Y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yn mentro i ganol y Dreigiau

Y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yn mentro i ganol y Dreigiau Cafodd y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid eu rhoi ar brawf yr wythnos hon gyda chyfres o heriau busnes mewn digwyddiad ym Mhrifysgol De Cymru ym Mhontypridd.

#businessclass  #dosbarthbusnes


 

Yn nigwyddiad Ffau'r Dreigiau Dosbarth Busnes, a gynhaliwyd ar y cyd â Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned Cymru (BITC Cymru) a Chyfnewidfa Prifysgol De Cymru, aeth disgyblion Blwyddyn 12 o bum ysgol benben â'i gilydd i gyflwyno syniad busnes i banel o feirniaid ar batrwm y rhaglen deledu Dragon's Den.

Roedd y digwyddiad yn benllanw cyfres o gystadlaethau Dosbarth Busnes a gynlluniwyd i herio timau i ddatblygu a chyflwyno syniad busnes fel rhan o Elfen Menter Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru i helpu i wella eu dealltwriaeth o fusnes, yn ogystal â chydweithio ag arbenigwyr mewn diwydiant i'w cefnogi drwy'r broses.

Yn y camau blaenorol, gofynnwyd i fyfyrwyr weithio gyda mentor busnes i greu cysyniad o gynnyrch a mynd drwy'r holl gamau sydd eu hangen i gyflwyno'r syniad busnes i'r farchnad, gan gynnwys datblygu briff, gwneud ymchwil i'r farchnad, dylunio a phrofi cynnyrch, cyllid a chostau a marchnata, hysbysebu a hyrwyddo.  Yna, dewiswyd pum ysgol o'r clwstwr i gystadlu yn y rownd derfynol, gan gynnwys Ysgol Gyfun Caerllion, Ysgol Uwchradd John Frost, Ysgol Uwchradd Llanwern, Ysgol Uwchradd Casnewydd ac Ysgol St Julian.

Y beirniaid oedd Debra Williams, cadeirydd Gyrfa Cymru, Jordan Phillips, cyd-sylfaenydd yr asiantaeth marchnata digidol 11: FiftyNine a Paul Brown, rheolwr Syniadau Mawr (Cymru), ac roedd yn rhaid i'r timau gyflwyno eu cysyniad i ddangos eu strategaeth busnes a marchnata, y sgiliau yr oeddent yn eu defnyddio i gyflawni pob tasg, a'r hyn yr oeddent wedi'i ddysgu o'r her.

Cafodd y grwpiau eu beirniadu ar sail eu dyluniad, eu gwaith tîm, a'u cyflwyniad, a daeth Ysgol Gyfun Caerllion i'r brig gyda 'Dyfais Cynnal y Pen' gan gipio'r brif wobr ar ddiwedd y dydd. Dyluniwyd y ddyfais i wneud pobl yn fwy cyfforddus ar deithiau Dosbarth Busnes a gwnaeth yr arddangosiad o'r prototeip ac ymarferoldeb y model busnes gryn argraff ar bob un o'r beirniaid.

Meddai Shirley Rogers, Cyfarwyddwr Darparu Gwasanaethau Gyrfa Cymru: "Drwy ddod â'r clwstwr hwn o ysgolion at ei gilydd, ein nod oedd rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgaredd busnes a oedd yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau gwaith a sgiliau personol.

"Helpodd y gweithgareddau hefyd i gynyddu eu gwybodaeth am farchnata digidol a sut i'w ddefnyddio yn y gweithle, drwy ddatblygu dealltwriaeth o'r holl offer a ddefnyddir mewn technolegau, ar y Rhyngrwyd yn bennaf, ond gan gynnwys ffonau symudol, hysbysebion arddangos, ac unrhyw gyfrwng digidol arall hefyd.

"Drwy weithio ochr-yn-ochr a rhyngweithio ag ystod o fusnesau, cafodd y disgyblion gyfle i'w holi am eu sectorau a'r ystod o lwybrau gyrfa sydd ar gael iddynt."

Ychwanegodd Matt Appleby, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: "Mae clystyrau o bartneriaethau Dosbarth Busnes ledled Cymru yn creu cyfleoedd gwych i bobl ifanc ddeall o ddifrif sut y mae busnesau'n gweithredu. Mae llwyddo yn y farchnad swyddi yn ymwneud â llawer mwy na llwyddiant academaidd, fel y mae'r ymarfer hwn heddiw wedi'i ddangos. Mae'r disgyblion wedi dangos yr angen am sgiliau marchnata, arbenigedd technolegol, y gallu i gyflwyno a'r angen i ateb cwestiynau'n fedrus. 

"Mae partneriaethau Dosbarth Busnes yn addysgu gweithlu'r dyfodol am yr hyn sydd ei angen ar fusnesau, ac mae clystyrau'n sicrhau bod cronfa fawr o wybodaeth yn cael ei rhannu er budd busnesau a'u gweithwyr yn y dyfodol."

Meddai Phil Meredith, Pennaeth Bagloriaeth Cymru yn Ysgol Gyfun Caerllion: "Mae'r myfyrwyr o Gaerllion wedi bod yn wych o'r dechrau i'r diwedd wrth ddatblygu'r cynnyrch hwn. Mae eu haeddfedrwydd a'u phroffesiynoldeb wedi bod yn rhyfeddol.

"Maen nhw wedi treulio oriau lawer yn datblygu'r syniad ac yn creu prototeip sy'n gweithio.  Rydym i gyd yn ymfalchïo'n fawr yn eu cyflawniadau ac maent yn glod aruthrol iddyn nhw eu hunain ac i'r ysgol.  Mae dyfodol disglair a llewyrchus o'u blaenau". 

Mae Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor yn y Gymraeg a'r Saesneg ac i gael mwy o wybodaeth a mynediad i'w wasanaethau, gallwch chwilio ar-lein am www.gyrfacymru.com neu dilynwch nhw ar Twitter @GyrfaCymru neu ar Facebook dan www.facebook.com/careerswales.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen gan BYYG sy’n cael ei hariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a’i chyflwyno gan Gyrfa Cymru. 

Datblygwyd gan:


© Mae Dosbarth Busnes yn eiddo i Business in the Community

Ariennir gan:

Cyflwynir gan:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English