Gyrfa Cymru yn cydweithio â Nissan i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr 

Cafodd y genhedlaeth nesaf o arloeswyr ifanc talentog eu herio mewn digwyddiad gan Gyrfa Cymru i annog gyrfaoedd STEM.


Cynhaliwyd y digwyddiad mewn cydweithrediad â Gyrfa Cymru, BITC Cymru, Nissan a Chanolfan Addysg Eden.

Cafodd disgyblion rhwng 12 a 13 oed o ysgolion yng Nghaerffili gyfle i weithio gyda'r cwmni ceir mawr Nissan i adeiladu eu ceir eu hunain a allai gael eu pweru gan ynni solar adnewyddadwy, a hynny gan ddefnyddio Lego.

Rhaglen gan BITC yw Dosbarth Busnes. Caiff ei hariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a'i darparu gan Gyrfa Cymru, gyda'r nod o feithrin cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion.

Yn dilyn lansiad Nissan o'i gar trydan newydd, sef y Nissan LEAF, cafodd y disgyblion gyfle i weld y car newydd i helpu i ysbrydoli eu gwaith. 

Roedd safon y gwaith roedd y timoedd wedi ei gynhyrchu wedi creu argraff fawr ar feirniaid y digwyddiad. Fodd bynnag, roedd y tîm buddugol o Ysgol Gyfun y Coed Duon, ac fe sgorion nhw y mwyaf o bwyntiau am eu car LEGO aerodynameg oedd wedi cael ei bweru gan ynni solar. Yn ogystal fe wnaethon nhw gyflwyniad rhagorol ar yr hyn roedden nhw wedi'i ddysgu, ac fe gawson nhw y nifer mwyaf o bwyntiau am eu bod wedi arddangos sgiliau gwaith tîm gwych trwy gydol y dydd. 

 

Ychwanegodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: "Trwy ddod â'r clwstwr hwn o ysgolion ynghyd, ein nod oedd rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu rhagor am bwysigrwydd cynyddol effeithlonrwydd ynni mewn busnes ac arloesedd.

"Rhoddodd y digwyddiad hwn gyfle i ddisgyblion ymgysylltu â chwmni ceir mawr a chymryd rhan mewn heriau STEM, gan dynnu eu sylw at rôl ynni adnewyddadwy mewn arloesi ar gyfer busnes." 

"Cafodd y disgyblion gyfle i holi gweithwyr proffesiynol ym myd busnes am eu gyrfaoedd a chael gwell dealltwriaeth o'r llwybrau gyrfa gwahanol sydd ar gael iddyn nhw."

Dywedodd Matt Appleby, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: "Rhoddodd y digwyddiad hwn gyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau oedd yn seiliedig ar brofiadau ymarferol y byd go iawn ac, yn wir, dyna beth yw hanfod Dosbarth Busnes. 

"Trwy ganiatáu i ddisgyblion ryngweithio â gweithwyr proffesiynol, mae digwyddiadau fel y rhain yn rhoi blas i ddisgyblion ar yrfaoedd posibl yn y dyfodol ac ar y problemau, er enghraifft yr angen am effeithlonrwydd ynni, a fydd yn gynyddol bwysig mewn cynlluniau busnes yn y dyfodol.

"Mae heriau fel y rhain yn annog disgyblion i feithrin nifer o sgiliau, gan gynnwys gwaith tîm, cyfathrebu a datrys problemau, ac mae'r rhain i gyd yn sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn hanfodol yn y gweithle." 

Cefnogwyd y digwyddiad gan Lesley Griffiths, sef Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig. 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: "Yn y pen draw mae pobl ifanc yn elwa ar y partneriaethau hyn rhwng busnesau ac ysgolion trwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd a'u dealltwriaeth gyffredinol o yrfaoedd yn y dyfodol, yn ogystal â'u paratoi ar gyfer y byd gwaith."

"Mae rhoi'r sgiliau hanfodol hyn i ddisgyblion a darparu gwybodaeth iddyn nhw am fusnes yn hanfodol os ydyn nhw'n mynd i ffynnu yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. 

Dywedodd Peter Jones, sylfaenydd Canolfan Addysg Eden: "Roedd Her Arloesi Ynni Eden wir wedi herio'r disgyblion i feddwl yn gwbl agored, a pha ffordd well o gael eu hysbrydoli na gweld y Nissan LEAF, sydd wedi dangos mewn ffordd wych a chyson y modd y gall ynni amgen weithio ar ein ffyrdd. 

"Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn gweld y car newydd ac yn sicr fe gawson nhw lawer o ysbrydoliaeth, yn enwedig wrth edrych ar ei gynllun ynni-effeithlon."

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth ar gyfer Cymru gyfan. Mae'n rhoi cyngor, awgrymiadau ac arweiniad ar yrfaoedd am ddim i bobl o bob oed sy'n awyddus i ymgymryd â swyddi llawn-amser neu ran-amser, cynlluniau gwaith neu brentisiaethau, neu sydd am gael rhagor o brofiad gwaith er mwyn gwella eu sgiliau a'u rhagolygon o ran swyddi ymhellach.

 

Back to News and Events

Mynnwch fod eich ysgol neu fusnes yn cymryd rhan!

 Anfonwch neges e-bost atom yn
dosbarthbusnes@gyrfacymru.com

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English