Disgyblion lleol yn mynd benben â’i gilydd mewn her Lego

Mae disgyblion o Gampws Uwchradd Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr a’u mentoriaid busnes, Tai Cymunedol Calon Cyf., wedi cael eu coroni’n bencampwyr Her ‘Byw’n Wyrdd’ Eden Robotics a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned a Chanolfan Addysg Eden ac a noddwyd gan Goleg Gwent a Choleg Merthyr.


 

 

Bu timau o ddisgyblion Blwyddyn Wyth o ysgolion o bob cwr o Flaenau Gwent a Merthyr yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Cynhaliwyd y digwyddiad fel rhan o’r rhaglen Dosbarth Busnes, cynllun Busnes yn y Gymuned a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a ddarperir gan Gyrfa Cymru, sy’n ceisio meithrin cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion.

Bu disgyblion o 7 ysgol yn cystadlu, ac yn ystod y gystadleuaeth, cawson nhw eu paru gyda chynrychiolydd busnes oedd yn eu harwain ac yn eu cynorthwyo gyda’r tasgau.

Tasg y disgyblion yn yr her ‘Byw’n Wyrdd’ oedd rhaglennu robot. Gan weithio mewn timau, bwriad y gweithgareddau oedd helpu’r disgyblion i gryfhau eu sgiliau rhyngbersonol, trefnu a chyfathrebu yn ogystal â rhaglennu ac adeiladu robotiaid.

Daeth y diwrnod i ben gyda chyflwyniad gan bob tîm, pan gyflwynodd y disgyblion eu timau, ac egluro eu cynllun a’r rheswm y tu ôl iddo. Roedd rhaid i’r myfyrwyr hefyd ddangos dealltwriaeth o’r goblygiadau amgylcheddol wrth gyflwyno eu syniadau.

Nod y digwyddiad oedd tynnu sylw at yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) a herio syniadau ystrydebol am y diwydiant. Bu hefyd yn help i wella dealltwriaeth y bobl ifanc o fyd ehangach gwaith, y dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw o ran gyrfa a sut y gallan nhw ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd.  

Ymhlith yr ysgolion oedd yn cymryd rhan roedd Campws Uwchradd Cymuned Ddysgu Abertyleri, Ysgol Sylfaenol Brynmawr, Ysgol Uwchradd Hedley Bishop, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre, Ysgol Uwchradd Afon Taf a Champws Uwchradd Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr.

Dywedodd Johanna Reames, Cydlynydd Gweithle Tai Calon: “Mae cael ein paru gyda Chymuned Ddysgu Ebwy Fawr drwy’r Dosbarth Busnes wedi bod yn bleser. Gwnaethon ni gyfarfod a gweithio gyda chriw gwych o fyfyrwyr a roddodd gant y cant ym mhob gweithgaredd ac ennill Rownd Derfynol Her Byw’n Wyrdd Eden Robotics."

“Roedden nhw’n llawn haeddu’r fuddugoliaeth, roedd y myfyrwyr yn anhygoel ac roeddwn i’n falch iawn o’u llwyddiant nhw. Llongyfarchiadau mawr i Ebwy Fawr.”

Dywedodd Nikki Lawrence, prif weithredwr Gyrfa Cymru: "Dangosodd y tîm buddugol waith tîm neilltuol, meddwl arloesol a sgiliau cyfathrebu clir; mae’r rhain i gyd yn sgiliau pwysig sy’n allweddol i lwyddo mewn busnes."

"Mae’r mathau hyn o heriau’n rhoi cyfle i ddisgyblion ysgol ddatblygu amrywiaeth o sgiliau allgwricwlar na fydden nhw o reidrwydd yn gallu eu datblygu yn y dosbarth."

"Mae’r Dosbarth Busnes yn dod â diwydiannau a phobl ifanc ynghyd mewn ffordd sy’n hygyrch i ddisgyblion ysgol. Dangosodd y digwyddiad hwn yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant STEM.”

 

 

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau Gyrfa Cymru ewch i www.gyrfacymru.com neu siaradwch ag aelod o’n tîm ar ein gwasanaeth gwe-sgwrsio.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

icon  Eich Cynghorydd Cyswllt
Busnes

Dod o hyd i'ch Cynghorydd Cyswllt Busnes Rhanbarthol 

Mynnwch fod eich ysgol neu fusnes yn cymryd rhan!

 Anfonwch neges e-bost atom yn
dosbarthbusnes@gyrfacymru.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English