Ein gwasanaethau

Ein gwaith

Mae ein tim o gynghorwyr gyrfa proffesiynol wedi cymhwyso i helpu unigolion i  fod yn fwy effeithiol wrth gynllunio a rheoli eu gyrfaoedd  yn llwyddiannus. Mae rheoli gyrfa yn golygu mwy nag un dewis galwedigaethol,  yn hytrach delio gyda chyfres o newidiadau gyrfa gydol oes. Mae gwella sgiliau a rheoli gyrfa unigolion yn eu galluogi i wneud y newidiadau hyn yn fwy esmwyth, i gael mwy o foddhad yn eu gyrfa ac i wneud mwy o gyfraniad at yr economi a’u cymunedau.

Mae ein gwasanaethau dwyieithog wedi eu canolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf o angen help gyda chynllunio gyrfa. 

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd annibynnol a diduedd am yrfaoedd mewn canolfannau, ar leoliad partner, ar-lein, dros y ffôn ac thrwy’r cyfryngau cymdeithasol. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid i gynnig gwasanaethau cysylltiedig, gan gynnwys:

  • Cefnogi’r cysylltiad rhwng cyflogwyr ac ysgolion er mwyn cyfoethogi dealltwriaeth myfyrwyr o fyd gwaith;
  • Cynnig cefnogaeth i ysgolion gyda'r cwricwlwm Gyrfaoedd a Byd Gwaith, gan gynnwys gweithio tuag at ennill Marc Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru hefyd yn cefnogi cynlluniau penodol Llywodraeth Cymru gan gynnwys:

  • Twf Swyddi Cymru
  • Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)  
  • Porth Sgiliau Unigol i gefnogi oedolion diwaith
  • ReACT – rhaglen gymorth i oedolion wrth ddileu swyddi

Mae manylion pellach ar gael yn ein Cynllun BusnesMae ein gofynion gwasanaeth yn cael ei osod yn ein llythyr cylch gwaith gorchwyl blynyddol a’i seilio ar Erthyglau Cymdeithasau CCDG a’r Ddogfen Fframwaith rhwng Llywodraeth Cymru a CCDG. 

Rhaglen Weithredol CGE  

Mae Gyrfa Cymru yn gweithio drwy Weithrediadau TRAC, Cynnydd ac Ysbrydoli i Gyflawni Cronfa Gymdeithasol Ewrop i leihau’r risg na fydd pobl ifanc rhwng 11 a 24 oed yn symud ymlaen i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant yng Nghymru.

Caiff y gweithrediadau hyn eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am bob un o Weithrediadau’r ESF ar gael ar wefannau’r Awdurdod Lleol Isod:

Gweld ein Cynllun Busnes 2017-2018 (PDF 1.1MB)

Cylch Gwaith a Blaenoriaethau

Mae ein gofynion gwasanaeth yn cael ei osod yn ein llythyr cylch gwaith gorchwyl blynyddol a’i seilio ar Erthyglau Cymdeithasau CCDG a’r Ddogfen Fframwaith rhwng Llywodraeth Cymru a CCDG. 

Gweld ein Cylch Gwaith a Blaenoriaethau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English