid ifanc yn cael eu rhoi ar brawf yn nigwyddiad CRE8 Dosbarth Busnes


Gofynnwyd i'r myfyrwyr ddylunio a chreu cynnyrch ynni-effeithlon o ddefnyddiau

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen gan BYYG sy’n cael ei hariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a’i chyflwyno gan Gyrfa Cymru. 

Datblygwyd gan:


© Mae Dosbarth Busnes yn eiddo i Business in the Community

Ariennir gan:

Cyflwynir gan:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English