Newyddion a Digwyddiadau

Yma cewch wybodaeth am ein newyddion diweddaraf a'n digwyddiadau.

Newyddion


Gwasanaeth Cymru’n Gweithio newydd yn cael ei lansio i helpu rhagor o bobl i gael swyddi.   

Mae 'Cymru’n Gweithio' yn cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, ac mae’n ceisio cynnig ffordd symlach o ddarparu cymorth cyflogadwyedd ar gyfer unigolion drwy bwynt cyswllt sengl lle gallant gael y cyngor arbennig a’r yfforddiant, wedi’u teilwra i’r unigolyn, sydd eu hangenarnynt i ddod o hyd i swyddi da, tymor hir, ac i gadw’r swyddi hynny.

01/05/19Gwobr Yrfaoedd i Ysgol yn Abertawe

Mae ysgol uwchradd yn Abertawe yn dathlu ar ôl ennill gwobr glodwiw Marc Gyrfa Cymru am y tro cyntaf.

29/04/19Gyrfa Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesa’ o arloeswyr yng Nghaerffili

Cafodd disgyblion o ysgolion ledled Caerffili eu herio i roi eu doniau creadigol ar waith mewn digwyddiad Gyrfa Cymru ar y cyd â Chanolfan Addysg Eden.

05/04/19Disgyblion lleol yn mynd benben â’i gilydd mewn her Lego

Mae disgyblion o Gampws Uwchradd Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr a’u mentoriaid busnes, Tai Cymunedol Calon Cyf., wedi cael eu coroni’n bencampwyr Her ‘Byw’n Wyrdd’ Eden Robotics a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned a Chanolfan Addysg Eden ac a noddwyd gan Goleg Gwent a Choleg Merthyr.

04/04/19Dewis eich Dyfodol ‘Mae Prentisiaethau’n Gweithio’

Cafodd 1,200 o ddisgyblion a’u rhieni o Ysgolion Uwchradd a Cholegau Addysg Bellach yng Nghaerdydd a’r Fro y cyfle i gwrdd â rhai o gyflogwyr a darparwyr dysgu seiliedig ar waith mwyaf Cymru.

27/03/19Dewiswch Eich Dyfodol Powys 

Trefnodd Llwybrau Positif Powys y digwyddiad ar Faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd ddydd Mercher a mynychodd tua 3,000 o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau o bob cwr o'r sir.

15/03/19Digwyddiad Gyrfaoedd SkillsCymru yn ysbrydoli disgyblion Gorllewin Cymru 

Yn ystod SkillsCymru Sir Gâr, digwyddiad gyrfaoedd mwyaf Gorllewin Cymru, cafodd pobl ifanc o bob cwr o Orllewin Cymru gyfle i ddysgu am y gyrfaoedd gwahanol sydd ar gael iddynt.

07/03/19Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth

Croesawodd Prifysgol Aberystwyth ddisgyblion o bob ysgol uwchradd yng Ngheredigion ddydd Mawrth 19 Chwefror, i ddigwyddiad gyrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol.

04/03/19Gwesty yn Eryri yn ysbrydoli gweithlu’r dyfodol.   

Mae pobl ifanc wedi cael blas ar y diwydiant Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yng ngogledd Cymru yr wythnos hon, mewn gweithdy ymarferol a drefnwyd gan Gyrfa Cymru.

12/02/19Young entrepreneurs put to the test at Business Class CRE8 event   

Teams of year nine pupils from local schools have taken part in a series of business challenges at a Careers Wales event held at the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) new £350 million SA1 Swansea Waterfront development.

11/02/19Dewiswch eich Dyfodol’ Wrecsam   

Daeth mwy na 400 o ddisgyblion o Wrecsam, 40 o gyflogwyr a chwe darparwr hyfforddiant ynghyd yn Neuadd Chwaraeon, Prifysgol Glyndŵr yn ddiweddar ar gyfer digwyddiad ‘Dewiswch eich Dyfodol’ Wrecsam.

