Mae Gyrfa Cymru wedi cyhoeddi bod athro prifsgol, hyfforddwr gweithredol a swyddog gweithredol digidol wedi'u penodi yn aelodau o'i fwrdd

Bydd Sue Maguire, Tony Dowling a Leanne Teichner yn ymuno â bwrdd o 13 o gyfarwyddwyr anweithredol a fydd yn helpu'r sefydliad i ddechrau ar y gwaith o gyflawni ei strategaeth Newid Bywydau newydd.

Mae Sue Maguire, Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerfaddon a Chymrawd Cyswllt ym Mhrifysgol Rhydychen, wedi ymgymryd â gwaith ymchwil sy'n ymwneud â pholisi ers dros ddau ddegawd. 

Defnyddiwyd ei gwaith ar gyfnodau pontio pobl ifanc ddifreintiedig o dan 16 oed gan bwyllgorau Llywodraeth y DU, Swyddfa'r Cabinet, y Trysorlys, yr Adran Addysg, a Llywodraeth Cymru.  

Mae gan Leanne Teichner gefndir yn y maes datblygu cymunedol, cynhwysiant a datblygiad grwpiau difreintiedig. Fel addysgwr oedolion a hyfforddwr gweithredol, mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gefnogi oedolion difreintiedig i symud ymlaen i addysg uwch, arwain prosiectau gyda grwpiau lleiafrifoedd ethnig, a rhoi hyfforddiant i fenywod proffesiynol.

Mae Tony Dowling yn swyddog marchnata digidol a chanddo 25 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o rolau'n ymwneud â'r cyfryngau, gan gynnwys sefydlu a rhedeg y Gynhadledd Oi ddigidol, ac fel rheolwr gyfarwyddwr yn Real Radio Wales.

Daw'r penodiadau wrth i Gyrfa Cymru ddechrau cyflawni ei strategaeth Newid Bywydau, ei ddull newydd tair blynedd o ddarparu cyngor yng Nghymru. 

Ochr yn ochr â chyfarwyddyd wyneb yn wyneb mewn ysgolion, mae'r dull gweithredu newydd hwn yn rhoi pwyslais ar wasanaethau digidol, gan gynnwys profion seicometrig ar-lein ac adeiladwr proffil digidol. Mae hefyd yn cynnwys datblygu Rhaglen Gyfnewid i Gyflogwyr rhwng addysg a diwydiant i hwyluso cyfleoedd profiad gwaith i ddisgyblion.

Wrth sôn am y penodiadau, dywedodd Debra Williams, cadeirydd Gyrfa Cymru: “Mewn economi amrywiol, gyda mwy o lwybrau gyrfa nag erioed ar gael i bobl ifanc, mae'n bwysig bod y rhai sy'n helpu i lywio cyfeiriad Gyrfa Cymru yn y dyfodol yn dod o gefndiroedd amrywiol ac yn meddu ar amrywiaeth o brofiad.

"Bydd y penodiadau newydd yn allweddol o ran symud y sefydliad yn ei flaen, gan sicrhau ei fod yn flaengar ac yn addas at y diben o ran darparu cyngor gyrfaoedd o'r radd flaenaf i bobl ifanc yng Nghymru."

Meddai Sue Maguire: “Dylai cyfarwyddyd gwybodus a diduedd fod yn ofyniad hanfodol i bob person ifanc ac oedolyn, p'un a yw hynny er mwyn canfod llwybr drwy'r ysgol ac i addysg ôl-16 neu addysg uwch, er mwyn cymryd y camau cyntaf tuag at gyflogaeth neu hyfforddiant, neu er mwyn ail-ymgysylltu ag addysg. Rwy'n hynod falch o allu cynnig fy arbenigedd i waith hanfodol Gyrfa Cymru."

Meddai Tony Dowling:“Mae gennyf angerdd tuag at Gymru, y byd digidol, a rho'r dewisiadau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i bobl Cymru er mwyn eu galluogi i fod yn bopeth y gallant fod. Mae bod yn rhan o sefydliad fel Gyrfa Cymru ar y cyfnod hwn yn y bennod hon yn ei hanes yn gweddu i mi i'r dim. Rwy'n teimlo'n gyffrous ac yn falch iawn o gael cyfle i gefnogi'r sefydliad i gymryd ei gamau nesaf ar y daith."

Meddai Leanne Teichner:"Edrychaf ymlaen at weithio i godi ymwybyddiaeth o rwystrau sy'n gysylltiedig â chamddealltwriaeth a stigma sy'n atal pobl rhag cael swyddi a chamu ymlaen yn eu gyrfa. Mae'r cyfle i ddod yn aelod o fwrdd Dewis Gyrfa yn golygu y gallaf gyfrannu'n ehangach at benderfyniadau sy'n effeithio ar gyfleoedd grwpiau amrywiol, ac rwy'n teimlo'n gyffrous ac yn freintiedig o gael y cyfle hwn."

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

 Lawrlytho: Newid Bywydau

- ein gweledigaeth strategol newydd
(PDF, 722KB, linc yn agor mewn ffenest newydd)

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English