Disgyblion lleol yn cystadlu mewn her adeiladu

Mae myfyrwyr o Ysgol Tonyrefail wedi cael eu coroni'n enillwyr yr her dylunio ac adeiladu ryngranbarth gyntaf, a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned a'r cwmni adeiladu a seilwaith, Morgan Sindall.


Daeth timau o ddisgyblion Blwyddyn 8 o ysgolion ledled y cymoedd a Rhondda Cynon Taf ynghyd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Cynhaliwyd y digwyddiad yn rhan o raglen Dosbarth Busnes, un o gynlluniau Busnes yn y Gymuned sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i ddarparu gan Gyrfa Cymru, ac sy'n anelu at feithrin cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion.

Daeth disgyblion o 14 o ysgolion ynghyd i gystadlu yn yr ornest, gan gael eu paru â chynrychiolwyr o gwmni Morgan Sindal, a fu'n eu harwain a'u cefnogi yn ystod y broses, cyn helpu i ddewis y tîm buddugol.

Cafodd y disgyblion y dasg o ddylunio cynllun llawr ysgol gynradd newydd, gan sicrhau eu bod yn cadw at y gyllideb a'r briff dylunio. Roedd y gweithgareddau, a oedd yn cynnwys gweithio mewn timau o chwech, yn fodd i helpu'r disgyblion i gryfhau eu sgiliau rhyngbersonol, trefniadol a chyfathrebu.

Daeth y diwrnod i ben gyda chyflwyniadau gan bob tîm, lle gwelwyd y y disgyblion yn cyflwyno eu tîm ac yn egluro eu dyluniad a'r rhesymeg drosto. Roedd yn rhaid i'r myfyrwyr hefyd ddangos dealltwriaeth o'r goblygiadau ariannol wrth gyflwyno eu syniadau.

Nod y digwyddiad oedd tynnu sylw at yr amrywiaeth o lwybrau gyrfa sy'n bodoli ym maes adeiladu, a herio canfyddiadau ystrydebol o'r diwydiant. Roedd hefyd yn fodd i helpu'r bobl ifanc i ddeall y byd gwaith ehangach, y dewisiadau gyrfa sydd ar gael iddynt, a'r modd y gallent wella eu sgiliau cyflogadwyedd. 

Ymhlith yr ysgolion a gymerodd ran yn yr her yr oedd Cyfarthfa, Aberdâr, Hawthorn, Greenfield, Ebwy Fawr, Abertyleri, Yr Esgob Hedley, Tonypandy, Glynrhedynog, Pen-y-Dre, Tonyrefail, Brynmawr, Afon Taf ac Ysgol Uwchradd Pontypridd. 

Dywedodd Mike Little, Rheolwr Ymgysylltu â'r Gymuned yn Morgan Sindall: “Mae digwyddiadau fel hyn yn gyfle gwych i ni ymgysylltu â myfyrwyr o bob cwr o'r rhanbarth – gan eu galluogi i archwilio'r diwydiant adeiladu a gyrfaoedd yn y sector."

“Mae'r gystadleuaeth wedi dod â'r nifer uchaf erioed o ysgolion at ei gilydd, ac roedd y cyfranogwyr wedi cynhyrchu gwaith anhygoel yn ystod y gystadleuaeth."

“Braf oedd gweld eu brwdfrydedd a'u doniau yn disgleirio."

“Mae Morgan Sindall wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu sy'n addas ar gyfer y dyfodol ac i annog y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes adeiladu, felly roeddem yn falch iawn o gael y cyfle i gefnogi'r digwyddiad gwych hwn."

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Busnes yn y Gymuned a Gyrfa Cymru ar brosiectau yn y dyfodol.” Dywedodd Matt Appleby, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned: “Mae'r cyfle gwych hwn wedi galluogi disgyblion i ryngweithio wyneb yn wyneb â chyflogwr, a dyma'r tro cyntaf i gynifer o ysgolion ddod ynghyd.” 

Dywedodd Matt Appleby, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned: “Mae'r cyfle gwych hwn wedi galluogi disgyblion i ryngweithio wyneb yn wyneb â chyflogwr, a dyma'r tro cyntaf i gynifer o ysgolion ddod ynghyd."

“Trwy gysylltu cyflogwyr ag ysgolion, mae'r disgyblion yn gallu cael  profiad uniongyrchol o weithio mewn amgylchedd tîm a datblygu amrywiaeth o sgiliau bywyd.”

Dywedodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: "Dangosodd y tîm buddugol waith tîm rhagorol, meddwl arloesol a sgiliau cyfathrebu clir; sgiliau pwysig iawn sy'n allweddol i lwyddiant busnes."

"Mae'r mathau hyn o heriau yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol feithrin amrywiaeth o sgiliau allgyrsiol na fyddent o reidrwydd yn gallu eu meithrin yn yr ystafell ddosbarth."

Mae Dosbarth Busnes yn dod â diwydiannau a phobl ifanc ynghyd mewn ffordd sy'n hygyrch i ddisgyblion ysgol. Dangosodd y digwyddiad hwn yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu."

"Gyda nifer cyfartal o fechgyn a merched ym mhob tîm, roedd y dasg hon wedi'i hanelu'n arbennig at herio'r stereoteipiau o ran rhyw sy'n bodoli yn y diwydiant adeiladu." 

I gael rhagor o wybodaeth am Gyrfa Cymru, ewch i www.gyrfacymru.com, neu siaradwch ag aelod o'n tîm trwy ein gwasanaeth gwe-sgwrsio.

 

Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Mynnwch fod eich ysgol neu fusnes yn cymryd rhan!

 Anfonwch neges e-bost atom yn
dosbarthbusnes@gyrfacymru.com

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English