Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni a feddir gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwn gylch gwaith a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru sy’n cynnig y gwasanaeth Gwybodaeth Gyrfa, Cyngor ac Arweiniad (GGCA) yng Nghymru sydd i bob oedran, annibynnol, amhleidiol a dwyieithog.

Ein gweledigaeth yw mai bydd holl bobl ifanc dod o hyd i gyflogaeth yn llwyddiannus ac i ysbrydoli oedolion i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd.

Bydd ein cynghorwyr cymwys proffesiynol yn helpu unigolion rheoli a chynllunio datblygiad eu gyrfaoedd yn fwy effeithiol.

Rydym yn cydweithio â phartneriaid er mwyn cyflwyno amrywiaeth o wasanaethau tebyg, megis:

 • Cefnogi ysgolion i gysylltu â chyflogwyr er mwyn cryfhau dealltwriaeth myfyrwyr tuag at y byd gweithio
 • Cynnig cyngor i ysgolion a’u cwricwlwm Gyrfaoedd a’r Byd Gweithio (GaBG), gan gynnwys gweithio tuag at ein Marc Gyrfa Cymru

Newid Bywydauyw ein gweledigaeth strategol. Mae’n darparu manylion ar sut byddwn yn cyflwyno gwasanaethau i gwsmeriaid a phartneriaid gan ddefnyddio technoleg ddatblygedig a gwasanaethau digidol.

Buddion o weithio gyda ni

Mae ein staff o werth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hundeb llafur cydnabyddedig er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig termau ac amodau atyniadol.

 Mae’r rhain yn cynnwys:

 • 30 diwrnod gwyliau blynyddol
 • Amser-hyblyg
 • Pensiwn Cyfrannol
 • Cynllun Gofal Iechyd
 • Cynllun Disgowntiau i Weithwyr
 • Cynllun Seiclo i’r Gweithle
 • Cynllun Benthyciad Aberthu Cyflog
 • Cynllun Budd Car

 


 

Buddion o weithio dros GC

Swyddi gwag cyfredol

Edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol

 • Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

  Cyflog:

  • Cynghorydd Gyrfa £24,972 - £30,175
  • Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant £22,371 - £23,931 yna, wedi cwblhau y cymhwyster perthnasol, £24,972 - £30,175

  Lleoliad: Ledled Cymru (gweler isod)

  Dyddiau cau:  9am ar 21/08/2019.

  Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer o leiaf un o'r swyddi yng Ngogledd Cymru ac un o’r swyddi yng Nghasnewydd.

  Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.  Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud.

  Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd. 

  Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau?

  Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

  Ydych chi eisiau gweithio i sefydliad cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl?

  Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth cyfarwyddyd i bobl o bob oed sy'n cefnogi pobl ifanc mewn addysg a chwsmeriaid yn y farchnad lafur.  Ni yw'r unig sefydliad cenedlaethol yng Nghymru sy'n cynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd am yrfaoedd.  Mae gan ein cynghorwyr angerdd tuag at helpu pobl i gyflawni eu potensial. 


   

  Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig a than hyfforddiant sy'n gallu gweithio gydag ystod eang o bobl ledled Cymru.  Mae gennym swyddi gwag yn y meysydd canlynol:

  1. Gweithio o fewn Addysg

  Mae ein cynghorwyr gyrfa sy'n gweithio ym myd addysg yn allweddol o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu paratoi ar gyfer cyfnodau pontio allweddol yn eu bywydau a'u bod yn ymwybodol o'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn marchnad lafur sy'n newid yn barhaus.  Maent yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig, y rhai sy'n cael eu haddysgu heblaw mewn ysgolion a cholegau AB.    

  Mae cynghorwyr gyrfa yn defnyddio ystod o offer a sgiliau i gefnogi'r gwaith y maent yn ei wneud gyda phobl ifanc.  Mae hyn yn amrywio o gefnogaeth un i un, cyflwyno sesiynau grŵp rhyngweithiol a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o dechnoleg ddigidol.

  Os hoffech gael yr her o weithio gyda phobl ifanc o bob gallu a chefndir, os ydych yn gallu cymell ac ysbrydoli pobl ifanc i gyflawni eu nodau, os gallwch greu perthynas effeithiol gydag athrawon, rhieni a darparwyr dysgu eraill, yna hoffem glywed gennych. 