07/02/19Prentisiaethau Dewiswch Eich Dyfodol  

Cyfarfu dros 700 o ddisgyblion o gymoedd Gwent, 38 o gyflogwyr a 12 o ddarparwyr hyfforddiant yng Nghanolfan Hamdden Rhisga yn ddiweddar ar gyfer y digwyddiad Prentisiaethau Dewiswch Eich Dyfodol cyntaf i’w gynnal yn y rhanbarth.

08/12/18Cydnabyddiaeth i gyflogwyr am roi cymorth gyrfaoedd gwerthfawr i bobl ifanc  

Mae dros 50 o gwmnïau o Gymru wedi cael cydnabyddiaeth am helpu disgyblion ysgol ledled Cymru i baratoi am eu darpar yrfaoedd.  

28/11/18Mae'r Wobr Partner Gwerthfawr yn cydnabod y cyfraniad pwysig a wneir gan cyflogwyr  

Mae’r Wobr Partneriaid Gwerthfawr yn cydnabod y cyfraniad pwysig a wneir gan y sawl sydd bob amser yn barod i gefnogi gweithlu’r dyfodol.

16/11/18Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Marc Gyrfa Cymru am ei ymrwymiad i gyflogadwyedd.   

Mae’r Coleg wedi ennill Marc Gyrfa Cymru. Bwriad y wobr yw cydnabod ymrwymiad i wella ansawdd parhaus mewn sefydliadau addysgiadol i gwrdd â gofynion Llywodraeth Cymru a nodwyd yn y cyhoeddiad Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith: fframwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru.

28/08/18Herio disgyblion ysgol mewn sialens robot Dosbarth Busnes.  

Bu timau o ddisgyblion o ysgolion yn Nhorfaen a Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad Gyrfa Cymru a gynhaliwyd yng Nghanolfan Addysg Eden yn Abertyleri.

23/07/18Y swydd prentis gyntaf erioed yn cael ei chreu i fachgen o Abergynolwyn diolch i Gyrfa Cymru

Mae bachgen o Abergynolwyn oedd ar raglen addysg amgen ers iddo fod yn 14 oed wedi cael ei swydd ddelfrydol diolch i Gyrfa Cymru.

23/07/18Disgyblion Abertawe yn profi swyddi’r dyfodol gyda Realaeth Estynedig  

Mae dros 3,000 o ddisgyblion Abertawe wedi bod yn dysgu am opsiynau posibl am yrfaoedd y dyfodol mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Amgueddfa’r Glannau a chanolfan hamdden LC2 Abertawe.

28/06/18Ymgyrch #DyfodolBydGwaith newydd yn arddangos swyddi’r dyfodol i ddisgyblion  

Bydd grŵp o ddisgyblion Caerdydd yn dysgu am swyddi, sgiliau, a diwydiannau’r dyfodol mewn digwyddiad a gynhelir gan Gyrfa Cymru yn FabLab Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

16/06/18


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Syr Hugh Owen

Mae un o ysgolion uwchradd Gwynedd yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr tro gyntaf.

29/06/2018


Y nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd

Yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw gan Gyrfa Cymru, mae’r nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd.  

12/06/2018


Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael gwybodaeth am yrfaoedd yn y dyfodol

Cafodd disgyblion o ogledd Cymru eu gwahodd i ddigwyddiad gyrfaoedd yn Ysgol y Gogarth, Llandudno yr wythnos hon i gael gwybodaeth am y gwahanol gyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddyn nhw ar ôl iddyn nhw adael yr ysgol  

06/06/2018Ffrindiau o Ysgol Basaleg yn ennill prentisiaethau Lloyds gyda chymorth rhaglen Dosbarth Busnes   

Mae dwy ffrind 16 mlwydd oed, sy'n gyn-ddisgyblion o Ysgol Basaleg, wedi cael cynnig prentisiaethau gyda Banc Lloyds, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng y busnes a'r ysgol.

15/03/18


Digwyddiadau

20
Meh

Gŵyl Yrfaoedd ‘Dewis Eich Dyfodol’ Abertawe, Castell-nedd, a Phort Talbot 

 

‘Dewis Eich Dyfodol’ Abertawe

 

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac LC2, Abertawe 

Amser3:15yh-6.00yh.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English