Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Hafod Lon

Llwyddiant arbennig i un o ysgolion uwchradd Gwynedd wrth iddi ennill gwobr fawreddog Marc Gyrfa Cymru.


Cafodd yr anrhydedd, sy'n cydnabod ymrwymiad i wella ansawdd yn barhaus mewn sefydliad addysgiadol, ei dyfarnu i Ysgol Hafod Lon am ei hymroddiad a'i brwdfrydedd wrth baratoi a chefnogi pobl ifanc wrth iddynt fynd i'r byd gwaith neu barhau â'u haddysg.

Gan weithio ochr yn ochr â'r tîm yn Gyrfa Cymru, cynhaliodd yr ysgol archwiliad o'i chwricwlwm gyrfaoedd a'r byd gwaith, gan nodi meysydd i'w gwella. Arweiniodd hyn at lunio cynllun datblygu.

Bydd y cynllun yn helpu'r ysgol ymhellach i baratoi a chefnogi'r myfyrwyr i symud yn llwyddiannus i fyd gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach, ac yn helpu i leihau nifer y bobl ifanc a allai, o bosibl, fynd yn ddi-waith.

Dywedodd Donna Roberts, y Pennaeth: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru, gan ein bod wedi ymrwymo i ofalu bod ein disgyblion yn meithrin eu sgiliau menter a gwaith trwy amrywiaeth o weithgareddau, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dilyn eu llwybr dysgu tuag at leoliad gwaith neu goleg. Rydym yn gweithio'n agos gyda Gyrfa Cymru i sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i brofi amrywiaeth eang o brofiadau, yn unol â'u diddordebau a'u hanghenion personol eu hunain. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyrfa Cymru am ein cynorthwyo yn hyn o beth.”

Wrth sôn am gyflawniad yr ysgol, dywedodd Bethan Crowe, Rheolwr Tîm ar gyfer Gyrfa Cymru: “Mae hyn yn gyflawniad rhagorol ac yn arwydd clir fod y bobl ifanc yn Ysgol Hafod Lon yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen i'w helpu i gael gwybod am y byd gwaith, ac i baratoi ar ei gyfer, yn ogystal â'u helpu i wneud penderfyniadau gwybodus, realistig ynghylch eu dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am Farc Gyrfa Cymru, ewch i www.careerswales.com/cy/ neu ffoniwch 029 2084 6220 i siarad â'ch Cydgysylltydd rhanbarthol ar gyfer Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English