value partner awards

Cydnabyddiaeth i gyflogwyr am roi cymorth gyrfaoedd gwerthfawr i bobl ifanc

Mae dros 50 o gwmnïau o Gymru wedi cael cydnabyddiaeth am helpu disgyblion ysgol ledled Cymru i baratoi am eu darpar yrfaoedd. 


value partner awards

Daeth cwmnïau o bob cwr o Gymru i Seremoni Wobrwyo Partneriaid Gwerthfawr a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd, a gyflwynwyd gan gyn-ddarllenwraig newyddion y BBC, Sara Edwards.

The Careers Wales Valued Partner Awards recognises the important contribution made by businesses who consistently step up to support the workforce of tomorrow by signing up to Careers Wales facilitated initiatives such as the Careers Wales Education Business Exchange.

Mae Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru yn cydnabod y cyfraniad pwysig a wneir gan fusnesau sy’n gwneud ymdrech gyson i gefnogi gweithlu’r dyfodol drwy gofrestru ar gyfer mentrau a drefnir gan Gyrfa Cymru fel Cyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru.

Mae rhaglen Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru yn rhoi cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion a datblygu rhaglenni sy’n cyfoethogi’r cwricwlwm ar gyfer disgyblion, fel ffug gyfweliadau a sesiynau ysgrifennu CV mewn ysgolion ledled Cymru.

Enillodd 22 cwmni wobrau aur, cafodd 19 cwmni wobrau arian a llwyddodd 13 cwmni i ennill gwobrau efydd.The aim of the event was to highlight the range of career paths within construction and challenge stereotypical perceptions of the industry. It also helped to improve the youngsters’ understanding of the wider world of work, the career choices available to them and how they could build on their employability skills. 

Llwyddodd cwmni Horizon Nuclear Power o Ynys Môn i ennill gwobr aur oherwydd ei waith yn helpu ysgolion uwchradd yn y gogledd. Mae’r cwmni ynni’n ymweld ag ysgolion ble mae’n hybu a chodi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi’n ddiweddar y bydd £5.7 miliwn o gyllid yn cael ei ddefnyddio i annog pobl ifanc i astudio pynciau STEM, mae’r diwydiant yn sector allweddol yng Nghymru.  

Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd y Rhaglen Addysg: “Mae ein gwaith gydag ysgolion yng ngogledd-orllewin Cymru’n bwysig iawn wrth inni ysbrydoli ac ennyn diddordeb pobl ifanc yn y pynciau STEM. "

“Rydyn ni hefyd yn awyddus i gefnogi datblygiad sgiliau cyflogadwyedd fel gwaith tîm a chyfathrebu i helpu pobl ifanc baratoi am waith."

“Roedd cael cydnabyddiaeth am ein gwaith yng Ngwobrau’r Partneriaid Gwerthfawr yn bleser, ac roedd yn gyfle da inni siarad â chyflogwyr eraill a rhannu ein profiad a’n harfer gorau. Dangosodd hefyd ein bod ni’n rhan o bartneriaeth ehangach o gyflogwyr yng Nghymru sy’n rhannu’r un nod o ysbrydoli pobl ifanc ynglŷn â’u darpar yrfaoedd."

Ers ei lansio yn 2018, mae’r Gyfnewidfa Addysg Busnes, sy’n cael ei threfnu gan Gynghorwyr Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru bellach yn gweithio gyda 13,000 o gwmnïau sy’n helpu cannoedd o ysgolion yng Nghymru.

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Dyma’r tro cyntaf inni gynnal digwyddiad ar gyfer ein Partneriaid Gwerthfawr ac mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel."

“Mae dathlu busnesau sydd wedi mynd y tu hwnt i’r disgwyl i helpu lledaenu ein neges a rhoi platfform o gyfle ac arweiniad i bobl ifanc yn hanfodol i’n gwaith."

“Cynhalion ni’r seremoni wobrwyo i ddangos ein gwerthfawrogiad i’n Partneriaid Gwerthfawr a chydnabod ein bod ni’n gwerthfawrogi eu cefnogaeth bob dydd – dyma ein ffordd ni o ddweud diolch."

“Rydyn ni’n falch fod pawb wedi mwynhau a gobeithio y bydd yr holl gwmnïau’n parhau â’u gwaith hanfodol gyda myfyrwyr.” 

Am ragor o wybodaeth am sut i weithio gyda Gyrfa Cymru mewn ysgolion, a chofrestru ar gyfer y rhaglen Cyfnewidfa Addysg Busnes, ewch i www.gyrfacymru.com. Mae rhestr lawn o enillwyr ar y wefan.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltu busnes ag addysg

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English