Gwesty yn Eryri yn ysbrydoli gweithlu’r dyfodol

Mae pobl ifanc wedi cael blas ar y diwydiant Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yng ngogledd Cymru yr wythnos hon, mewn gweithdy ymarferol a drefnwyd gan Gyrfa Cymru.


Mae gwesty The Royal Victoria Hotel yn Llanberis yn un o’r cyflogwyr sydd wedi ymrwymo i’r Gyfnewidfa Addysg Busnes, ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd yn y sector hwn sydd ar gynnydd.

Rhaglen yw’r Gyfnewidfa Addysg Busnes, sydd wedi’i chynllunio i hwyluso cyfleoedd i ysgolion a chyflogwyr lleol gydweithio a darparu rhaglen gyffrous i ddisgyblion sy’n cyfoethogi’r cwricwlwm. 

Dywedodd Ann Owen, Is-reolwr Gwesty The Royal Victoria Hotel: ““Fel Is-reolwr rwy’n gyfrifol am weithio gyda’r gymuned, am wella ein delwedd a’n henw da a rhannu gwybodaeth am ddarpar gyfleoedd swyddi yn y gwesty."

“Yr wythnos hon, fe wnaethom ni gynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd swyddi o fewn y diwydiant bwyd a pha sgiliau, profiadau a chymwysterau sydd eu hangen. Rhannodd Gareth Wyn Jones, ein Chef de Partie, hanes ei yrfa a dywedodd wrth y disgyblion am y cyfleoedd sydd ar gael yng ngogledd Cymru."

“Fe wnaethom ni gynnal y gweithdai fel rhan o’r Diwrnod Sgiliau ehangach yn Ysgol Brynrefail, a gwneud yn siŵr bod disgyblion blwyddyn 10 wedi’u cadw’n brysur. Fe wnaeth y disgyblion fwynhau coginio, gwneud meringues lemwn mini, wrth glywed am yrfaoedd a phrentisiaethau yn y diwydiant lletygarwch yng ngogledd Cymru."

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi cefnogi lleoliadau profiad gwaith gydag ysgolion lleol. Mae’r bartneriaeth hon wedi helpu disgybl blwyddyn 11 o Ysgol Brynrefail sydd â diddordeb arbennig mewn trwsio a chynnal a chadw, yn ogystal â 15 disgybl lletygarwch o Ysgol Dyffryn Ogwen sydd wedi cael y cyfle i weithio yn ein cegin broffesiynol.

“Diolch i Gyrfa Cymru am eu cefogaeth barhaus. Rwy’n gobeithio y bydd The Victoria Hotel yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion yn y dyfodol. Byddwn yn annog cyflogwyr eraill i gynorthwyo gweithlu’r dyfodol a chofrestru gyda chronfa ddata Cyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru.” 

Dywedodd John Edwards, Cynghorydd Cyswllt Busnes gyda Gyrfa Cymru:“Mae’r sector lletygarwch a thwristiaeth yn parhau i fod yn gyfrannwr allweddol i’r economi yng ngogledd Cymru, gan gynhyrchu £2biliwn bob blwyddyn. Gallai 3,000 o swyddi twristiaeth gael eu creu yn ystod y 5-10 mlynedd nesaf a bydd datblygiadau o ran atyniadau yng ngogledd Cymru yn effeithio ar feysydd cysylltiedig, fel bwyd ac arlwyo."

“Rydym yn galw ar ragor o fusnesau yn y diwydiant Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yng Nghymru i ymgysylltu ag ysgolion ac ysbrydoli gweithlu’r dyfodol.”

Cysylltwch â Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844 a siaradwch â’ch Cynghorydd Cyswllt Busnes Lleol neu ewch i www.gyrfacymru.com/cyflogwyr i ddysgu rhagor am ein gweithgareddau addysg busnes.

 

Yn ôl i'r dudalen flaenorol

icon  Eich Cynghorydd Cyswllt
Busnes

Dod o hyd i'ch Cynghorydd Cyswllt Busnes Rhanbarthol 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English