Dewiswch eich Dyfodol Bangor

Dydd Mercher y 13eg o Chwefror 3:30pm – 7pm
Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor

What Next? Choose Your Future

O dueddiadau swyddi i brentisiaethau – dewch i gael rhagor o wybodaeth!

Gwahoddir disgyblion 14-18 oed o Ynys Môn a Gwynedd i fynychu’r digwyddiad gyda’u rhieni/gwarcheidwaid.

Yn y digwyddiad gall disgyblion a’u rhieni/gwarcheidwaid: 

 • Gael rhagor o wybodaeth am dueddiadau swyddi a phrentisiaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Rhyngweithio â chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant o wahanol sectorau
 • Siarad ag arbenigwyr yn y diwydiant a phrentisiaid presennol
 • Siarad â chynghorwyr Gyrfa Cymru a rhoi cynnig ar ein Pensetiau Rhithwir newydd
 • Cael gwybodaeth gan golegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant am gyrsiau
 • Wrando ar gyflwyniad ‘Beth yw Prentisiaeth?’ gan Grŵp Llandrillo Menai

 

Dyma rai o’r gyflogwyr, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant fydd yn mynychu:

 • Cyngor Ynys Môn
 • Partneriaeth Awyr Agored
 • Y Fyddin
 • 16 Hospitability
 • Zip World
 • Plas Menai (Chwareuon Cymru)
 • Mantell Gwynedd
 • Syniadau Mawr Cymru
 • CAD Centre
 • Smart Care Training
 • Yr Urdd
 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Gisda
 • Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru
 • Gwesty Fictoria Llanberis
 • Prifysgol Glyndŵr
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Mudiad Meithrin 
 • Menter Môn
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Boots Opticians
 • Pŵer Niwclear Horizon
 • Alun Griffiths Civil Engineering
 • Wynne Construction
 • Watkin Jones
 • Babcock International
 • BAE Systems
 • Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy
 • Rheilffordd Ffestiniog
 • Kier

......ac eraill! 

 

Beth Nesaf?

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: marchnata@gyrfacymru.com

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau


8
MAW

Prentisiaeth Dewiswch eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n gweithio! Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith Rd,Caerdydd, CF11 8AZ

Amser: 10.00 - 2.30

Wedi'i anelu at: Blwyddyn 10, 11 a’r chwecheddosbarth a myfyrwyr colegau Addysg Bellach o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r digwyddiad hefyd yn addas ar gyfer rhai sydd wedi gadael addysg ac sy'n ddi-waith.

Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd i’n Ffair Mae Prentisiaethau’n Gweithio! –digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol yw hwn sy’n canolbwyntio ar hysbysu pobl ifanc am yramrywiaeth o gyfleoedd Prentisiaethau sydd ar gael ar draws ystod eang o sectorau.


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English