Gyrfa Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesa’ o arloeswyr yng Nghaerffili

Cafodd disgyblion o ysgolion ledled Caerffili eu herio i roi eu doniau creadigol ar waith mewn digwyddiad Gyrfa Cymru ar y cyd â Chanolfan Addysg Eden.


 

Aeth pum tîm o ddisgyblion Blwyddyn 8 benben â’i gilydd yn y dasg o gynllunio, adeiladu a rhaglennu robot trwy ddefnyddio briciau LEGO, cyn cael eu beirniadu a’u marcio ar y gwaith gorffenedig.

Roedd chwe disgybl o bob ysgol ar bob tîm ac roedden nhw’n cael marciau am y cynllun, y gwaith adeiladu, galluoedd y robot, y canlyniadau a’u cyflwyniad. Yr enillwyr oedd y tîm â’r marciau uchaf ar ddiwedd yr her.

Y pum ysgol o bob cwr o’r sir a gymerodd ran yn y dasg heriol hon oedd Ysgol Gyfun Rhisga, Ysgol Lewis i Ferched, Ysgol Gymunedol Sant Cenydd, Ysgol Gyfun Coed-duon ac Ysgol Uwchradd Bedwas.

 

Dywedodd Nikki Lawrence, prif weithredwr Gyrfa Cymru: "Fel mudiad, rydyn ni wir yn mwynhau cael bod yn rhan o’r digwyddiad arloesi blynyddol yma."

"O’n profiad ni, mae heriau ymarferol fel y rhain, lle mae disgyblion yn bwrw iddi â’u dwylo, yn wych o ran tanio eu galluoedd creadigol, ac yn eu hannog i ddarganfod eu doniau cynllunio peirianneg, ac yn helpu i godi eu hyder yn y pynciau STEM.”

Y beirniaid oedd Graham Rees o Dîm Anelu’n Uchel Blaenau Gwent, Peter Jones o Eden a Derek Hobbs o Gyrfa Cymru. Roedd y tri yn llawn edmygedd gyda safon uchel gwaith y timau. Cyhoeddwyd mai’r tîm o Ysgol Gyfun Coed-duon oedd yr enillwyr am roi cyflwyniad rhagorol am yr hyn yr oeddent wedi ei ddysgu yn ystod y diwrnod, ac am ddangos doniau arbennig o ran gweithio fel tîm drwy gydol y dasg.

Dywedodd Peter Jones, sylfaenydd Canolfan Addysg Eden: "Mi wnaeth Her Roboteg Eden wthio’r myfyrwyr yma go iawn i feddwl y tu allan i’r bocs. Roedd hi’n dasg go anodd, ond dangosodd y plant gadernid a brwdfrydedd ar yr un pryd. Hyd yn oed pan fyddai rhwystrau o’u blaen, roeddent yn benderfynol, ac ni wnaethant ildio o gwbl. Mae’n rhaid edmygu’n fawr eu hymdrechion dyfal wrth gyflawni’r her, ac roedd hynny’n amlwg yn y canlyniadau.”

Cynhaliwyd y digwyddiad mewn cydweithrediad â Gyrfa Cymru, Canolfan Addysg Eden, gyda chefnogaeth gan DS Smith, Glenside, IQE, ENGIE a Banc Lloyds.

Cafodd y disgyblion gyfle i holi pobl fusnes broffesiynol am eu gyrfa, a dysgu rhagor am y llwybrau gyrfa gwahanol sydd ar gael iddynt.

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth Cymru-gyfan sy’n cynnig cyngor, awgrymiadau ac arweiniad ar yrfaoedd i bobl o bob oed sy’n bwriadu mynd i waith cyflogedig llawn neu ran amser, cynlluniau gwaith, prentisiaethau, neu brofiad gwaith i wella eu sgiliau a’u gobeithion am swydd.

Mae Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor yn Gymraeg ac yn Saesneg. Am ragor o wybodaeth ac i gael gafael ar eu gwasanaethau, ewch ar-lein i www.gyrfacymru.com neu dilynwch nhw ar Twitter @GyrfaCymru neu ar Facebook o dan www.facebook.com/gyrfacymru.  

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

icon  Eich Cynghorydd Cyswllt
Busnes

Dod o hyd i'ch Cynghorydd Cyswllt Busnes Rhanbarthol 

Mynnwch fod eich ysgol neu fusnes yn cymryd rhan!

 Anfonwch neges e-bost atom yn
dosbarthbusnes@gyrfacymru.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English