Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Syr Hugh Owen

Mae un o ysgolion uwchradd Gwynedd yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr tro gyntaf.


Cafodd yr anrhydedd, sy’n cydnabod ymrwymiad i wella safonau yn barhaol o fewn sefydliad addysg, ei rhoi i Ysgol Syr Huw Owen am ei hymroddiad a’i brwdfrydedd wrth baratoi a chefnogi pobl ifanc sy’n dechrau gweithio am y tro cyntaf neu’n parhau gyda’u haddysg.

Gan weithio gyda thîm Gyrfa Cymru, cynhaliodd yr ysgol arolwg o’i chwricwlwm gyrfaoedd a’r byd gwaith a nodi meysydd i’w gwella, a arweiniodd at greu cynllun datblygu.

Bydd y cynllun yn helpu’r ysgol i baratoi a chefnogi myfyrwyr i bontio’n llwyddiannus i waith, hyfforddiant neu addysg bellach ac o bosibl yn helpu i leihau nifer y bobl ifanc a allai fod yn ddi-waith.

Dywedodd Rhian Parry Jones, Pennaeth yr Ysgol “Mae Ysgol Syr Huw Owen wrth ei bodd ei bod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru, i gydnabod ein hymrwymiad i gefnogi pob un disgybl a rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth iddyn nhw a fydd yn eu galluogi i bontio’n ddidrafferth i addysg ôl-16, gwaith neu hyfforddiant. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Gyrfa Cymru am ei gefnogaeth trwy gydol y broses achredu, yn ogystal â’r gwaith amhrisiadwy a wnaed un i un ac mewn grwpiau trwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni fel ysgol yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda Gyrfa Cymru yn y dyfodol.”

 

Dywedodd Amie Field, Rheolwr Rhanbarthol Gyrfa Cymru: “Mae hwn yn ganlyniad gwych ac yn dangos yn glir bod pobl ifanc Ysgol Syr Huw Owen yn cael y gefnogaeth angenrheidiol i’w helpu i gael gwybodaeth am y byd gwaith a pharatoi ar ei gyfer, yn ogystal â’u helpu nhw i wneud penderfyniadau realistig am eu dyfodol ar sail gwybodaeth.”  


 

Am ragor o wybodaeth am Farc Gyrfa Cymru ewch i www.gyrfacymru.com neu ffoniwch 0800 028 4844 er mwyn siarad â’ch Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith Rhanbarthol.

 

 

Back to News and Events

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English