Digwyddiad Gyrfaoedd SkillsCymru yn ysbrydoli disgyblion Gorllewin Cymru

Yn ystod SkillsCymru Sir Gâr, digwyddiad gyrfaoedd mwyaf Gorllewin Cymru, cafodd pobl ifanc o bob cwr o Orllewin Cymru gyfle i ddysgu am y gyrfaoedd gwahanol sydd ar gael iddynt.


Cynhaliwyd y digwyddiad ym Mharc y Sgarlets, Llanelli, ar y 21ain a’r 22ain o Chwefror, a daeth dros 100 o arddangoswyr i ysbrydoli ac addysgu dros 4,000 o ddisgyblion, rhieni, a phobl a oedd yn chwilio am waith.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gyrfa Cymru, Coleg Sir Gâr, Cyngor Sir Gâr, a Bwydydd Castell Howell, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a chronfa Gymdeithasol Ewrop. Y bwriad oedd ysbrydoli ac addysgu pobl ifanc a’u rheini/gwarcheidwaid, yn ogystal ag aelodau’r cyhoedd ehangach, ynglŷn â’r ystod o yrfaoedd a llwybrau gwaith gwahanol sydd ar gael iddynt.

Mynychwyd y digwyddiad gan ysgolion a cholegau lleol er mwyn dysgu mwy am yrfaoedd, cyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau, ac addysg bellach ac uwch. Yn eu plith oedd: Dyffryn Aman, Coed Cae, Ysgol Uwchradd Hwlffordd, Penrhyn Dewi, ac Ysgol Greenhill.

 

 

Dywedodd Aaliyah Hartney, 14, o Ysgol Uwchradd Hwlffordd, a fynychodd y digwyddiad: 

“Bu SkillsCymru yn wych am nad wyf yn sicr o’r hyn hoffwn ei wneud yn y dyfodol, felly roedd yn gymorth mawr i mi o gael dysgu am yr holl gyfleoedd gwahanol i gyd mewn un digwyddiad.

Mae gen i ddiddordeb mewn prentisiaethau a chyrsiau prifysgol yn enwedig, ac roedd digon o bobl yno i fy arwain trwy’r prosesau a’m paratoi ar gyfer gadael yr ysgol.

fy hoff weithgaredd oedd defnyddio offer VR Gyrfa Cymru er mwyn gweld sut beth oedd diwrnod arferol mewn gwahanol swyddi. Bu’r cynghorwyr yno yn fy helpu i ddeall mwy am y camau angenrheidiol sydd angen eu cymryd ar gyfer gwahanol yrfaoedd.”   

 

Dywedodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: “Cynigwyd cyfle gwerthfawr gan SkillsCymru Sir Gâr i bobl ifanc a’r rhai sy’n chwilio am swyddi gwrdd wyneb yn wyneb â chyflogwyr, ac i holi cwestiynau a allai wella datblygiad eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Cafodd y cyflogwyr gyfle i arddangos eu buddsoddiad mewn pobl ifanc, ac i gynnig cyngor arbenigol.

Mae sicrhau fod pobl ifanc yn teimlo fod ganddynt gefnogaeth a dealltwriaeth o’u dewisiadau o ran gyrfa yn allweddol ar gyfer llwyddiant y genhedlaeth nesaf o weithwyr.

Rwy’n falch iawn o gael bod yn rhan o ddigwyddiad sy’n ysbrydoli, un sy’n arddangos yr holl lwybrau gwahanol tuag at waith ac yn eu rhannu gyda phobl ifanc Cymru.”

 

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Ein hamcan ni o ddod ag ysgolion, colegau, a busnesau ynghyd yw cynnig dealltwriaeth o fyd gwaith i ddisgyblion, yn ogystal â chyfle iddynt drafod y dyfodol wyneb yn wyneb â chyflogwyr.

“Dyma’r tro cyntaf i sawl un o’r disgyblion ysgol yma ystyried eu bywydau ar ôl gadael addysg llawn amser, ac yn SkillsCymru Sir Gâr cafwyd cyfle i ddysgu am yr holl ddewisiadau a llwybrau gyrfa sydd ar gael iddynt.”

Dewch i wybod mwy am SkillsCymru Sir Gaerfyrddin.

Back to News and Events

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English