Y swydd prentis gyntaf erioed yn cael ei chreu i fachgen o Abergynolwyn diolch i Gyrfa Cymru 

Mae bachgen o Abergynolwyn oedd ar raglen addysg amgen ers iddo fod yn 14 oed wedi cael ei swydd ddelfrydol diolch i Gyrfa Cymru.


Mae Oscar Hutchinson, 16, wedi cael cynnig prentisiaeth gyda Rheilffordd Talyllyn, Tywyn, ar ôl i Gyrfa Cymru drefnu profiad gwaith iddo fel rhan o’r cynllun TRAC 11-24.

Nod y prosiect yw lleihau nifer y bobl ifanc 11- 24 oed sy’n wynebu’r risg mwyaf o fod yn NEET yng ngogledd Cymru, drwy ystod o ymyraethau.

Ddwy flynedd ar ôl cynnig profiad gwaith i Oscar, mae Rheilffordd Talyllyn wedi creu ei swydd prentis gyntaf yn hanes y rheilffordd, yn arbennig i Oscar.

Cafodd Oscar hefyd gyfle i gyfarfod cadeirydd Network Rail, Syr Peter Hendy, a gyflwynodd dystysgrif Oscar iddo a’i longyfarch ar ei lwyddiant. 

Ar ôl cael trafferth ymdopi yn yr ysgol, rhoddwyd Oscar ar gynllun addysg “Pecyn 25” a chafodd wersi unigol yn yr ysgol ac yn Llyfrgell Dolgellau. Bu hefyd yn mynychu cyrsiau galwedigaethol yn ogystal â sesiynau unigol gyda chynghorwyr Gyrfa Cymru fel rhan o raglen TRAC.

Fel rhan o’i brentisiaeth, a fydd yn dechrau ym mis Medi, bydd Oscar yn mynd i’r coleg yn Nolgellau ac yn dilyn cwrs Lefel 2 mewn Perfformio Opsiynau Peirianneg, ac yna’n mynd ymlaen i ddilyn rhaglen sy’n canolbwyntio’n fwy ar reilffyrdd.

Dywedodd Oscar: "Rydw i mor ddiolchgar i Gyrfa Cymru am drefnu’r profiad gwaith ac am roi cymaint o help a chyngor i fi. Ar ôl cael fy ngwahardd o’r ysgol, roedd arnaf wir angen y cyfeiriad a’r strwythur y rhoddon nhw i fi; rhywun i ddweud wrthyf ble i fod a phryd.

"Rydw i wrth fy modd yn gweithio ar Reilffordd Talyllyn. Rydw i’n berson ymarferol iawn sy’n mwynhau bod yn yr awyr agored, felly mae gweithio ar y cledrau’n gweddu’n well i mi na bod yn yr ysgol. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau prentisiaeth go iawn ym mis Medi.

"Mae’n siŵr mai golchi llestri mewn caffi neu weithio fel gweinydd fyddwn i nawr heblaw am holl help a chyngor Gyrfa Cymru.”

Dywedodd cyflogwr Oscar, Stuart Williams, rheolwr cyffredinol Rheilffordd Talyllyn: "Mae Oscar gets yn dod ymlaen gyda phawb yma yn Nhalyllyn. Mae ystod o oedrannau o fewn ein tîm, gan gynnwys rhai gwirfoddolwyr sy’n eu 80au, ac mae Oscar yn llwyddo i dynnu ymlaen gyda phawb.

"Mae’n gosod safonau uchel i’w hyn ac mae’r math o fachgen sy’n cymryd y cam cyntaf ac yn dechrau sgubo’r llawr os oes angen. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi ei waith caled a’i ymroddiad.

"Bu Oscar yn gaffaeliad yn ystod ei brofiad gwaith. Mae wedi creu cymaint o argraff arnon ni, a dyna pam rydyn ni wedi gallu creu ein swydd gyntaf erioed ar gyfer prentis." 

"Yn Nhalyllyn, rydyn ni’n weithgar iawn yn y gymuned ac yn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith. Mae’r gwaith rydyn ni’n ei wneud ar y cyd gyda Gyrfa Cymru yn ein galluogi ni i wireddu ein hamcanion ac mae Oscar yn enghraifft wych o hyn."

Dywedodd Tony Williams, cynghorydd ymgysylltu â busnesau Gyrfa Cymru: "Oscar yw un o’n myfyrwyr profiad gwaith mwyaf llwyddiannus ni, ac rydyn ni wrth ein bodd bod y cynllun wedi ei alluogi i ddechrau prentisiaeth lawn amser ar Reilffordd Talyllyn.

"Rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi gallu helpu Oscar i ddod o hyd i swydd mae’n ei mwynhau ac i wireddu ei botensial.

"Gobeithio y bydd cynlluniau fel rhaglen TRAC o fudd i nifer o bobl ifanc eraill mewn sefyllfa debyg i Oscar, ac y gallwn ni eu cefnogi i ddewis y llwybr gyrfa gorau.”

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Chwilio am Brentisiaethau:

Apprenticeship logo RHS 3col

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English