Herio disgyblion ysgol mewn sialens robot Dosbarth Busnes.

Bu timau o ddisgyblion o ysgolion yn Nhorfaen a Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad Gyrfa Cymru a gynhaliwyd yng Nghanolfan Addysg Eden yn Abertyleri.


Cynhaliwyd y digwyddiad Dosbarth Busnes ar y cyd rhwng Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned (BITC) a Chanolfan Addysg Eden, ac fe’i noddwyd gan Melin Homes.

Yn y digwyddiad, gwelwyd disgyblion o bum ysgol o glwstwr Dosbarth Busnes Torfaen a Sir Fynwy yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn heriau rhaglennu gyda’r nod o hyrwyddo pwysigrwydd rhaglennu yn y gweithle.

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen Busnes yn y Gymuned wedi’i ariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei gyflwyno gan Gyrfa Cymru gyda’r nod o greu cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion.

Roedd y digwyddiad hwn yn ddiweddglo i gyfres o gystadlaethau bach Dosbarth Busnes a gynhaliwyd ym mhob un o’r pum ysgol ym mis Mehefin. Roedd y rhain yn cynnwys disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdy Addysg LEGO, ac roedd gofyn i bob tîm adeiladu robot drwy ddefnyddio LEGO a chwblhau tasgau rhaglennu sylfaenol.

Yn y rownd derfynol, cafodd y disgyblion y dasg o adeiladu a rhaglennu robot i gwblhau un o’r tasgau a roddwyd yn  gwbl gywir, a chasglu pwyntiau o fewn yr amser cystadlu sef deg munud.

Roedd y tasgau’n cynnwys rhaglennu robot i weithredu canon, dilyn llwybr a phwyso botwm i weithredu weiren wib, rasio o amgylch llwybr chwaraeon heb fynd tu allan i’r llinellau a chasglu eitemau o archfarchnad a’u danfon adref.

Roedd y disgyblion hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu a chyflwyno cyflwyniad ar raglen PowerPoint oedd yn cyfiawnhau eu dewis o sialens, gan drafod a gwerthuso eu gwaith a dangos dealltwriaeth o’r hyn sy’n gwneud tîm llwyddiannus yn y gweithle. 

Llwyddodd disgyblion Ysgol Cas-gwent i ennill y mwyaf o bwyntiau ar ddiwedd y gystadleuaeth a chawsant eu cyhoeddi’n enillwyr.

Dyfarnwyd pwyntiau i dimau yn seiliedig ar eu harddangosiad o sgiliau gan amrywio o gyfathrebu i feddwl yn strategol.

Dywedodd Nikki Lawerence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: ‘’Ein nod wrth ddod â’r ysgolion a’r busnesau hyn at ei gilydd oedd rhoi cipolwg i ddisgyblion ar y byd gwaith a rhoi cyfle iddynt gymryd rhan mewn cystadleuaeth oedd yn eu galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy."

“Gyda phresenoldeb systemau robotig yn y gweithle’n cynyddu, pwrpas yr her hon oedd datblygu sgiliau rhaglennu disgyblion, yn ogystal â chynyddu gwybodaeth disgyblion am bwysigrwydd rhaglennu yn y gweithle."


Dywedodd Christine Edmondson, Cyfarwyddwr Melin Homes: “Mae digwyddiadau fel hyn yn hysbysu a pharatoi pobl ifanc ar gyfer y gweithle trwy gyflwyno heriau hwyliog a hygyrch iddynt. Mae’n hollbwysig i ddenu disgyblion o oedran ifanc er mwyn i’r gweithlu yng Nghymru yn y dyfodol gael budd o’r peth."

“Partnerships like the one we have with Careers Wales are so important and provide opportunity for schools and pupils outside the classroom, inspiring enterprise skills and innovative thinking.”

Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English