Entrepreneuriaid ifanc yn cael eu rhoi ar brawf yn nigwyddiad CRE8 Dosbarth Busnes

Mae timau o ddisgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion lleol wedi cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad gan Gyrfa Cymru a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam. 


Yn ystod digwyddiad clwstwr CRE8 Dosbarth Busnes, a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned (BITC), a Nyth, aeth disgyblion o wyth o ysgolion ati i gystadlu yn erbyn ei gilydd i hyrwyddo prosiectau ynni-effeithlon.

Rhaglen gan BITC yw Dosbarth Busnes. Caiff ei hariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a'i darparu gan Gyrfa Cymru, gyda'r nod o feithrin cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion. 

Gofynnwyd i'r myfyrwyr ddylunio a chreu cynnyrch ynni-effeithlon o ddefnyddiau y gellir eu hailgylchu, gan gynnwys; drôn sy'n defnyddio ynni solar, cerbyd ecogyfeillgar, a golau wedi'i bweru gan y lleuad, i'w gyflwyno i banel o feirniaid arbenigol.

Cafodd y grwpiau eu beirniadu ar sail eu dyluniad, eu gwaith tîm, a'u cyflwyniad, a'r tîm buddugol ar ddiwedd y dydd oedd Teithwyr Tyrbin o Ysgol Morgan Llwyd, a ddaeth i'r brig am ei ddyluniad chwyldroadol ar gyfer car a fydd yn defnyddio ynni solar, pŵer echel a thyrbinau i harneisio pŵer. Roedd y dyluniad yn ystyried ffactorau megis diogelwch, yr effaith ar yr amgylchedd, hygyrchedd, a gwerth am arian o ran adenillion ar fuddsoddiad.

Roedd digwyddiad CRE8 yn benllanw cyfres o gystadlaethau Dosbarth Busnes, a oedd â'r nod o wella dealltwriaeth disgyblion ysgol o fyd gwaith, a'u haddysgu am bwysigrwydd technoleg ynni-effeithon.   

Yn rhan o'r fenter i wella perthnasoedd rhwng ysgolion yng Ngogledd-ddwyrain Cymru a'u Llysgenhadon Busnes cefnogol (Wolseley a'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni), cafodd y cystadleuwyr gymorth gan gyflogwyr blaenllaw o Gymru, gan gynnwys y Principality a Rhwydwaith Ynni Scottish Power.

Ychwanegodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, said: "Ein nod wrth ddod â'r ysgolion a'r busnesau hyn at ei gilydd oedd rhoi'r cyfle i'r disgyblion ifanc, brwdfrydig, hyn gymryd rhan mewn cystadleuaeth a fyddai'n eu galluogi i feithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys sgiliau gwaith tîm a chyflwyno.

"Mae Dosbarth Busnes yn helpu i roi cipolwg i fyfyrwyr ar fyd busnes, gan gynnwys cynigion, dylunio a marchnata, a hynny trwy gymorth rhai o gyflogwyr mwyaf Cymru."

Dywedodd Matt Appleby, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: “Mae digwyddiad CRE8 yn enghraifft wych o Dosbarth Busnes ar waith. 

“Mae'n rhoi profiad ymarferol i ddisgyblion o'r sgiliau ymarferol a chymdeithasol y mae gweithleoedd bellach yn chwilio amdanynt.    

“Mae'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn cael cyfle i feithrin sgiliau sy'n gysylltiedig â gwaith, gan gynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, datrys problemau, cydnerthedd a meddwl yn greadigol. Yn fwy na hynny, gall disgyblion o bob gallu gymryd rhan. 

“Rydym yn falch o weithio gyda Gyrfa Cymru a Nyth ar ddigwyddiadau fel CRE8, sy'n helpu i feithrin gweithlu'r dyfodol yng Nghymru”.

Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad yr oedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, a siaradodd â'r timau am eu dyluniadau a'u syniadau yn ystod sesiwn y bore.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: ""Mae digwyddiadau fel hyn yn helpu i addysgu a pharatoi pobl ifanc ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol, a hynny trwy roi sgiliau a gwybodaeth iddynt y tu hwnt i gwricwlwm yr ysgol. Mae hefyd yn hollbwysig bod pobl ifanc yn deall pwysigrwydd cynyddol effeithlonrwydd ynni mewn busnes.

"Trwy bartneriaethau fel hyn gellir meithrin cysylltiadau rhwng busnesau ac ysgolion, ac, yn y pen draw, mae pobl ifanc yn elwa ar Dosbarth Busnes trwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd.”

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth ar gyfer Cymru gyfan. Mae'n rhoi cyngor, awgrymiadau ac arweiniad ar yrfaoedd am ddim i bobl o bob oed sy'n awyddus i ymgymryd â swyddi llawn-amser neu ran-amser, cynlluniau gwaith neu brentisiaethau, neu sydd am gael rhagor o brofiad gwaith er mwyn gwella eu sgiliau a'u rhagolygon o ran swyddi ymhellach. 

 

Back to News and Events

Mynnwch fod eich ysgol neu fusnes yn cymryd rhan!

 Anfonwch neges e-bost atom yn
dosbarthbusnes@gyrfacymru.com

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English