Dyn o Aberdâr ar y trywydd iawn ar gyfer gyrfa addawol, diolch i Gyrfa Cymru

O ganlyniad i gael help ac arweiniad gan Gyrfa Cymru, mae dyn o Aberdâr, a oedd wedi cael trafferthion o ran dewis llwybr gyrfa, bellach ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol addawol yn y diwydiant chwaraeon.


Wedi i Gyrfa Cymru ei wneud yn ymwybodol o'i opsiynau, mae Matthew Griffiths, sy'n dair ar hugain oed, ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Rhydywaun, bellach yn hyfforddwr cyflenwi chwaraeon mewn ysgolion yn ardal Rhondda Cynon Taf, ac yn gynorthwyydd addysgu yn Ysgol Uwchradd Gorllewin Caerdydd.

Gan na chafodd y graddau Safon Uwch yr oedd wedi gobeithio amdanynt, roedd Matthew, sy'n siaradwr Cymraeg rhugl, yn teimlo'n bryderus ac ansicr ynghylch y dewisiadau a oedd ar gael iddo o ran gyrfa.

Trefnodd apwyntiad gyda changen Gyrfa Cymru yn Aberdâr, a thrafodwyd ei ddiddordeb mewn chwaraeon, a sut y gallai hynny helpu i agor drysau iddo ar gyfer gyrfa mewn chwaraeon.  

Yn dilyn cyngor gan Gyrfa Cymru, cofrestrodd Matthew ar gwrs diploma estynedig Lefel 3 BTEC dwy flynedd yng Ngholeg y Cymoedd yn Nantgarw.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, penderfynodd Matthew barhau â'i astudiaethau, a chafodd le ym Mhrifysgol De Cymru, lle cwblhaodd radd BSc Gwyddoniaeth a Hyfforddi Chwaraeon.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, penderfynodd Matthew barhau â'i astudiaethau, a chafodd le ym Mhrifysgol De Cymru, lle cwblhaodd radd BSc Gwyddoniaeth a Hyfforddi Chwaraeon.

 

Dywedodd Matthew: “Mae cael canlyniadau Safon Uwch yn gyfnod hynod o anodd ar gyfer unrhyw berson ifanc, a phan na chefais y canlyniadau yr oedd arnaf eu hangen, roeddwn yn bryderus iawn ynghylch beth y gallwn ei wneud gyda'm "

“Euthum ati ar unwaith i drefnu apwyntiad yn fy nghangen leol o Gyrfa Cymru, lle gofynnwyd i mi am fy niddordebau a lle cefais help i benderfynu beth yn union yr oeddwn am ei wneud a'r ffordd orau o fynd ati i wneud hynny."

“Wedi i Gyrfa Cymru ddweud wrthyf am y cwrs Chwaraeon Lefel 3 BTEC yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw, roeddwn uwchben fy nigon pan gefais le yno, gan mai hwn oedd y cam allweddol tuag at ddatblygu fy ngyrfa."

“Rwyf wrth fy modd yn addysgu, ac rwy'n gobeithio y gallaf gael swydd barhaol a pharhau i ddatblygu yn fy ngyrfa yn y dyfodol."

“Pe byddech yn tynnu ymaith ran Gyrfa Cymru yn hyn oll, byddwn wedi mynd yn erbyn wal. Ni fyddai dim o hyn wedi digwydd heb eu cyfraniad hollbwysig, cyfraniad a roddodd i mi yr uchelgais a'r cyfeiriad yr oedd arnaf eu gwir angen."

Dyma a ddywedodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Mae Matthew yn enghraifft wych o'r niferoedd o fyfyrwyr sy'n dod i'n gweld ac sy'n ansicr ynghylch eu hopsiynau a'u dyfodol. Rydym yn falch ein bod ni'n gallu helpu'r myfyrwyr hyn i lywio'r llwybrau gyrfa amrywiol, a'u cynorthwyo i wireddu eu nodau a'u potensial yn llawn."

“Rydym yn falch bod profiad Matthew o Gyrfa Cymru wedi bod yn fuddiol, ac mae'n wych ei weld yn gwneud mor dda. Rydym yn dymuno'r gorau iddo, ac yn gwybod y bydd yn fodel rôl gwych ar gyfer myfyrwyr eraill.”

I gael rhagor o wybodaeth am Gyrfa Cymru, ewch i www.gyrfacymru.com, ffoniwch 0800 028 4844, neu siaradwch ag aelod o'r tîm trwy'r gwasanaeth gwe-sgwrsio.

 

 

Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English