Y nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd 

Y nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd 


Dengys arolwg ‘Cyrchfannau’ blynyddol y corff cynghori ar yrfaoedd, o blith 56,404 o’r rhai sy’n gadael ysgol o Flynyddoedd 11, 12 a 13 yn 2017 bod cwymp sylweddol ymhlith y rheiny nad ydynt mewn addysg, cy

flogaeth na hyfforddiant; o 4% yn 2012 i 1.7% yn 2017, gostyngiad o 2.3%.

O ran niferoedd, mae hyn yn cynrychioli cwymp o 2,580 yn 2012, i 940 yn (2017). 

Adrodda Gyrfa Cymru bod y gostyngiad yn rhannol oherwydd llwyddiant parhaus gwaith partneriaeth targedig, gan gynnwys gweithio’n agos gydag ysgolion, colegau, darparwyr dysgu yn y gweithle a Chydlynwyr Ymgysylltu a Dilyniant ym mhob awdurdod lleol gyda’r nod o gefnogi’r rhai rhwng 16 a 18 oed sy’n gadael yr ysgol i symud yn llwyddiannus i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant ar ddiwedd eu hamser yn yr ysgol.

Ymhlith canfyddiadau allweddol eraill yr adroddiad, am yr ail flwyddyn yn olynol, mae coleg wedi pasio’r ysgol fel y dewis mwyaf poblogaidd i’r rhai sy’n gadael Blwyddyn 11, gan 7% (53.5% o’i gymharu â 46.5%). Mae hyn wedi lledaenu’r bwlch ymhellach rhwng y rheiny sy’n dewis coleg dros ysgol. 

Yn 2016, roedd yr hollt yn llawer llai; 49% (ysgol) yn erbyn 51% (coleg).

Yn ychwanegol, mae canran o gyfanswm carfan Blwyddyn 13 sy’n mynd i Addysg Uwch (prifysgol) wedi cynyddu o 62.4% yn 2016 i 63.4% yn 2017.

Mae arolwg Cyrchfannau blynyddol Gyrfa Cymru yn cynnig cipolwg o leoliadau disgyblion ar 31 Hydref bob blwyddyn. Mae’n anelu at hysbysu gwaith cyngor ar yrfaoedd, ynghyd â chynorthwyo partneriaid sy’n gysylltiedig â chynllunio cyfleoedd dysgu a hyfforddi. 

Dywedodd Shirley Rogers, Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Gleientiaid Gyrfa Cymru: “Croesawn y ffigurau a gyhoeddir heddiw, sy’n dangos, trwy weithio mewn partneriaeth gydag ysgolion, colegau, darparwyr dysgu yn y gweithle ac Awdurdodau Lleol i gefnogi disgyblion trwy bwyntiau pontio allweddol, yr ydym yn gweld gwelliannau blwyddyn ar ôl blwyddyn."

“Mae gostwng nifer y rhai sy’n gadael ysgol nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i lai na 2% yn dangos cynnydd gwirioneddol yn y maes hwn."

“Yn yr un modd, adrodda data cyrchfannau dueddiadau diddorol eraill, gan gynnwys nifer y disgyblion sy’n dewis mynd yn syth i’r gweithle yn cynyddu i 8.6%, ynghyd â chynnydd yn y rhai Blwyddyn 13 sy’n dewis prifysgol, a mwy o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn dewis mynd i’r coleg, yn hytrach nag aros yn chweched dosbarth yr ysgol, nac erioed o’r blaen."

“Mae canlyniad yr arolwg yn pwysleisio pwysigrwydd gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd ar yrfaoedd i helpu i hysbysu pobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus yn 16, 17 ac 18 oed a’r rôl y mae Gyrfa Cymru yn ei chwarae wrth gefnogi’r penderfyniadau hynny.”

Dyfyniad Llywodraeth Cymru: Dywedodd y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: “Mae’r cwymp yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn galonogol iawn ac yn destament i’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan bawb i sicrhau bod gan bobl ifanc opsiynau ar gael iddynt a’r cyngor gorau posibl pan fyddant yn gadael yr ysgol. 

