Dydd Mercher 6 Mawrth

10:00 – 3.30

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd

What Next? Choose Your Future

Gwahoddir pobl ifanc ar hyd a lled Powys i'r ŵyl gyrfaoedd flynyddol lle byddant yn gallu:

 • Rhyngweithio â thros 70 o gyflogwyr o amrywiaeth o sectorau gwahanol
 • Cymryd rhan mewn gweithdai ac arddangosiadau rhyngweithiol, gan gynnwys sesiynau 'Rhoi Cynnig Arni'
 • Siarad â phrentisiaid cyfredol
 • Cael gwybodaeth gan golegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant am gyrsiau.

Bydd tua 3,000 o ddisgyblion ar hyd a lled Powys yn cael gwahoddiad i Ŵyl Gyrfaoedd Powys, Dewis Eich Dyfodol, ar 6 Mawrth 2019, a fydd yn cael ei chynnal ar faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Mae'r ŵyl gyrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol yn cael ei threfnu gan y bartneriaeth Llwybrau Positif Powys – grŵp amlasiantaeth sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd yn y sir, Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot, Cwmni Hyfforddiant Cambrian, a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys. Nod y bartneriaeth yw amlygu i bobl ifanc y cyfleoedd sydd ar gael iddynt pan fyddant yn gadael ysgol neu goleg.

Bydd arddangoswyr o amrywiaeth eang o sectorau yn bresennol ar y diwrnod, a byddant yn cynrychioli prifysgolion, colegau, cyflogwyr y sector preifat a chyhoeddus, a'r sector gwirfoddol, gan roi cyfle i bobl ifanc glywed yn uniongyrchol gan arbenigwyr diwydiannau.

Bydd y car Bloodhound Supersonic yno.

Y siaradwyr eleni fydd Jason Pritchard o Toyota yn Llanfair ym Muallt. Gadawodd Jason yr ysgol ar ôl sefyll ei arholiadau TGAU gan ymuno â busnes y teulu. 

Dechreuodd yn y busnes fel technegydd cerbydau modur ac aeth i Academi Toyota. Roedd hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau ralïo ac yn cynnal ceir ralïo.   

Mae gwaith Jason fel technegydd cerbydau modur a’i lwyddiant ym myd campau modur wedi rhoi cyfle iddo fynychu digwyddiadau fel Rali Saffari Dwyrain Affrica ac ymweld â nifer o fannau yn y byd. Ni fyddai wedi bod mor ffodus â chael y cyfleoedd hyn oni bai ei fod wedi cymryd rhan mewn campau modur. 

Bydd Ben Sheppard, Cyflwynydd Radio hefyd yn siarad. Daw Ben o Aberhonddu, ac aeth i Ysgol Uwchradd Gwernyfed lle bu’n brif fachgen. 

Ar ôl y chweched dosbarth, aeth Ben i’r brifysgol gan dreulio llawer o amser ar brofiad gwaith mewn mannau gwahanol. Bu’n gyflwynydd ar orsaf radio’r myfyrwyr, Fly FM ac enillodd wobr radio fel myfyriwr. Yn dilyn hynny a llawer iawn o brofiad gwaith, llwyddodd i ennill ei swydd gyntaf gyda gorsaf Capital FM yn Ne Cymru.   

Bydd Ben yn arddangos ei sgiliau fel DJ yn y digwyddiad.  

Bydd Olew dros Gymru yn mynychu a byddant yn dod â dau o chwaraewyr rygbi Undeb Rygbi Cymru.  

Mae Gŵyl Gyrfaoedd Powys 2019 yn cael ei noddi gan Gyrfa Cymru, Colegau Castell-nedd Port Talbot, Compact Orbital Gears, Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Hyfforddiant Cambrian, Radnor Hills, Abacare, Dawnus, ACT Training, Lanyon Bowdler,West Ent a Phartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach.

Young people will have the opportunity to meet exhibitors including:

 • Yr Awyrlu Brenhinol
 • Y Fyddin
 • Heddlu Dyfed Powys 
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
 • Swyddfa Gyrfaoedd y Lluoedd Arfog, Y Llynges Frenhinol 
 • Y Llynges Frenhinol a’r Morfilwyr Brenhinol  
 • Criw Celf Oriel Davies
 • Peak
 • Dawns Powys 
 • Screen Alliance Wales
 • Equity
 • North Road Garage
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)
 • Cyngor Sir Powys
 • Tai Wales & West 
 • Cyfrifwyr Siartredig Whittingham Riddell 
 • GMB
 • SP Energy Networks
 • Lanyon Bowdler
 • BAM - Construction
 • CITB
 • Dawnus Construction
 • Penseiri Douglas Hughes Architects Ltd
 • Gyrfa Cymru
 • NMiTE Ingenuity Studio
 • Gwasanaethau Hyfforddiant Myrick
 • Network Rail
 • NIDEC, Control Techniques
 • Northern Industrial Battery Services Ltd
 • MWMG
 • Credu (Gofalwyr Ifanc)
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 • Q Care
 • Spectrum Healthcare
 • Abacare
 • Radnor Hills
 • Olew dros Gymru
 • CDT Sidoli (Y Trallwng) Ltd
 • Freedom Leisure
 • Gwesty a Sba Metropole
 • Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr
 • FACE
 • EvaBuild Ltd
 • Grŵp Hyfforddi Adeiladu Powys
 • Hyfforddiant ACT 
 • Hyfforddiant Babcock 
 • Cwmni Hyfforddiant Cambrian
 • Coleg Cambra 
 • Prifysgol a Choleg Hartpury 
 • Coleg Henffordd a Llwydlo
 • Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW)
 • Network75
 • Coleg Castell-nedd Port Talbot
 • Hyfforddiant Llwybrau - NPTC
 • Cyngor Sir Powys – Hawliau a Chyfranogiad Plant 
 • Progression Training Ltd
 • Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol 
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Cwmni Seren Support Services Ltd
 • Techniquest
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Prifysgol Cardiff
 • Prifysgol Caer a Chanolfan Prifysgol Amwythig 
 • Prifysgol of Glyndwr
 • Prifysgol a Choleg Hartputy 
 • Prifysgol Abertawe
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Evolution Roadshow
 • Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru 
 • What About Me
 • See Science Ltd
 • Compact Orbital Gears Ltd
 • PD Hook
 • Offerynnau Skye
 • Y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol
 • Cwmni Coedwigaeth Tilhill 
 • Have A Go Kit
 • Bloodhound
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • Mwmac

 

 

Beth Nesaf?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: marketing@careerswales.com 

Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau


8
MAW

Prentisiaeth Dewiswch eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n gweithio! Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith Rd,Caerdydd, CF11 8AZ

Amser: 10.00 - 2.30

Wedi'i anelu at: Blwyddyn 10, 11 a’r chwecheddosbarth a myfyrwyr colegau Addysg Bellach o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r digwyddiad hefyd yn addas ar gyfer rhai sydd wedi gadael addysg ac sy'n ddi-waith.

Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd i’n Ffair Mae Prentisiaethau’n Gweithio! –digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol yw hwn sy’n canolbwyntio ar hysbysu pobl ifanc am yramrywiaeth o gyfleoedd Prentisiaethau sydd ar gael ar draws ystod eang o sectorau.


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English