Profiad sy'n gweddu i bawb: Gyrfa Cymru yn treialu model newydd i ymgysylltu â chyflogwyr

Mae disgyblion yng Nghymru ar fin manteisio ar lwyfan newydd a fydd yn cysylltu miloedd o gyflogwyr Cymreig ag ysgolion, er mwyn hwyluso'r cyfleoedd parhaus sydd ar gael i ymgysylltu â chyflogwyr. 


Heddiw, mae'r gwasanaeth cyngor ar yrfaoedd cenedlaethol yn lansio cynllun peilot, sef 'Y Gyfnewidfa Addysg Busnes' – llwyfan a fydd yn galluogi cyflogwyr i weithio'n uniongyrchol gydag ysgolion, gan ddarparu profiadau pwrpasol i ddisgyblion.

Bydd y cyflogwyr sy'n cofrestru ar gyfer y gyfnewidfa yn rhoi manylion am y gweithgareddau y gallant eu cynnig i ddisgyblion, a pha mor bell y maent yn barod i deithio. Gallai'r gweithgareddau hynny gynnwys profiadau gwaith byrdymor neu hirdymor, sesiynau blasu neu ymweliadau allgymorth, cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd mewn ysgolion, yn ogystal â dosbarthiadau meistr neu weithdai.

Yna bydd modd i'r ysgolion chwilio'r porth ar-lein, a dewis busnesau ar sail meini prawf pwrpasol, gan gynnwys ardal awdurdod lleol a'r math o weithgaredd, a hynny yn unol â'u hanghenion a'u dewisiadau eu hunain. 

Er enghraifft, gallai athro Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), sydd am ddod â phrofiad dysgu'r dosbarth yn fyw, chwilio'r porth am gwmni peirianneg lleol; neu gallai athro Astudio'r Cyfryngau chwilio am gwmni cyfryngau digidol i ddod â phrofiad dysgu'r dosbarth yn fyw.

Bydd y rhaglen, sy'n cael ei lansio heddiw yn Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley ym Merthyr Tudful ar y cyd â GE Aviation, yn cael ei threialu mewn wyth ardal awdurdod lleol i ddechrau, gyda tharged o 62 o ysgolion. 

Unwaith y bydd y cynllun ar waith, mae disgwyl y bydd mwy nag 13,000 o gyflogwyr wedi cofrestru ar gyfer y gyfnewidfa, gan arwain at filoedd o gyfleoedd newydd a phwrpasol ar gyfer disgyblion.

Mae'r adroddiad ‘Making the Grade’, a gomisiynwyd gan yr elusen Education and Employers ar gyfer y DU cyfan, yn arddangos y gwerth o ymgysylltu â chyflogwyr, gan ddarganfod y canlynol:

  • Mae naw o bob deg athro ysgol uwchradd (93%) yn dweud bod profiad gwaith a gweithgareddau sy'n ymwneud â chyflogwyr yn gallu helpu myfyrwyr i wneud yn well mewn arholiadau. 
  • Dywedodd athrawon hefyd fod un ymhob pum disgybl (20%), mewn grŵp blwyddyn nodweddiadol heddiw, wedi elwa'n gadarnhaol ar y gweithgareddau hyn mewn ysgolion.
  • Credir y gall lleoliadau profiad gwaith llwyddiannus gael yr effaith fwyaf ar wella cyrhaeddiad academaidd, gyda mwy na chwarter yr athrawon yn ei osod fel eu dewis cyntaf. Yn agos wrth ei gwt y mae sesiynau wedi'u harwain gan gyflogwyr, er enghraifft digwyddiadau gyrfa gyda gweithwyr sy'n gwirfoddoli.
  • Dywedodd mwy na hanner yr athrawon eu bod o'r farn y gellir gwella cyrhaeddiad academaidd trwy helpu myfyrwyr i ddeall perthnasedd addysg ar gyfer cyflogaeth, yn ogystal â chyflwyno myfyrwyr i fodelau rôl newydd trwy ymgysylltu â chyflogwyr.

Dywedodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: "Mae trafodaeth fawr wedi bod am yr angen i bobl ifanc ymgysylltu â chyflogwyr yng Nghymru, yn ogystal â chapasiti ysgolion i hwyluso mwy o ryngweithio rhwng disgyblion a chyflogwyr, ac ni fu'r gwerth ar ryngweithio rhwng disgyblion a busnesau erioed mor amlwg.  

"Mae'r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn cefnogi agenda ymgysylltu ehangach. Bydd yn cynnig ystod o brofiadau o ansawdd, gan gynnwys rhoi cyfle i gyflogwyr llai, efallai na fedrai gynnig wythnos draddodiadol o brofiad gwaith ynghynt, wneud cyfraniad gwerthfawr i ddealltwriaeth pobl ifanc o'r byd gwaith.  

"Mae ein Cyfnewidfa Addysg Busnes yn anelu at greu dolen gyswllt rhwng y byd addysg a'r byd busnes, gan gyflwyno busnesau yn uniongyrchol i ddisgyblion mewn ysgolion. Bydd yn galluogi ystod ehangach o ymgysylltu rhwng dysgwyr â chyflogwyr, a hynny mewn modd sydd wedi'i gydlynu'n well, ac sy'n fwy ystyrlon. 

"Bydd y porth yn helpu i gau unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth, ac mae ganddo'r potensial i ddod â chysondeb o ran y dull gweithredu ledled Cymru, gan ddod ag ymgysylltu â chyflogwyr yn rhan o'r cwricwlwm mewn modd syml ac effeithlon."

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: "Bydd y Gyfnewidfa Addysg Busnes yn cynnig dolen gyswllt hanfodol rhwng ysgolion a chyflogwyr, gan greu cyfleoedd newydd a chyffrous i bobl ifanc a chyflogwyr, fel ei gilydd. Mae dod â chyflogwyr a phobl ifanc ynghyd yn hanfodol er mwyn helpu myfyrwyr i ddeall y sgiliau a'r profiad sydd arnynt eu hangen i symud ymlaen a llwyddo yn y byd gwaith. 

Rwy'n gwybod bod nifer o gyflogwyr yn awyddus i ymgysylltu â'u cymunedau ac i roi cyfleoedd i bobl ifanc. O'i gyflwyno ledled Cymru, mae gan y Gyfnewidfa Addysg Busnes y potensial i wella'r cysylltiadau rhwng ysgolion a chyflogwyr, a hynny er budd pawb sydd ynghlwm â'r cynllun. Dymunaf bob llwyddiant i'r prosiect."

Dywedodd Sarah Davies, Cydlynydd Adnoddau Dynol GE Aviation Wales: "Mae cydweithio â'r system addysg yn hanfodol er mwyn meithrin gweithlu cryf ac amrywiol, ac mae'n fodd i ddod â doniau'r dyfodol ynghyd ar gyfer busnes GE Aviation Wales. 

Ein nod yw cyfuno rhannu sgiliau a chymorth cwricwlwm er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i ymddiddori mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Rydym yn ceisio cau'r bwlch o ran sgiliau STEM y DU, gan feithrin brwdfrydedd am swyddi yn y diwydiannau hyn, ac rydym o'r farn bod cydweithio ag ysgolion yn un o'r ffyrdd allweddol i gyflawni hynny." 

icon  Eich Cynghorydd Cyswllt
Busnes

Dod o hyd i'ch Cynghorydd Cyswllt Busnes Rhanbarthol 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English