Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Friars

Mae Ysgol Uwchradd yng Ngwynedd wedi cyrraedd y nod ar ôl ennill Marc Gyrfa Cymru am yr ail dro.


Dyfarnwyd y wobr, sy’n cydnabod ymrwymiad i wella ansawdd yn barhaus mewn sefydliad addysgol, i Ysgol Friars am ei hymrwymiad a’i brwdfrydedd wrth baratoi a chefnogi pobl ifanc i ymuno â’r byd gwaith neu barhau â’u haddysg.

Gan weithio ochr yn ochr â’r tîm yn Gyrfa Cymru, cynhaliodd yr ysgol archwiliad o’i chwricwlwm gyrfaoedd a’r byd gwaith a chanfod meysydd i wella arnynt, ac arweiniodd hyn at lunio cynllun datblygu.

Bydd y cynllun yn helpu’r ysgol ymhellach i baratoi a chefnogi myfyrwyr i symud i fyd gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach yn llwyddiannus ac yn helpu i leihau nifer y bobl ifanc a allai ddod yn ddi-waith. 

Meddai Neil Worthington, y Dirprwy Bennaeth: “Mae Ysgol Friars wrth ei bodd o fod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru eto, gan gydnabod ein hymrwymiad i gefnogi pob disgybl a rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth iddynt allu symud yn rhwydd i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl iddynt gyrraedd 16 oed.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyrfa Cymru am ei gymorth diflino drwy gydol y broses ail-achredu, yn ogystal â’r gwaith amhrisiadwy a wneir ar sail un i un ac mewn grwpiau drwy gydol y flwyddyn.  Diolch yn benodol i’n cynghorydd gyrfa/swyddog cyfrif, Mrs Tracey Antoniazzi; Cydgysylltydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith, Phil Jones a’r Cynghorydd Cyswllt Busnes John Edwards am eu holl gymorth a chefnogaeth.  Rydym fel ysgol yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru yn y dyfodol”
 
Gan siarad am gyflawniad yr ysgol, dywedodd Rhian Lloyd Thomas, Rheolwr Ardal Gyrfa Cymru:  “Mae hyn yn gyflawniad rhagorol ac mae’n dangos yn glir bod pobl ifanc Ysgol Friars yn cael y cymorth sydd ei angen i’w helpu i ganfod a pharatoi ar gyfer y byd gwaith yn ogystal â’u helpu i wneud penderfyniadau cytbwys a realistig am eu dyfodol.”

 

I gael gwybodaeth bellach am Farc Gyrfa Cymru ewch i www.gyrfacymru.com neu ffoniwch 0800 028 4844 i siarad â’ch Cydgysylltydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith rhanbarthol.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English