Gyrfa Cymru yn dathlu ei YMRWYMIAD I’R CYFLOG BYW

Mae’n bleser gan y Sefydliad Cyflog Byw gyhoeddi Bod Gyrfa Cymru wedi’i achredu heddiw fel cyflogwr Cyflog Byw.


Bydd ei ymrwymiad i Gyflog Byw yn sicrhau bod pawb sy’n gweithio yn Gyrfa Cymru, p’un a ydynt yn weithwyr uniongyrchol neu’n staff dan gontract trydydd parti, yn cael isafswm cyflog o £8.45 yr awr yn y DU neu £9.75 yr awr yn Llundain. Mae’r ddwy gyfradd hon yn sylweddol uwch na’r isafswm statudol o £7.50 yr awr ar gyfer pobl dros 25 oed a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2017.

Cyfradd fesul awr yw’r Cyflog Byw a gaiff ei gosod yn annibynnol a’i diweddaru’n flynyddol.  Cyfrifir y Cyflog Byw yn unol â chostau byw gwirioneddol. 

Meddai Denise Currell, Pennaeth Datblygu Pobl CCDG: “Rwy’n falch bod Gyrfa Cymru bellach yn Gyflogwr Cyflog Byw. Mae ein staff, yn amrywio o gynghorwyr gyrfa mewn ysgolion ledled Cymru i weithwyr yn y pencadlys, wrth galon yr hyn a wnawn.  Fel un o gynrychiolwyr cyflogaeth deg, mae bod yn gyflogwr Cyflog Byw yn gam naturiol i’r cyfeiriad cywir i ni a bydd yn ein helpu i wella cymhelliant y staff yn ogystal â chadw a denu gweithlu o ansawdd.”

Mae cyflogwyr yn dewis talu’r Cyflog Byw gwirioneddol yn wirfoddol. Mae’r Cyflog Byw yn cael cefnogaeth wleidyddol ar draws y pleidiau.

Meddai Katherine Chapman, Cyfarwyddwr, y Sefydliad Cyflog Byw: “Rydym yn croesawu penderfyniad Gyrfa Cymru i fod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig. 

“Mae busnesau cyfrifol ledled y DU bellach yn cofrestru’n wirfoddol i dalu’r Cyflog Byw gwirioneddol.  Cyfrifir y gyfradd Cyflog Byw gwirioneddol yn flynyddol i adlewyrchu costau byw gwirioneddol.”

“Mae gennym dros 3,500 o gyflogwyr yn y DU sydd gyda’i gilydd am fynd y tu hwnt i isafswm y llywodraeth er mwyn sicrhau bod y staff i gyd yn ennill digon o arian i fyw arno.  Mae gennym lawer o fusnesau bach yn ogystal ag enwau mawr megis; IKEA, Aviva, Clybiau Pêl-droed Chelsea ac Everton a llawer mwy. 

Mae’r busnesau hyn yn cydnabod mai’r achrediad Cyflog Byw yw’r marc ar gyfer cyflogwr cyfrifol ac maent hwy, fel Gyrfa Cymru, am ymuno â ni, gan eu bod hwy hefyd o’r farn bod diwrnod caled o waith yn haeddu cyflog teg."


Back to News and Events

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English