“Serch hynny, mae mwy o waith i’w wneud a dyna pam y mae lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, trwy gynnig cefnogaeth wedi’i thargedu iddynt, yn elfen allweddol o’n Cynllun Cyflogadwyedd y gwnaethom ei lansio yn gynharach eleni.”


 

 

Mae canfyddiadau manwl yr arolwg yn dangos yr isod:

Blwyddyn 11 –maint sampl o 30,811 o ddisgyblion

Parhau mewn addysg llawn amser yw’r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd ar draws y cyfnod o 6 blynedd

 • Yn 2017, dewisodd nifer cynyddol o’r rhai sy’n gadael Blwyddyn 11 i barhau mewn addysg lawn amser mewn sefydliad Addysg Bellach (coleg) nac ysgol – 53.5% o’i gymharu â 46.5%
 • Roedd merched yn fwy tebygol o barhau i Flwyddyn 12 mewn ysgol (49.6% i 43.5% yn y drefn honno), ac roedd bechgyn yn fwy tebygol o barhau i Flwyddyn 12 mewn coleg (56.5% gwryw, 50.4% benyw)
 • Mae canran y rheiny sy’n mynd i hyfforddiant yn y gweithle mewn statws ‘cyflogedig’ yn 2017 i fyny i 1.7% o 1.3% - y ffigwr uchaf dros y cyfnod o chwe blynedd

Blwyddyn 12 – maint sampl o 13,857 o ddisgyblion 

 • Arhosodd 90.8% o fechgyn blwyddyn 12 mewn addysg llawn amser
 • Arhosodd 93.4% o ferched blwyddyn 12 mewn addysg llawn amser
 • Cynyddodd canran y rheini sy’n mynd i hyfforddiant yn y gwaith – statws cyflogedig yn 2017 (0.8%) ychydig o 2016 (0.7%) ac mae union yr un peth ag yr oedd yn 2012. 

Blwyddyn 13 – maint sampl o 11,736 o ddisgyblion

 • Mae canran o gyfanswm carfan Blwyddyn 13 sy’n mynd i Addysg Uwch (prifysgol) wedi cynyddu o 62.4% yn 2016 i 63.4% yn 2017
 • O’r nifer hwn, parhaodd 75.6% i brifysgol, a 82.9% o ferched
 • O’i gymharu â 2016, mae gostyngiad wedi bod yn nifer y rhai Blwyddyn 13 sy’n cymryd blwyddyn allan (1.3% yn 2016, 0.6% yn 2017)

Ffigurau ar gyfer y tri grŵp blwyddyn

 • Parhau mewn addysg llawn amser yw’r dewis mwyaf poblogaidd o hyd o ran lleoliad i ddisgyblion ar draws y tri grŵp blwyddyn 
 • Cododd canran y rhai sy’n gadael ysgol sy’n mynd i’r farchnad lafur ar draws pob un o’r tair blynedd o 8.2% yn 2016 i 8.6% yn 2017
 • Roedd mynd i’r farchnad lafur (naill ai hyfforddiant yn y gweithle neu gyflogaeth) yn ddewis mwy poblogaidd gyda bechgyn na merched ar draws pob un o’r 3 carfan yn 2017 

 

Dull: Mae’r arolwg cyrchfannau yn casglu statws pobl ifanc ar ddyddiad penodol, 31 Hydref bob blwyddyn, gan gynnig cipolwg ar eu lleoliadau ar draws tri grŵp blwyddyn. Yn 2017, roedd y dadansoddiad ar draws y grwpiau blwyddyn fel a ganlyn:  

Blwyddyn 11: 30,811 o ddisgyblion

Blwyddyn 12: 13,857 o ddisgyblion 

Blwyddyn 13: 11,736 o ddisgyblion  

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Cyrchfannau disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2017

Mae'r ffigurau hynt disgyblion diweddaraf ar-lein!

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English