Bydd angen 25,000 o weithwyr manwerthu yng Nghymru dros y saith mlynedd nesaf yn ôl ymchwil Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn codi ymwybyddiaeth o’r gyrfaoedd yn y sector manwerthu gan fod ymchwil yn dangos y bydd angen 8,000 yn fwy o reolwyr manwerthu a 17,000 yn fwy o gynorthwywyr gwerthu a manwerthu yng Nghymru erbyn 2024.

Lansiodd y gwasanaeth cyngor ar yrfaoedd Cymru gyfan Golwg ar Fanwerthu  – sef adnodd ar-lein sy’n amlygu’r wybodaeth ddiweddaraf am y farchnad lafur sydd wedi’i anelu at helpu i lywio penderfyniadau gyrfa pobl ifanc.

Mae’r rhifyn hwn o ‘Golwg ar’ yn dweud bod un o bob saith o’r gweithlu cyfan yng Nghymru yn gweithio yn y sector manwerthu a chyfanwerthu, a bod siopwyr y DU yn gwario £1 biliwn yr wythnos ar-lein yn ystod mis Mawrth 2017, 19.5% yn fwy nag yn 2016.

Mae’r data hefyd yn dangos symudiad tuag at swyddi TGCh a sgiliau sydd eu hangen i addasu i ddatblygiadau mewn technoleg, gan gynnwys rolau megis rheolwyr masnach ar-lein, cynghorwyr diogelwch seiber, a rheolwyr cyfryngau cymdeithasol.  Mae hefyd yn enwi amrywiaeth o rolau manwerthu eraill sydd ar gael nad ydynt mor gyfarwydd i bobl ifanc, megis gweithiwr marsiandïaeth weledol, prynwyr a dylunwyr digidol.

Mae ‘Golwg ar’ yn dangos y rhagwelir y bydd cynnydd o 1.5 miliwn yng ngweithlu manwerthu’r DU erbyn 2024. Y swyddi y bydd galw amdanynt yw rheolwyr a goruchwylwyr gwasanaethau cwsmeriaid (twf o 21%), swyddi gwasanaethau cwsmeriaid (twf o 21%), a rheolwyr a chyfarwyddwyr manwerthu a chyfanwerthu (twf o 21%).

Mae’n nodi hefyd faint o bobl sy’n gweithio yn y sector mewn rhanbarthau ledled Cymru, gyda Chaerdydd yn cyflogi 26,100 o weithwyr manwerthu proffesiynol, 12,300 yn Abertawe a 9,200 yng Nghasnewydd. Yr ardaloedd awdurdod lleol sy’n cyflogi’r lleiaf o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant yw Ynys Môn sy’n cyflogi tua 2,600, a Blaenau Gwent sy’n cyflogi 2,300.


Meddai Graham Bowd, prif weithredwr Gyrfa Cymru: “Mae’r ystadegau yn y rhifyn hwn o ‘Golwg ar’ yn dangos cadernid y sector, a thwf tebygol parhaus y diwydiant, ond mae’n nodi hefyd yr amrywiaeth o rolau eraill sy’n deillio o dechnoleg newydd.  Mae’n bwysig i ni hefyd sicrhau bod pobl ifanc yn ymwybodol o’r amrywiaeth o rolau sydd ar gael yn y sector, o ddylunwyr a gweithwyr marsiandïaeth weledol i reolwyr brand a chynghorwyr cyfryngau cymdeithasol ar-lein.

“Mae llawer o wahanol gyfleoedd manwerthu ar gael ledled Cymru – mae pencadlys Iceland Foods yn Sir y Fflint ac mae’n cyflogi tua 22,000 o weithwyr ledled y DU, ac mae busnesau megis Arcadia Group, Aldi, Next, a B&Q i gyd yn cynnig prentisiaethau i raddedigion.

“Mae canolfan manwerthu a hamdden gwerth £40 miliwn hefyd ar fin cael ei chwblhau cyn 2018 gan greu tua 400 o swyddi, felly mae’r rhagolygon swyddi ledled y wlad yn gadarnhaol iawn.”


Meddai Dan Oakenfull, Cyfarwyddwr Rheoli Rhanbarthol Aldi: “Mae’r diwydiant manwerthu yn datblygu’n barhaus yng Nghymru, sy’n amlwg o’r ffaith bod Aldi yn parhau i dyfu o ran poblogrwydd ledled y wlad. Ceir llu o wahanol gyfleoedd gyrfa yn y sector, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o swyddi o fewn y cwmni  – o ofalwyr a chynorthwywyr siop i brentisiaid a chynlluniau graddedig.

“Caiff prentisiaid siopau Aldi eu hyfforddi ym mhob agwedd ar reoli manwerthu yn ystod y cwrs tair blynedd, sy’n cynnwys cymysgedd o waith yn y siop a gwaith theori. Mae’r cynllun yn cynnig hyfforddiant mewn bod yn gynorthwyydd siop yn y flwyddyn gyntaf gyda chyflog o £165 yr wythnos, a hyfforddiant mewn rheoli siop yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, gyda’r cyflog yn codi i £240 yr wythnos yn ystod y drydedd flwyddyn; sy’n sylweddol uwch na’r isafswm cyflog cenedlaethol i brentisiaid.

“Mae angen amrywiaeth o wahanol sgiliau hefyd i ffynnu yn y diwydiant manwerthu, sy’n amrywio o sgiliau rhifedd a chynllunio i ddatrys problemau a gallu gweithio mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym.  Byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa gwerth chweil i ystyried gweithio mewn manwerthu.”

Meddai’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: “Mae’r sector manwerthu eisoes yn cyflogi cyfran helaeth o weithlu Cymru, gyda bron i un o bob tri o bobl yn gweithio yn y sector ledled gogledd Cymru. Bydd angen 8,000 yn fwy o reolwyr manwerthu a 17,000 yn fwy o gynorthwywyr gwerthu a manwerthu erbyn 2024, sy’n dangos bod y sector hwn yn un sy’n tyfu yng Nghymru.

“Mae Golwg ar Fanwerthu Gyrfa Cymru yn ddull defnyddiol o helpu pobl ifanc sydd â diddordeb yn y sector i wneud penderfyniadau cytbwys am eu gyrfa.  Mae canolfannau siopa a busnesau manwerthu eisoes wedi creu enw da cadarn i Gymru yn y sector, ac rydym yn gobeithio y bydd buddsoddi yn y diwydiant hwn ledled y wlad yn ei helpu i barhau i ffynnu yng Nghymru.”


I gael rhagor o wybodaeth am Golwg ar Fanwerthu, ewch i https://www.careerswales.com/cy/golwg-ar-fanwerthu/

Gwasanaeth ledled Cymru yw Gyrfa Cymru sy’n cynnig cyngor a chanllawiau gyrfa am ddim i bobl o bob oedran sy’n ceisio cael gwaith amser llawn neu ran amser, cynllun gwaith, prentisiaeth neu brofiad gwaith i ddatblygu eu sgiliau a’u rhagolygon swyddi ymhellach.
Mae Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor yn Gymraeg ac yn Saesneg ac i gael gwybodaeth bellach a defnyddio ei wasanaethau, gallwch chwilio ar-lein am www.gyrfacymru.com neu ei ddilyn ar Trydar @GyrfaCymru neu ar Facebook www.facebook.com/gyrfacymru.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English