Prentis o Dredegar ar y llwybr cywir i ddilyn gyrfa ddisglair ym maes darlledu gyda chymorth gan Gyrfa Cymru

Mae prentis o Dredegar a gafodd gryn drafferth i ddarganfod rhywbeth a oedd yn tanio ei ddychymyg ar y trywydd cywir i ddilyn gyrfa ym maes darlledu ar ôl cael cymorth ac arweiniad gan Gyrfa Cymru.


Mae Sam Reynolds, sy’n 22 mlwydd oed ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Tredegar, ar fin cwblhau ei brentisiaeth gyda BBC Radio 4 ym Mryste ar ôl i Gyrfa Cymru godi ei ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael gyda’r gorfforaeth. 


Ar ôl ei chael hi’n anodd yn yr ysgol oherwydd bod ganddo anawsterau dysgu, aeth Sam ymlaen i astudio Diploma Lefel 3 mewn TGCh yng Ngholeg Ystrad Mynach.  Er ei fod wedi ymddiddori yn y theatr a’r diwydiannau creadigol ers pan oedd yn ddim o beth, nid oedd yn gwybod yn union pa ddewisiadau gyrfa oedd ar gael ar ei gyfer yn y sector hwn. 

Ar ôl trefnu apwyntiad gyda chynghorydd Gyrfa Cymru, Jayne Waters, a thrafod ei ddiddordebau, cafodd Sam wybod am leoliad Twf Swyddi Cymru gyda Chanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, a threuliodd dymor yr haf yn gweithio yno drwy’r cynllun.

Ar ôl y profiad hwn, roedd Sam yn awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol, ac awgrymodd Jayne, ei gynghorydd, ei fod yn mynychu digwyddiad gyrfaoedd.

Yn y digwyddiad, siaradodd Sam â chynrychiolydd o’r BBC a chafodd wybod am y cyfleoedd prentisiaeth yno. Ar ôl cael arweiniad gan Jayne ar sut i lunio CV a thechnegau ar gyfer cyfweliad, llwyddodd Sam i gael prentisiaeth Lefel 3 mewn cynhyrchu gyda’r BBC, a bu’n gweithio ar raglenni Radio 4 ym Mryste dros y flwyddyn ddiwethaf fel rhan o’r cymhwyster.

Gan siarad am ei brofiad, dywedodd Sam: “Roeddwn yn ei chael hi’n anodd ymdopi yn yr ysgol oherwydd fy anawsterau dysgu, ac roeddwn yn teimlo nad oedd yr amgylchedd dysgu yn addas i mi.  Rhoddais gynnig ar y coleg ar ôl hynny, ond nid oedd hynny’n teimlo’n iawn ‘chwaith, yn arbennig gan fy mod yn astudio TGCh.

“Rwyf wedi ymddiddori ym myd y theatr a cherddoriaeth ers pan oeddwn i’n ddim o beth, ac enillais Gystadleuaeth Pypedau Ewrop yn 2011, ond nid oeddwn yn sylweddoli fy mod yn gallu troi fy niddordeb yn yrfa a chael gweithio yn y diwydiannau creadigol, yn arbennig gan nad oeddwn yn ymwybodol o’r gwahanol swyddi sydd ar gael.

“Rhoddodd Jayne o Gyrfa Cymru lawer o gymorth i mi weithio ar fy CV a sgiliau cyfweliad, gan fy nghyfeirio tuag at y cyfle gyda Chanolfan Mileniwm Cymru.  Ar ôl hynny, roeddwn yn gwybod fy mod am weld pa swyddi eraill y gallwn eu gwneud yn y sector creadigol, a llwyddais i ddod o hyd i brentisiaeth gyda’r BBC gyda’i chymorth hi.

“Nid oeddwn wedi gwneud unrhyw waith radio o’r blaen, a rhoddodd hyn y cyfle i mi fynd i’r afael â her newydd a chyffrous.  Rwyf wedi gweithio ar raglenni gwych ar BBC4 megis Tweet of the Day, Poetry Please, and Any Questions?, gan wneud pethau megis recordio sain, golygu a chynhyrchu podlediadau. Mae’r brentisiaeth wedi agor fy llygaid i lawer o gyfleoedd newydd, ac rwyf hefyd wedi darganfod bod dysgu mewn swydd yn llawer mwy addas i mi na dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

“Ar ôl i mi orffen fy mhrentisiaeth, rwy’n gobeithio aros gyda’r BBC i weithio ym maes radio, gan fy mod wedi datblygu diddordeb gwirioneddol ynddo. Rwyf mor ddiolchgar i Jayne a Gyrfa Cymru am fy helpu i gyrraedd y pwynt hwn, gan na fyddwn byth wedi gweld y rôl heb ei chymorth a’i harweiniad.”

Gan siarad am gynnydd Sam, dywedodd Jayne Waters, Cynghorydd Gyrfa Sam yn Gyrfa Cymru: “Rwy’n hynod falch o Sam gan ei fod wedi cyflawni cymaint a goresgyn pob rhwystr ar hyd y ffordd.  Rwy’n gweithio gydag ef ers amser, sy’n beth da gan eich bod yn dod i adnabod y person a’i uchelgeisiau’n dda.

“Daeth atom yn gwybod ei fod wrth ei fodd â’r cyfryngau, ond nid oedd am fynd i’r brifysgol ac ni wyddai beth i’w wneud nesaf.  Gyda’n gilydd, fe wnaethom edrych ar yr holl lwybrau a’r opsiynau sydd ar gael a’i helpu gyda’i gais am leoliad gyda Chanolfan y Mileniwm, ac yna prentisiaeth gyda’r BBC. 

“Dyna pam mae mor bwysig bod pobl ifanc yn ymwybodol o’r holl opsiynau sydd ar gael ar eu cyfer, gan na fyddai Sam wedi ystyried prentisiaeth o bosibl oni bai ei fod wedi dod i mewn i’n gweld ni, ac mae bellach ar y llwybr tuag at ei swydd ddelfrydol.”

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau Gyrfa Cymru ewch i www.gyrfacymru.com neu siaradwch ag aelod o’n tîm ar ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Canllaw chwalu'r chwedlau am brentisiaethau

Chwilio am Brentisiaethau:

Apprenticeship logo RHS 3col

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English