1,000 o bobl ifanc yn heidio i ffair swyddi

Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Gyrfa Cymru ail Ddigwyddiad Swyddi Gwag Byw, i gyd-fynd â'r wythnos Prentisiaethau Cenedlaethol. Roedd y digwyddiad wedi dwyn ynghyd fwy na 60 o gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant, i gynnig prentisiaethau a chyfleoedd am swyddi i'r rhai hynny sydd rhwng 16 a 24 oed.


Cafodd y digwyddiad, a drefnwyd mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Caerffili, ei gyflwyno gyntaf yr haf diwethaf, ac mae'r galw amdano wedi golygu ei fod wedi dychwelyd am yr eildro lai na blwyddyn yn ddiweddarach.

Agorwyd y digwyddiad yn swyddogol gan Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd John Bevan, cyn i'r drysau wedyn agor i'r cyhoedd yng Nghanolfan Hamdden Sue Noake yn Ystradmynach.

Daeth dros 1,000 o bobl ifanc i'r digwyddiad, i drafod cyfleodd am swyddi a phrentisiaethau gyda chyflogwyr ledled sectorau amrywiol, yn cynnwys manwerthu, y llywodraeth ganolog, y Lluoedd Arfog, canolfannau cyswllt, diwydiant a llawer mwy.

 

Dyma a ddywedodd Graham Bowd, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Roedd yn galonogol gweld cynifer o bobl yn bresennol yn y Digwyddiad Swyddi Gwag Byw."

““Mae'n bwysig bod pobl ifanc yn cael y cyfle i siarad â chyflogwyr wyneb yn wyneb gan ei fod yn helpu i chwalu'r rhwystrau i gyflogaeth ac yn rhoi cyfle iddynt gael sgwrs agored a gonest am eu dyfodol.”

“Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar lwybrau galwedigaethol i waith, ac yn gyson ag amcanion a nodau yr Wythnos Prentisiaethau Genedlaethol. Roedd wedi helpu i amlygu'r amrywiaeth eang o gyrsiau prentisiaeth sydd ar gael ledled sectorau gwahanol."

“Roedd gweld cynifer o gyflogwyr lleol a chenedlaethol mawr yn y digwyddiad nid yn unig yn amlygu'r partneriaethau cadarn sydd gennym â'r cwmnïau, ond hefyd werth gweithlu'r dyfodol yng Nghymru ar gyfer y cyflogwyr hyn.”

Dyma a ddywedodd y Cynghorydd Sean Morgan, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: “Rwy'n falch bod cynifer o bobl ifanc wedi cael y cyfle i weld y cannoedd o gyfleoedd ar gyfer swyddi a hyfforddiant sydd ar gael gan gynifer o sefydliadau.”

 “Rydym yn ymrwymedig i gefnogi ein preswylwyr ifanc ar hyd eu llwybr dewisol wedi iddynt adael addysg lawn-amser. Mae poblogrwydd cynyddol y digwyddiad hwn, ynghyd â gweithgareddau eraill a drefnir gan y Gwasanaeth Ieuenctid, yn amlygu bod galw am y gwasanaethau hyn, a byddwn yn parhau i ymdrechu i fodloni'r gofynion hyn.”

I gael rhagor o wybodaeth am Gyrfa Cymru, ewch i www.gyrfacymru.com, ffoniwch 0800 028 4844, neu siaradwch ag aelod o'r tîm trwy'r gwasanaeth gwe-sgwrsio.

 

Back to News and Events

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English