Ysgol Uwchradd Bodedern a Phŵer Niwclear Horizon yn dod ynghyd i gyflwyno’r rhaglen Dosbarth Busnes

#businessclass  #dosbarthbusnes


Mae Pŵer Niwclear Horizon yn annog pobl ifanc Ynys Môn i ystyried gyrfa mewn pynciau STEM. Ymunodd y cyflenwr ynni, sydd ar fin adeiladu gorsaf bŵer newydd ar yr ynys, â’r ysgol leol sef Ysgol Uwchradd Bodedern i gyflwyno gweithdy gwyddoniaeth fel rhan o fwy nag 80 o bartneriaethau a grëwyd o dan y rhaglen Dosbarth Busnes yng Nghymru.

Un o raglenni Busnes yn y Gymuned (BITC) yw Dosbarth Busnes, a gyflwynir gan Gyrfa Cymru ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Model llwyddiannus yw Dosbarth Busnes sy’n creu partneriaethau cynaliadwy rhwng busnesau ac ysgolion yng Nghymru.  Ysgogir y partneriaethau hyn gan anghenion ysgolion a blaenoriaethau, adnoddau a chapasiti busnesau.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn creu 850 o swyddi parhaol o ansawdd uchel ar ôl i Wylfa Newydd gael ei chwblhau ynghyd a miloedd lawer o gyfleoedd ategol yn y maes adeiladu ac o ran gweithredu’r orsaf. Er mwyn helpu i greu gweithlu’r dyfodol - a thynnu sylw at y cyfleoedd a gaiff eu creu - mae Horizon yn buddsoddi yn y gymuned leol drwy bartneriaeth gydag Ysgol Uwchradd Bodedern, gyda’r nod o annog y disgyblion i ddilyn gyrfaoedd yn y maes Gwyddoniaeth, Technoleg Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae’r cwmni’n bwriadu dechrau recriwtio staff y dyfodol pan fyddant yn ifanc a thra bydd y safle yn cael ei adeiladu er mwyn sicrhau bod gweithlu medrus iawn ar gael pan fydd yr orsaf yn weithredol.

Mae Horizon wedi cefnogi Ysgol Uwchradd Bodedern yn ystod wythnos o brofiad gwaith, gan ddarparu offer dysgu rhyngweithiol i wersi ffiseg, cynnal digwyddiadau her STEM i deuluoedd a noddi sioe wyddoniaeth deithiol yn yr ysgol ar y cyd â Phrifysgol Bangor. 

Mae’r bartneriaeth yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth gydol oes a fydd yn eu cefnogi drwy’r ysgol ac i fyd gwaith, a llwyddodd hefyd i annog dau gyn-ddisgybl i ddod yn rhan o gylch cyntaf prentisiaid technegol Horizon.

Meddai Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Horizon: “Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o weithwyr Wylfa Newydd y dyfodol yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol ar hyn o bryd ac rydym am greu cyfleoedd iddynt fod yn rhan o’n prosiect yn ystod y cam cynnar hwn. 

“Mae’r rhaglen Dosbarth Busnes yn ein galluogi i rannu ein sgiliau a’n harbenigedd gyda disgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern er mwyn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu yn y gweithle ar ôl iddynt adael ysgol, a rhoi’r cyfle i ni hefyd greu gweithlu pwrpasol sydd â’r sgiliau arbenigol y bydd eu hangen arnom gan ein staff ar ôl i’r orsaf bŵer gael ei chwblhau, felly mae’r bartneriaeth o fudd i ni a’r disgyblion sy’n rhan o’r bartneriaeth.”

Meddai Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Mae Dosbarth Busnes yn uno diwydiant a phobl ifanc mewn ffordd ymarferol, fel y dengys y cydweithredu rhagorol hwn.  Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd y bartneriaeth hon yn ffynnu y flwyddyn nesaf a thu hwnt.

“Mae Dosbarth Busnes yn darparu gwersi gwerthfawr am y byd gwaith y tu allan i’r cwricwlwm ysgol arferol, gan ddysgu myfyrwyr am yr ystod o wahanol gyfleoedd sydd ar gael ar ôl gadael yr ysgol.  Yn y bartneriaeth benodol hon, llwyddodd Horizon i ddysgu myfyrwyr Ysgol Uwchradd Bodedern am bwysigrwydd gyrfaoedd STEM a fydd yn rhan hanfodol o baratoi’r genhedlaeth nesaf o weithlu Cymru.”

Ychwanegodd Matt Appleby, cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: “Prif nod Dosbarth Busnes yw creu Partneriaethau a digwyddiadau gyda phrif gyflogwyr Cymru megis Horizon.  Mae’n rhoi cyfle i ddisgyblion ryngweithio â chwmnïau a gofyn cwestiynau am eu cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol. 

“Mae annog cwmnïau i ymgysylltu â phobl ifanc nid yn unig yn dangos eu hymrwymiad i’w darpar staff ond hefyd yn helpu i roi sgiliau gydol oes i fyfyrwyr megis gwaith tîm, paratoi am gyfweliad a gwybodaeth ymarferol ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.” 

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen gan BYYG sy’n cael ei hariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a’i chyflwyno gan Gyrfa Cymru. 

Datblygwyd gan:


© Mae Dosbarth Busnes yn eiddo i Business in the Community

Ariennir gan:

Cyflwynir gan:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English