Ysgol Dyffryn Ogwen a Welsh Slate yn dod ynghyd i gyflwyno rhaglen Dosbarth Busnes

#businessclass  #dosbarthbusnes


Mae Welsh Slate ac Ysgol Dyffryn Ogwen wedi dod ynghyd mewn un o dros 80 o bartneriaethau, y cyntaf yng Ngwynedd, sydd wedi eu creu fel rhan o’r rhaglen Dosbarth Busnes yng Nghymru.

Rhaglen Busnes yn y Gymuned yw Dosbarth Busnes, sy’n cael ei darparu gan Gyrfa Cymru a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, Mae Dosbarth Busnes yn fodel dibynadwy sy’n creu partneriaethau cynaliadwy rhwng busnes ac ysgolion yng Nghymru. Mae’r partneriaethau hyn yn seiliedig ar anghenion ysgolion a blaenoriaethau, adnoddau a chapasiti busnes.

Er mwyn helpu i greu gweithlu’r dyfodol ac amlygu cyfleodd yn y dyfodol, mae Welsh Slate yn gobeithio gwella a datblygu sgiliau entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd drwy ddarparu nifer o brofiadau; yn amrywio o brofiad gwaith i ymweliadau safle a heriau menter. Bydd y bartneriaeth yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau gydol oes a gwybodaeth a fydd yn eu cefnogi drwy’r ysgol ac ym myd gwaith.

Meddai Chris Allwood, Rheolwr Gyfarwyddwr Welsh Slate: “Bydd dyfodol Welsh Slate yn dibynnu ar ddatblygu gweithlu’r dyfodol er mwyn mynd i’r afael a’r heriau newidiol sy’n codi; boed yn dechnoleg newydd, cynnyrch a phrosesau newydd neu farchnadoedd newydd, Ble well i ddechrau na gyda’r myfyrwyr hynny sydd â dealltwriaeth unigryw o ddiwylliant a threftadaeth y dirwedd lechi.”

“Mae’r rhaglen Dosbarth Busnes yn ein galluogi i rannu ein sgiliau a’n harbenigedd gyda phobl ifanc Ysgol Dyffryn Ogwen i’w helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen i ffynnu yn y gweithle ar ôl iddynt adael yr ysgol. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i ni ddysgu gan y myfyrwyr sut maen nhw’n ein gweld ni a’n lle yn y gymuned, felly mae’r bartneriaeth o fudd i ni a’r disgyblion sy’n rhan o’r rhaglen gydweithio.” 

Meddai Shirley Rogers, Cyfarwyddwr Cyflwyno Gwasanaethau Gyrfa Cymru: “Mae Dosbarth Busnes yn dod â diwydiant a phobl ifanc ynghyd mewn ffordd ymarferol, fel y dengys y prosiect cydweithredol gwych hwn. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd y bartneriaeth hon yn ffynnu y flwyddyn nesaf a thu hwnt.

“Mae Dosbarth Busnes yn darparu gwersi gwerthfawr ynglŷn â’r byd gwaith y tu allan i gwricwlwm arferol yr ysgol gan ddangos i fyfyrwyr yr ystod o wahanol gyfleoedd sydd ar gael ar ôl addysg. Yn y bartneriaeth benodol hon, mae Welsh Slate yn gobeithio dysgu myfyrwyr Ysgol Dyffryn Ogwen am bwysigrwydd paratoi ar gyfer y byd gwaith gan roi’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddod yn genhedlaeth nesaf gweithlu Cymru."

Ychwanegodd Matt Appleby, cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: “Partneriaethau a digwyddiadau gyda phrif gyflogwyr megis Welsh Slate yw prif ddiben Dosbarth Busnes. Mae’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ryngweithio gyda chwmnïau a gofyn cwestiynau ynglŷn â’u cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

“Mae annog cwmnïau i ymgysylltu â phobl ifanc nid yn unig yn dangos eu hymrwymiad i’w darpar staff ond hefyd yn helpu i roi sgiliau gydol oes megis gwaith tîm, paratoi am gyfweliad a gwybodaeth ymarferol eraill i fyfyrwyr ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth Cymru gyfan sy’n cynnig cyngor, awgrymiadau a chanllawiau gyrfa am ddim i bobl o bob oed sy’n edrych am waith amser llawn neu ran amser, cynllun gwaith, prentisiaethau neu i brofiad gwaith er mwyn datblygu eu sgiliau a’u rhagolygon swyddi ymhellach. 

Mae Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor yn y Gymraeg a’r Saesneg ac i gael rhagor o wybodaeth a mynediad i’w gwasanaethau, gallwch chwilio ar-lein am www.gyrfacymru.com neu dilynwch nhw ar Twitter @GyrfaCymru neu ar Facebook o dan www.facebook.com/gyrfacymru

 

Llun (o’r chwith i’r dde):

Dylan Davies – Dirprwy Bennaeth, Ysgol Dyffryn Ogwen

Rhian Lloyd-Thomas – Rheolwr Ardal, Gyrfa Cymru

Alun Llwyd – Pennaeth, Ysgol Dyffryn Ogwen

Chris Allwood – Rheolwr Gyfarwyddwr, Welsh Slate 

John Edwards – Business Engagement Adviser, Careers Wales 

Dr Dafydd Roberts – Llywodraethwr, Ysgol Dyffryn Ogwen

Disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Ogwen

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen gan BYYG sy’n cael ei hariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a’i chyflwyno gan Gyrfa Cymru. 

Datblygwyd gan:


© Mae Dosbarth Busnes yn eiddo i Business in the Community

Ariennir gan:

Cyflwynir gan:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English