Disgyblion Wrecsam yn darganfod mwy am dueddiadau swyddi a phrentisiaethau  

Daeth mwy na 400 o ddisgyblion o Wrecsam, 40 o gyflogwyr a chwe darparwr hyfforddiant ynghyd yn Neuadd Chwaraeon, Prifysgol Glyndŵr ddoe ar gyfer digwyddiad ‘Dewiswch eich Dyfodol’ Wrecsam.


Rhoddwyd cyfle i’r disgyblion Blwyddyn 9 a 10 ganfod mwy am dueddiadau swyddi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a’r prentisiaethau sydd ar gael iddynt; cawsant gyfle hefyd i ryngweithio gyda chyflogwyr, sefydliadau a darparwyr hyfforddiant o nifer o sectorau gwahanol. 

Daeth nifer o gyflogwyr a phrentisiaid draw i arddangos a rhannu gwybodaeth, o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Kellogg’s, Wockhardt, Kronospan, Maagellan Aerospace, Airbus UK, Scottish Power Energy Network, Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Morrisons, Pendine Park, Wynne Construction a llawer mwy.

 

Dywedodd Lesley Lloyd, Cynghorydd Cyswllt Busnes Wrecsam: “Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r holl gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant sy’n cefnogi ein gweithgareddau addysg fusnes ac yn rhannu gwybodaeth a phrofiadau gyda disgyblion mewn modd hwyliog a rhyngweithiol.” “Roedd hi’n amlwg ddoe bod pobl ifanc yn cael budd mawr o ddigwyddiadau fel hyn, yn nhermau datblygu eu hyder, eu sgiliau cyfathrebu a’u hymwybyddiaeth o fyd gwaith.”

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: "Mae’n bwysig bod disgyblion yn ymwybodol o gyfleoedd prentisiaeth. Mae siarad gyda phrentisiaid yn rhoi golwg i ddisgyblion ar beth yw prentisiaethau mewn gwahanol sectorau, a manteision pob un ohonynt"

“Mae prentisiaethau’n aml yn ffordd wych o bontio rhwng addysg uwchradd a chyflogaeth, ac yn rhoi cyfle i bobl ifanc ganolbwyntio ar hyfforddiant i’w gyrfa drwy roi profiad ymarferol iddynt, a chyfle i roi eu sgiliau ar waith yn syth."

“Mae bod yn ymwybodol o dueddiadau swyddi yn hanfodol i bobl ifanc wrth iddynt baratoi ar gyfer ymuno â byd gwaith. Mae swyddi newydd yn codi o hyd ac mae swyddi sydd eisoes mewn bodolaeth yn newid yn barhaus yn sgil datblygiadau technegol a newid mewn gofynion."

"Mae’n bwysig cadw golwg ar dueddiadau cyflogaeth er mwyn i ddisgyblion allu paratoi ac ennill y sgiliau priodol i lwyddo yn y dyfodol.”

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen

Pa sgiliau mae cyflogwyr eu hangen a sut i'w hennill

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English