  Mae gennym swyddi gwag ar gyfer cynghorwyr gyrfa addysg a/neu gynghorwyr gyrfa dan hyfforddiant yn: Pen-y-bont ar Ogwr, CasNewydd a Gogledd Cymru (Gwynedd a Chonwy). Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer o leiaf un o'r swyddi yng Ngogledd Cymru.  Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ar gyfer swydd Pen y Bont.

  2. Gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y Farchnad Lafur

  Fel rhan o'r rhaglen Cymru'n Gweithio, mae ein cynghorwyr gyrfa yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion i gynnig cymorth asesu a chyfarwyddyd i'w helpu i ymuno neu ailymuno â'r farchnad lafur. Maent yn gweithio gydag ystod o grwpiau cwsmeriaid, gan gynnwys y rhai sy'n ddi-waith yn y tymor hir a'r tymor byr, y rhai sy'n economaidd anweithgar, pobl â rhwystrau iechyd ac anabledd a'r rhai sy'n ceisio newid eu gyrfaoedd. Maent hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys darparwyr hyfforddiant, canolfannau gwaith, carchardai, timau troseddau ieuenctid, cyflogwyr a sefydliadau proffesiynol eraill i gefnogi eu cwsmeriaid i gael addysg, hyfforddiant a gwaith cynaliadwy.

  Mae'r cynghorwyr yn defnyddio ystod o offer a sgiliau i gefnogi'r gwaith a wnânt ac mae hyn yn amrywio o gefnogaeth un i un, cyflwyno sesiynau rhyngweithiol i grwpiau yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd i gyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o dechnolegau digidol. 

  Os hoffech gael yr her o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion o bob gallu a chefndir yn y farchnad lafur, os ydych yn gallu eu cymell a'u hysbrydoli i gyflawni eu nodau, ac yn gallu sefydlu perthynas effeithiol gydag amrywiaeth o sefydliadau partner, yna hoffem glywed gennych.

  Byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â chefndir mewn gweithio mewn:

  • addysg a hyfforddiant
  • sectorau iechyd, gofal cymdeithasol neu gymorth anabledd
  • oedolion sy'n dychwelyd i'r farchnad lafur
  • oedolion neu bobl ifanc o grwpiau ethnig lleiafrifol amrywiol, ceiswyr lloches neu ffoaduriaid.    

  Mae gennym swyddi gwag ar gyfer cynghorwyr gyrfa a / neu gynghorwyr gyrfa dan hyfforddiant sy'n gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y farchnad lafur yng Nghasnewydd, Caerdydd, Caerffili, Sir Benfro, Llanelli a'r Barri.

  Mae'n ofynnol i chi deithio yng Nghymru ac yn achlysurol yn y DU er mwyn cyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu. Chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod gennych drefniadau trafnidiaeth digonol i'ch galluogi i gyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu.

   


   

  Croesewir ceisiadau am drefniadau gweithio rhan-amser.

  Rhaid i Gynghorwyr Gyrfa cymwysedig feddu ar gymhwyster Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa Lefel 6 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCC neu cymhwyser cyfatebol) a bod yn gymwys i ymuno â Chofrestr Ymarferwyr y Sefydliad Datblygu Gyrfa.  

  Os nad oes gennych y cymhwyster FfCC yn barod, byddwn yn rhoi'r hyfforddiant a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i gyflawni'r cymhwyster gwerthfawr hwn.

  Dylai Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant fod wedi'u haddysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol a byddant yn cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa.  Mae hwn yn gymhwyster galwedigaethol ar lefel gradd, a fydd yn cael ei gwblhau yn y gweithle, ond bydd angen dysgu'n annibynnol yn amser y dysgwr ei hun.

  Bydd yn ofynnol i'r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

  Mae'r disgrifiad swydd llawn, y ffurflen gais a'r ffurflen Asesiad Iaith Gymraeg (os ydych chi'n siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni eich dyletswyddau drwy gyfrwng y Gymraeg) gael isod.


  Swydd Ddisgrifiad - Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

  Ffurflen Gais - Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

   

  Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau HR@careerswales.com erbyn 9am ar 21/08/2019.

  Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

  Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.  Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

  Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.   

  Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

 • Cydlynydd Addysg Ddewisol yn y Cartref (EHE)

  Is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru yw Career Choices Dewis Gyrfa Cyf. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd sy’n annibynnol, diduedd a dwyieithog i bobl o bob oed yng Nghymru.

  Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud.

  Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd.

  Rydym yn recriwtio cydlynydd EHE (addysg ddewisol yn y cartref).

  Cyflog £22371-£23931

  Telerau ac amodau rhagorol

  Mae hon yn swydd llawn amser gyda chyllid wedi' i sicrhau am 2 flynedd.

  Lleoliad: yn ddibynnol ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus.

  Bu cynnydd cyson yn nifer y bobl ifanc sy ' n derbyn addysg ddewisol yn y cartref dros y chwe blynedd diwethaf. Rydym yn recriwtio ar gyfer y rôl newydd a chyffrous hon fel rhan o brosiect sydd wedi ' i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.

  Dau brif nod y prosiect yw sefydlu dull cyson o weithio gyda'r 22 Awdurdod Lleol a thracio a chasglu data hynt y bobl ifanc hynny pan fyddant yn cyrraedd oedran ôl-16.

  Bydd cael cydgysylltydd EHE dynodedig yn galluogi Gyrfa Cymru i ddarparu gwasanaeth cyson i bobl ifanc a ' u teuluoedd ledled Cymru, gan sicrhau bod adnoddau perthnasol ar gael iddynt.

  Bydd y cydlynydd EHE yn sefydlu perthynas â grwpiau rhwydweithio EHE ledled Cymru ac yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei lledaenu drwy'r grwpiau hyn.

  Os ydych am fod yn rhan o brosiect newydd cyffrous a fydd yn cynnig cymorth i bobl ifanc EHE a'u teuluoedd, yna cysylltwch â ni.

  Croesewir ceisiadau am weithio'n rhan-amser.

  Dylai ymgeiswyr gael eu haddysgu hyd at safon uwch a meddu ar QCF4 neu gyfwerth.

  Mae ' r swydd-ddisgrifiad llawn, ffurflen gais a ffurflen asesu ' r Gymraeg (os ydych yn siaradwr Cymraeg ac fe allech gyflawni eich dyletswyddau drwy gyfrwng y Gymraeg) ar gael yn:

  Swydd Ddisgrifiad:Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

  Ffurflen Gais:Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

  Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau iHR@careerswales.com erbyn 9am ar 21/08/19. Bydd y broses ddethol yn cael ei chynnal ar ffurf cyfweliad panel a gynhelir ar 2 Medi 2019.

  Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn derbyn ceisiadau CV.

  Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

  Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw a statws trawsrywiol, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (gan gynnwys dim credo), priodas neu statws partneriaeth sifil, statws economaidd neu gyfeiriadedd rhywiol

  Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy ' n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy ' n trin pobl yn deg ag urddas a pharch. Mae ' r ymrwymiad hwn yn dechrau ar recriwtio ac yn cael ei gyflawni drwy ' r holl arferion gwaith neu gyflogaeth, ac yn y pen draw i ' n gwaith – cefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

Sut i Ymgeisio

Gorffennwch y  Ffurflen Cais, Ffurflen Cais Cymraeg a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal ac anfonwch athr@careerswales.com

Nodwch nad yw Gyrfa Cymru derbyn CVau.

Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais yn Gymraeg cael ei drin yn llai ffafriol na chais yn Saesneg.

 Ein cyfeiriad post yw

Ymholiadau AD

Careers Wales Gyrfa Cymru 

Uned 21 North Walk 

Cwmbran  

Torfaen 

NP44 1PR

 

Newid Bywydau- Gweledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru

Mae "Newid Bywydau" yn ddechrau cyfnod newydd yn hanes Gyrfa Cymru lle byddwn yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â materion allweddol sy'n flaenoriaeth i awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau ledled Cymru.

 Lawrlytho: Newid Bywydau

- ein gweledigaeth strategol newydd
(PDF, 722KB, linc yn agor mewn ffenest newydd)


Rydym wedi cael y wobr '2 dic Yn gadarn o blaid pobl anabl'

Cael gwybod mwy am y wobr hon  >

Gwobr Draig Wyrdd Lefel 4

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English