Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael gwybodaeth am yrfaoedd yn y dyfodol

Cafodd disgyblion o ogledd Cymru eu gwahodd i ddigwyddiad gyrfaoedd yn Ysgol y Gogarth, Llandudno yr wythnos hon i gael gwybodaeth am y gwahanol gyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddyn nhw ar ôl iddyn nhw adael yr ysgol.


Cafodd y digwyddiad gyrfaoedd ‘Beth Nesaf?’ ei drefnu gan Gyrfa Cymru, ac roedd yn ddigwyddiad ymarferol, wedi ei anelu at ddisgyblion Blynyddoedd 10 – 13 yng ngogledd Cymru sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Cafodd disgyblion gyfle i ryngweithio gyda chyflogwyr a cholegau er mwyn cael gwybodaeth am y gwahanol swyddi sydd ar gael iddyn nhw a sut i fynd ati i gymryd y cam cyntaf tuag at y gyrfaoedd hyn yn y dyfodol.

Roedd gweithgareddau’r diwrnod wedi eu trefnu i fod mor ymarferol â phosibl, er mwyn diwallu anghenion disgyblion sydd â diddordeb mewn cael profiad ymarferol mewn ystod o feysydd.

Roedd sefydliadau o  nifer o sectorau yno – o arlwyo i chwaraeon, o arddio i ofal plant.

Cefnogwyd y digwyddiad gan nifer o sefydliadau sy’n bartneriaid i Gyrfa Cymru, gan gynnwys Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Syniadau Mawr Cymru, Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru, meithrinfeydd Battys, The Owl’s Trust, Meithrinfeydd Bryn Euryn, NTfW a Crest Co-operative.

Cefnogwyd y digwyddiad hefyd gan golegau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant fel Grŵp Llandrillo Menai a Hyfforddiant Cambrian, gyda chynrychiolwyr o amrywiaeth o adrannau, gan gynnwys arlwyo, adeiladu, trin gwallt, cerbydau, peirianneg y môr a chyfrifiaduron, er mwyn rhoi syniad i ddisgyblion am y cyrsiau sydd ar gael os ydyn nhw’n penderfynu parhau â’u haddysg.

Gallai disgyblion hefyd ddefnyddio offer ‘Rho Gynnig Arni’ oedd yn rhoi cyfle iddyn nhw roi tro ar sgiliau newydd wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol.

Roedd Cynghorwyr Gyrfa Cymru hefyd wrth law i gynnig cyngor ac arweiniad. Cafodd disgyblion gyfle i roi cynnig ar offer rhithwir, a roddodd gipolwg go iawn iddyn nhw ar fyd gwaith.

Dywedodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: "Roedd y digwyddiad hwn wedi ei deilwra i anghenion pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac roedd yn helpu codi ymwybyddiaeth o opsiynau ar ôl ysgol ymysg disgyblion sy’n dechrau meddwl am eu dyfodol."

“Mae rhoi cyfle i bobl ifanc i gael profiad ymarferol o wahanol yrfaoedd yn eu galluogi nhw i weld beth mae swyddi penodol yn eu cynnwys a darganfod beth allai weddu i’w diddordebau a’u sgiliau nhw."

“Bwriad gwahodd cyflogwyr, colegau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant i’r digwyddiad oedd tynnu sylw disgyblion at y gwahanol lwybrau at fyd gwaith a’u hysbrydoli nhw i baratoi a gweithio tuag at ennill y sgiliau angenrheidiol i lwyddo.

Mae Gyrfa Cymru’n rhoi cyngor yn Gymraeg a Saesneg ac i gael rhagor o wybodaeth neu i gael gafael ar eu gwasanaethau, chwiliwch am www.gyrfacymru.com ar-lein neu dilynwch nhw ar Twitter @GyrfaCymru neu ar Facebook o dan www.facebook.com/careerswales.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English